Opetussuunnitelmat

Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, syksy, 2022

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Työelämän kehittäjä
                                             
Kehittyvä johtaminen 8
   
         
                       
Strateginen suunnittelu ja johtaminen 5
   
         
                       
Orientoivat opinnot 2
   
         
                       
Itsensä johtaminen 1
   
         
                       
Johtamistaitojen kehittymissuunnitelma 1 1
   
         
                       
Ennakoivan johtamistyöskentelyn menetelmät 5
     
           
                   
Henkilöstöresurssien johtaminen 5
     
           
                   
Tutkiva kehittäminen 7
     
           
                   
3400171700008.58.58.58.50000000000
Työelämän tutkiva kehittäjä
                                             
Talouden hallinta 5  
     
                 
           
Sosiaali- ja terveysalan kehittyvä palvelujärjestelmä 5  
     
                 
           
Uudistuva lähijohtaminen 5  
       
                   
       
Managerial International Competence 5  
       
                   
       
02000010100000000055550000
Täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
 
     
                 
           
Rekrytoinnin uudet tuulet 5  
     
                 
           
Sosiaali- ja terveysalan johtamisen harjoittelu 5                                              
Näkökulmia johtamiseen 5                                              
0100001000000000055000000
Työelämäasiantuntija
                                             
Johtamistaitojen kehittymissuunnitelma 2 1    
       
                         
Opinnäytetyö, suunnitelma 5  
       
                   
       
Opinnäytetyö, toteutus 20    
       
                         
Opinnäytetyö, viimeistely 5    
       
                         
05260005260000000002.52.5001313
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3430017172010008.58.58.58.5001010550000

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

OPETUSSUUNNITELMA
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden osaamistasi ja tutkimuksellista kehittämistoimintaa. Karelia-ammattikorkeakoulussa suoritat opinnot monialaisissa ja työelämäläheisissä oppimisympäristöissä.

Suoritettava tutkinto

Tutkintonimike perustuu koulutuksen sisältöön. Tämä YAMK-koulutus on sosiaali- ja terveysalan
koulutus ja siitä annettavat tutkintonimikkeet ovat:

Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Tutkinnon laajuus: 90 op / 2,5 v

Valmistuvan työtehtäviä

Tutkinnon suoritettuasi voit työllistyä julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille erilaisiin johtamisen ja kehittämisen tehtäviin. Tulevia työtehtäviä ja ammattinimikkeitä voivat muuan muassa olla: osastonhoitaja, ylihoitaja, hoitotyön johtaja, suunnittelija, palveluvastaava, palveluesimies, palvelupäällikkö, projektikoordinaattori, projektipäällikkö ja henkilöstöpäällikkö.

Opintojen toteutus

Tutkinnon suoritettuasi valmistut sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen osaajaksi. Sinulla on valmiudet ja kyky ottaa vastuu työyhteisöjen johtamisesta sekä kehittämisestä. Opinnoissasi vahvistat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle kuuluvaa tutkivaa ja kehittävää työotetta. Vahvistat oman asiantuntijuusalueesi monitieteistä tietoperustaa, opit ymmärtämään muutosprosesseihin liittyviä ilmiöitä ja suhteuttamaan omaa johtamistoimintaasi niihin. Parannat valmiuksiasi vaikuttaa oman alan kehittämiseen ja osallistua hyvinvointipoliittiseen keskusteluun sekä syvennät hyvinvointipalvelujen kehittämisosaamistasi.

Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt kytkeytyvät työhösi ja asiantuntijuutesi kehittymiseen. Opiskelet monimuotoisesti työn ohella. Voimassa oleva työsuhde ei ole kuitenkaan opiskelun edellytys. Koulutus koostuu lähikoulutuspäivistä (1-5 pv/kk), verkko-opetuksesta, ohjatusta etäopiskelusta ja itsenäisestä työskentelystä. Valmistuttuasi sinulla on johtamisosaamista, joka painottuu henkilöstöjohtamisen osaamiseen, strategia- ja talousosaamiseen sekä toiminnan kehittämiseen. Saat myös hyvät valmiudet projektitehtäviin. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa julkiseen virkaan tai tehtävään vastaavan kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Opintojen rakenne ja sisältö

Opintojen laajuus on 90 op, joista vapaasti valittavia opintoja on 5 op. Opintoihin sisältyy 30 op laajuinen yhdessä työelämän kanssa toteutettava opinnäytetyö. Opintojen tavoitteena on kehittää johtamisosaamistasi, joka painottuu henkilöstöjohtamisen osaamiseen, strategiaosaamiseen sekä työyhteisön toiminnan kehittämiseen. Koulutuksen aikana syvennät oman asiantuntijuusalueesi kautta johtamisen tietoperustaa, ymmärrät muutosprosesseihin liittyviä ilmiöitä ja niiden johtamista. Koulutus toteutetaan osittain yhdessä Karelian johtaminen ja liiketoimintaosaamisen sekä teknologiaosaamisen johtamisen YAMK-koulutusten kanssa. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa monialaista johtamisen ja kehittämisen osaamista.

Vapaasti valittavia opintoja voivat olla esimerkiksi ikäosaamiseen ja liiketalouden johtamisen liittyvät opinnot, sosiaali- ja terveysalan johtamisen harjoittelu, näkökulmia johtamiseen opinnot sekä rekrytoinnin uudet tuulet verkko-opinnot. Tarkempi opintojen kokonaisuus on kuvattu seuraavassa rakennekuvassa.