Opetussuunnitelmat

Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK), ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen, syksy, 2022

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Ikäosaamisen asiantuntija
                                   
Muuttuva ikäosaaminen
                                   
Ikäystävällinen yhteiskunta 5
 
       
                 
Ikäihmisten aktiivisuuden edellytykset 5
 
       
                 
Monitieteinen kuntoutus
                                   
Laaja-alainen kuntoutus 5
   
         
             
Ikäihmisten kuntoutus 5
   
         
             
Ammatillinen kehittyminen
                                   
Ammatillinen kehittyminen 2  
     
                 
 
202101002055550000110
Ikäosaamisen tutkiva kehittäjä
                                   
Active Ageing in International Context
                                   
Active Ageing 5  
   
               
     
International Comparison of Ageing in Place 5  
   
               
     
01000100000000055000
Täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                                   
Johtaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
 
   
 
Kehittäminen
(Valitaan opintoja 20 op)
 
   
 
Yrittäjyys
(Valitaan opintoja 20 op)
 
   
 
30301515151507.57.57.57.5007.57.57.57.50
Opinnäytetyö
                                   
Tutkiva kehittäminen 8
   
         
             
Opinnäytetyö, suunnitelma 5
   
         
             
Opinnäytetyö, toteutus 20  
   
             
 
Opinnäytetyö, viimeistely 5  
     
                 
 
132501310150006.56.500557.57.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 504225252517012.512.512.512.50012.512.58.58.50

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

OPETUSSUUNNITELMA
Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen YAMK, verkkototeutus

Väestön ikääntyminen näkyy maailmanlaajuisesti sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä yhteiskunta haastaa nykyiset palvelurakenteet ja toimintamallit sekä ammattilaisten osaamisen. Ikääntyminen on yksilöllistä, ja ikääntyneiden voimavarat ja tarpeet ovat moninaisia. Siksi tarvitaan laaja-alaista osaamista ja kokonaisvaltaista näkemystä ikääntymisestä yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden tasolla. Olennaista on ikäihmisten oma toimijuus, osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet.

Ikäosaaminen on ollut Karelia-ammattikorkeakoulun strateginen painopistealue yli kymmenen vuoden ajan. Ikäystävällisen yhteiskunnan edistäminen on yksi Karelia 2030-strategian kehittämiskohteista. Painopisteemme ikäystävällisyyden kehittämisessä ovat: ikäystävälliset elinympäristöt, muistiystävällinen yhteiskunta, ikäystävällinen työelämä sekä asiakaslähtöiset palvelut ja ratkaisut. Karelia kehittää eurooppalaisessa korkeakouluverkostossa Master in Active Ageing and Age-friendly Society -koulutusta.

Suoritettava tutkinto

Tutkintonimike:
Fysioterapeutti (YAMK),
Geronomi (YAMK),
Sairaanhoitaja (YAMK),
Sosionomi (YAMK),
Terveydenhoitaja (YAMK)
Tutkinnon laajuus: 90 op / 2 v

Osaamisen kuvaus

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on ikäosaamisen asiantuntijana valmiudet toimia moniammatillisissa ja monialaisissa ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä ja kuntoutumista tukevissa ympäristöissä ja työyhteisöissä. Osaat edistää ikääntyvän ja ikääntyneen väestön osallisuutta ja toimintakykyä sekä arvioida, kehittää ja uudistaa käytäntöjä, prosesseja ja palveluja. Pystyt toimimaan vaativissa kehittämis- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä. Tämä YAMK-tutkinto antaa vastaavan pätevyyden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin muut ylemmät korkeakoulututkinnot, lukuun ottamatta sosiaalityöntekijän virkaa.

Osaamisen rakentuminen ja koulutuksen sisältö

Opintosi koostuvat kaikille yhteisistä ydinosaamisen opinnoista (70 op) ja täydentävän osaamisen opinnoista (20 op).

Ensimmäisen lukuvuoden ydinosaamisen opinnoissa, joiden teemana on Ikäosaamisen asiantuntija, perehdyt ikäosaamisen ja kuntoutusosaamisen tietoperustaan sekä opit toteuttamaan kehittämisprosesseja. Opintojaksoilla Ikäystävällinen yhteiskunta ja Ikäihmisten aktiivisuuden edellytykset opit tarkastelemaan ikääntyvän yhteiskunnan ilmiöitä yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden näkökulmista sekä analysoimaan ikäihmisten aktiivisuuden alueellisia edellytyksiä. Opintojaksoilla Laaja-alainen kuntoutus sekä Ikäihmisten kuntoutus vahvistat osaamistasi sekä kuntoutuksen teoriaperustassa että käytännönläheisessä kehittämisessä. Ensimmäisenä lukuvuonna teet suunnitelman 30 opintopisteen laajuista opinnäytetyötäsi varten. Opintojakso Tutkiva kehittäminen nivoutuu opinnäytetyön suunnitteluvaiheeseen ja tukee osaamistasi tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa.

Toisen lukuvuoden ydinosaamisen opintojen teema on Ikäosaamisen tutkiva kehittäjä. Opinnäytetyötä tehdessäsi syvennät osaamistasi valitsemassasi aiheessa ja tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa. Opintojaksoilla Active Ageing sekä International Comparison of Ageing in Place vahvistat kansainvälisyysosaamistasi vertailemalla aktiivisen ikääntymisen edistämistä erilaisissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa toimintaympäristöissä.

Kareliassa on kuvattu koulutuskohtaisten osaamisalueiden lisäksi kaikkien tutkintojen yhteiset osaamisalueet. Sinulla on ikäosaamisen ja laaja-alaisen kuntoutusosaamisen soveltamisessa tarvittava eettinen osaaminen. Työelämässä toimimisen osaamista pystyt soveltamaan sekä asiantuntijana että johtajana tai yrittäjänä. Ennakoivan kehittämisen osaaminen mahdollistaa toimimisen vaativissa kehittämistehtävissä. Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaaminen mahdollistaa kansainvälisen vertailun ja yhteistyön. Kestävän kehityksen osaamista sovellat ikäihmisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Koulutuksen aikana kehität oppimaan oppimisen taitojasi.

Täydentävän osaamisen opintojen (20 opintopistettä) teemaksi valitset joko johtamisen, kehittämisen tai yrittäjyyden. Täydentävän osaamisen opintojen suunnitelmassasi määrittelet henkilökohtaiset osaamistavoitteesi ja niitä tukevat opinnot. Opettaja-tuutori ja opinto-ohjaaja ovat tukenasi täydentävän osaamisen opintojen suunnittelussa.

Ammatillisen kehittymisen prosessi sekä oppimisprosessisi reflektointi nivoutuvat opintoihisi koko koulutuksen ajan. Ammatillista kehittymistäsi tuetaan muun muassa pienryhmätyöskentelyllä ja ryhmäkehityskeskustelulla. Lisäksi sinulla on tarvittaessa mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun ja ohjaukseen tutoropettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Opintojen loppuvaiheessa kokoat osaamistasi oppimisportfolioon.

Työelämäläheinen oppiminen

Kiinnität oppimisesi sekä aiemman osaamisesi ja kokemuksesi työelämän kehittämistarpeisiin ja -prosesseihin. Oppimistehtävillä vastataan aitoihin työelämän kehittämishaasteisiin: oppimistehtävät toteutetaan työelämän toimintaympäristöissä, joko opiskelijan omalla työpaikalla tai muissa organisaatioissa.

Useimmiten opiskelijat tekevät opinnäytetyön oman työnantajansa toimeksiannosta, mutta voit sopia opinnäytetyön tekemisestä myös muiden organisaatioiden tai Kare-lian tutkimus- ja kehittämishankkeiden kanssa. Tarjoamme opiskelijoille opinnäytetyöaiheita KAFS-osaamisyhteisön (Karelia Centre for Age-Friendly Society) painopistealueilta.

Osallistava tutkimuksellinen kehittämistoiminta edellyttää opinnäytetyöprosessin toteuttamista yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa. Julkistat opinnäytetyösi tulokset toimeksiantajaorganisaatiossa sekä koulutuksen verkko-oppimisympäristössä. Sinua kannustetaan julkaisemaan tuloksia myös alan julkaisuissa.

Pedagogiset valinnat

Tässä koulutuksessa sovelletaan opiskelijakeskeistä pedagogiikkaa, joka tähtää oppijoiden autonomian ja kriittisen ajattelun edistämiseen. Opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja aktiivisuutta oppijana kannustetaan. Opettajan tehtävänä on tarjota ohjausta ja tukea opiskelijoiden oppimis- ja reflektiotaitojen kehittämiseen. Opiskelijat paneutuvat opiskelumateriaaliin esimerkiksi keskustelujen, pienryhmätyöskentelyn, vertaisoppimisen ja ilmiöpohjaisen ongelmanratkaisun kautta.

Koulutuksen sisällöt, oppimistavat, opetusmenetelmät ja arviointi johdetaan koulutuksen tavoitteista. Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, joihin sisältyy opiskelun ohjausta ja opetusta, itsenäistä työskentelyä, pienryhmätyöskentelyä sekä tiedon hankintaa ja käsittelyä. Opiskelijan laskennallinen työmäärä on 27 tuntia opintopistettä kohden. Valtaosa opiskelusta on itsenäistä työskentelyä ja ryhmätyöskentelyä. Opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta sekä opiskelun yhteensovittamista työn ja muiden elämänalueiden kanssa.

Kiinnitämme koulutuksessa erityistä huomiota vuorovaikutukseen ja yhteiseen oppimiseen. Ensimmäisenä opiskeluvuonna aloitusryhmälläsi on viikoittaiset yhteiset verkko-tunnit, joiden lisäksi työskentelet omassa pienryhmässäsi. Pienryhmät toimivat itsenäisesti ja omaehtoisesti. Opintojaksoihin sisältyy pienryhmien tekemiä oppimistehtäviä. Toisesta lukukaudesta alkaen toimit myös opinnäytetyön ohjausryhmässä. Opinto-ohjaaja ja opettajatuutori tapaavat opiskelijaryhmiä säännöllisesti. Opinto-ohjaaja on käytettävissä opintojen suunnitteluun ja opiskeluun liittyviin yksilökeskusteluihin.

Koulutuksemme opiskelijat ja opettajat muodostavat yhteisön, jossa työskentelemme yhdessä ikäystävällisen yhteiskunnan kehittämiseksi. Keskeistä on keskinäinen osaamisen ja kokemuksen kunnioittaminen ja jakaminen sekä yhdessä oppiminen. Yhteisössä toimii pienempiä yhteisöjä kuten opiskelijoiden aloitusryhmät, pienryhmät ja opinnäytetyön ohjausryhmät sekä opettajatiimi. Opiskelijana työskentelet omien osaamistavoitteidesi saavuttamiseksi, osallistut työelämän kehittämisprosesseihin ja jaat osaamistasi muiden kanssa. Opettajina olemme sitoutuneet tukemaan osaamisen kehittämisprosessiasi.

Koulutuksessa hyödynnetään Karelian verkko-oppimisympäristöjä. Koulutuksessa on käytössä kaikkien opiskelijaryhmien yhteinen verkko-oppimisympäristö. Tässä ympäristössä on myös jokaisen aloitusryhmän ryhmäkohtainen verkkotila, joka mahdollistaa oman opiskelijaryhmän keskinäisen kokemusten ja tiedon välittämisen. Lisäksi pienryhmillä on verkko-oppimisympäristössä omat keskustelualueet ja työskentelytilat. Jokaisella opintojaksolla on oma verkko-oppimisympäristö.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opiskelijaryhmäsi yhteiset verkkotunnit tallennetaan, jotta voit hyödyntää niitä, jos et jokaisella kerralla pysty osallistumaan tunneille tai haluat palata aiheisiin myöhemmin. Itsenäisen työskentelyn voit ajoittaa oman aikataulusi mukaan, ja pienryhmätyöskentelyn aikatauluista sovit muiden pienryhmäsi jäsenten kanssa.

Koulutus on suunniteltu kahden vuoden opiskeluajalle. Yhteiset opinnot etenevät opetussuunnitelman mukaisesti: opintojaksot rakentuvat edellisillä opintojaksoilla hankitun osaamisen perustalle. Tämä tukee oppimistasi: edetään perusteista kohti syventävää ja erikoistuvaa osaamista. Voit halutessasi nopeuttaa opintojasi täydentävän osaamisen opintojen osalta. Aiempia opintojasi voidaan mahdollisesti sisällyttää täydentävän osaamisen opintoihin. Voit opiskella täydentävän osaamisen opintoja Karelian lisäksi muissa korkeakouluissa esimerkiksi valtakunnallisen opintotarjonnan sekä Itä-Suomen korkeakoulujen yhteisen opintotarjonnan eli ristiinopiskelun avulla. Kesälukukauden hyödyntäminen täydentävän osaamisen opintoihin ja opinnäytetyön tekemiseen nopeuttaa opinnoissa etenemistäsi.

Kansainvälistyminen

Ikääntymisilmiön globaali luonne sekä työelämän muutokset kuten koulutus- ja työperäisen maahanmuuton lisääntyminen, edellyttävät kansainvälisyysosaamista. Kehität kansainvälisyysosaamistasi koko opintojesi ajan. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy vieraskielistä materiaalia, ja opintojaksojen toteuttamiseen voi osallistua Karelia-ammattikorkeakoulun kansainvälisiä kumppanikorkeakouluja. Osa opintojaksoista toteutetaan englanninkielisinä. Opintojaksoon International Comparison of Ageing in Place sisältyy omaehtoinen kansainvälistymisosaamista kehittävä tehtävä, jonka yhtenä toteutusvaihtoehtona on kansainvälinen opintomatka. Koulutuksen sisältöihin kuuluu kansainvälinen vertailu: Pohditaan käytäntöjen kontekstisidonnaisuutta ja opitaan muualla tehdyistä ratkaisuista. Opiskelijavaihto on mahdollista Karelia-ammattikorkeakoulun kumppanikorkeakouluissa.

Osaamisen arviointi

Arvioinnin ja palautteen tavoitteena on ohjata, motivoida ja tukea ammatillista kehittymistäsi. Arvioinnin ja saamasi palautteen avulla seuraat osaamisesi kehittymistä ja asetat uusia tavoitteita. Osaamistasi arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin. Opintojakson osaamistavoitteet tarkentavat tutkinnon keskeisiä osaamistavoitteita. YAMK-koulutuksen osaamistavoitteiden perustana ovat eurooppalainen ja kansallinen korkeakoulututkintojen viitekehys (EQF ja NQF), joissa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamistavoitteet vastaavat tasoa 7.

Osaamisen arviointi on läpi koulutuksen jatkuva prosessi. Kokoat ja reflektoit tätä prosessia ammatillisen kehittymisen portfoliossasi: pohdit osaamistavoitteiden toteutumista omassa oppimisessasi ja tunnistat osaamisen jatkokehittämisen tarpeita. Itsearviointitaidot ovat keskeinen osa osaamistasi.

Vertaisarviointi ja -palaute ovat osa jatkuvaa arviointia. Pienryhmässäsi saat muilta opiskelijoilta palautetta osaamisesi kehittymisestä. Vertaispalaute on keskeisessä roolissa koko opinnäytetyöprosessin ajan. Kun teet oppimistehtäviäsi ja opinnäytetyötäsi yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa, sinulla on mahdollisuus saada heiltä palautetta osaamisesi kehittymisestä suhteessa työelämän osaamistarpeisiin. Opettajan antama arviointi on palaute opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta. Opintojaksoarvioinnin perustana ovat Karelia-ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon osaamisen arviointikriteerit.

Uramahdollisuudet ja uraohjaus

Ikäosaamisen kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutus luo edellytyksiä toimia julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Tyypillisiä työtehtäviä ja ammattinimikkeitä ovat kehittämisasiantuntija, palvelupäällikkö, palveluvastaava, palveluesimies, osastonhoitaja, suunnittelija, projektikoordinaattori, projektipäällikkö, yrittäjä ja ammatillinen opettaja. Opettajaksi pätevöityminen vaatii lisäksi erilliset pedagogiset opinnot.

Opettajatuutori ja opinto-ohjaaja tukevat sinua urasuunnittelussasi koko opintojen ajan. Valmistumisen yhteydessä sinua kannustetaan liittymään Karelian alumniksi.

Työelämän muutokset ja urakehitys edellyttävät jatkuvaa oppimista tutkinnon suorittamisen jälkeen. Syvennät koulutuksen myötä jatkuvan oppimisen taitojasi. Työssä oppimisen ja henkilöstökoulutuksen lisäksi voit täydentää osaamistasi korkeakoulun jatkuvan oppimisen palvelujen, kuten avoimen ammattikorkeakoulun opintojen, avulla. YAMK-tutkinto tuottaa sinulle kelpoisuuden hakeutua jatko-opiskeluun tavoitteena tohtorin tutkinto.