Opetussuunnitelmat

Insinööri (YAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, syksy, 2022

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Ydinosaamisen opinnot
                                   
Itsensä johtaminen 1
 
       
                 
Johtajuuden arvot ja johtajana kehittyminen 2
 
       
                 
Johtamistaitojen kehittymissuunnitelma 1 1
 
       
                 
Johtamistaitojen kehittymissuunnitelma 2 1  
   
               
     
Strateginen suunnittelu ja johtaminen 5
 
       
                 
Lean Six Sigma Green Belt 5
 
       
                 
1411401007700000.50.5000
Täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Henkilöstön johtaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Henkilöstöresurssien johtaminen 5
   
         
             
Ennakoivan johtamistyöskentelyn menetelmät 5
   
         
             
Etäjohtaminen 5
   
         
             
Haastavien tilanteiden henkilöstölainsäädäntö 5
   
         
             
Moninaisuuden johtaminen 5
   
         
             
Tuotannon johtaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Tuotejohtaminen 5
   
         
             
Projektien johtaminen 5
   
         
             
Tiedolla johtaminen 5
   
         
             
Taloutta johtamista varten 5
   
         
             
Ennakoivan johtamistyöskentelyn menetelmät 5
   
         
             
5000500000025250000000
Opinnäytetyö
                                   
Opinnäytetyö, suunnitelma 5
   
         
             
Opinnäytetyö, toteutus 20  
   
               
     
Opinnäytetyö, viimeistely 5  
     
                 
 
525052050002.52.50010102.52.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6411450100772525000.50.5000

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

OPETUSSUUNNITELMA
Insinööri (YAMK), monimuotototeutus

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen osaamistasi ja yhdistät opintosi oman organisaation tai toimialan kehittämiseen. Suorittamalla ylemmän AMK-tutkinnon päivität osaamisesi Master-tasolle.

Suoritettava tutkinto

Tutkintonimike: Insinööri (YAMK)
Tutkinnon laajuus: 60 op / 2 v

Osaamisen kuvaus

Koulutuksesta valmistut henkilöstöjohtamisen tai tuotannon johtamisen osaajaksi, jolla on valmiudet ja kyky ottaa vastuu työyhteisöjen johtamisesta sekä kehittämisestä. Opinnoissasi vahvistat kehittävää ja tutkivaa työotetta. Vahvistat oman asiantuntijuusalueesi tietoperustaa, opit ymmärtämään strategiseen suunnitteluun ja muutosprosesseihin liittyviä ilmiöitä sekä suhteuttamaan omaa johtamistoimintaasi niihin.

Osaamisen rakentuminen ja koulutuksen sisältö

Opintosi muodostuvat 15 opintopisteen (op) laajuisista kaikille yhteisistä ydinosaamisen opinnoista sekä 15 op:n laajuisista täydentävän osaamisen opinnoista. Lisäksi opintoihin kuuluu 30 op:n laajuinen opinnäytetyö, joka perustuu ajankohtaiseen työelämän kehittämistavoitteeseen.

Ydinosaamisen opinnoissa (15 op) perehdyt johtamiseen, strategiseen suunnitteluun sekä Lean Six Sigman kehittämismenetelmiin.

Täydentävän osaamisen opinnoissa voit valita henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan opintoja johtamisen eri osa-alueilta. Tutkinto voi näin painottua
a) henkilöstön johtamiseen tai
b) tuotannon johtamiseen.

Täydentävän osaamisen opintoihin voit sisällyttää YAMK-tasoisia opintoja Karelia-amk:n tai muiden korkeakoulujen tarjonnasta.

Työelämäläheinen oppiminen

Kaikilla opintojaksoilla kehität paitsi omaa osaamistasi myös työnantajasi ja toimialasi prosesseja. Opintojaksojen oppimistehtävissä ratkaiset aitoja työelämän kehittämistehtäviä.

Yhteistyösi työelämän kanssa on tiivistä opintojen alusta alkaen ja yhteistyö syvenee opinnäytetyön laatimisen vaiheessa, jolloin syvennät kehittämisosaamistasi työelämän kehittämistehtävän parissa.

Teknologiaosaamisen johtamisen opetussuunnitelmassa on myös tarjolla opintojaksoja, jotka voit suorittaa työn opinnollistamisen pedagogiikalla. Tällä toimintatavalla työelämäprojektit tai niiden johtamisen tehtävissä toimiminen voivat tuottaa sinulle opintosuorituksia.

Pedagogiset valinnat

Opiskelu on monimuoto-opiskelua, jossa etä- ja lähikoulutuspäivät, oppimistehtävät ja verkossa tapahtuva työskentely vuorottelevat.

Oppimista tuetaan tuotteistamalla opintojaksot mahdollisimman hyvin alusta pitäen. Lisäsi oppimista tuetaan vastuuopettajan HOPS-ohjauksella ja virtuaalisilla ryhmäohjaustapaamisilla.

Opintojen joustava toteuttaminen

Koulutuksen järjestämisessä otetaan huomioon aikuisopiskelijan ajankäytön haasteet. Opintojen lähijaksot toteutetaan monimuoto-opetuksena 2-4 koulutuspäivänä kuukaudessa. Laadit opintojesi alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman vastuuopettajan ohjauksessa.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi pohjautuu opintojaksokohtaisiin arviointikriteereihin, jotka perustuvat Karelia-amk:n yleisiin osaamiskriteereihin. Osaamisen arvioinnissa kiinnitetään huomiota opintojen osaamistavoitteiden saavuttamiseen sekä erityisesti sisältöjen soveltamiseen työelämän kehittämisessä. Osaamisen arviointiin voi liittyä opiskelijan oma reflektio opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta.

Opinnäytetyön osalta arviointi perustuu Karelian YAMK-opinnäytetyön arviointikriteeristöön.

Uramahdollisuudet ja uraohjaus

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksesta valmistuttuasi osaat ennakoida organisaation toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja arvioida niiden vaikutuksia organisaation strategiatyössä. Teet liiketoiminnan tai organisaation toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia valintoja. Tunnistat organisaation kehittämistarpeita ja arvioit sekä valitset tarkoituksenmukaisia kehittämistoimenpiteitä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sek-torin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Ammattinimikkeitäsi voivat olla esimerkiksi tuotantopäällikkö, tuotepäällikkö, projektipäällikkö, kehityspäällikkö, laatupäällikkö, kehitysinsinööri tai yrittäjä.

Ylemmän amk-tutkinnon suorittaneena voit halutessasi jatkaa opintoja myös tohtorin tutkintoon asti. Yliopistot voivat edellyttää siltaopintojen suorittamista, riippuen koulutusalasta. Siltaopinnot sisältävät tapauskohtaisesti alakohtaisia substanssiopintoja sekä tieteenfilosofian ja tutkimusmenetelmien opintoja.

Voit tarvittaessa hyödyntää Karelian uravalmennuspalveluita.