Opetussuunnitelmat

Tradenomi (YAMK), johtaminen ja liiketoimintaosaaminen, syksy, 2022

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Syventävät johtamisopinnot
                                             
Johtamisen menestystekijät 5
   
         
                       
Strateginen suunnittelu ja johtaminen 5
   
         
                       
Kestävä johtajuus 5
   
         
                       
Ennakoivan johtamistyöskentelyn menetelmät 5
     
           
                   
Menetelmäopinnot 5  
     
                 
           
205015550007.57.52.52.5002.52.5000000
Monialaiset valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 35 op)
                                             
Henkilöstöresurssien johtaminen 5
     
           
                   
Management Tools and Techniques 5
     
           
                   
Etäjohtaminen 5
     
           
                   
Success strategies in SMEs 5  
     
                 
           
Palvelumuotoilu 5  
     
                 
           
Taloutta johtamista varten 5  
     
                 
           
Haastavien tilanteiden henkilöstölainsäädäntö 5  
       
                   
       
Moninaisuuden johtaminen 5  
       
                   
       
Lean Six Sigma Green Belt 5  
       
                   
       
Johtamisen erityiskysymykset 5    
       
                         
Kansainvälisyysosaamisen kehittäminen 5    
       
                         
Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet 5    
       
                         
1530150151515150007.57.5007.57.57.57.5007.57.5
Opinnäytetyö
                                             
Opinnäytetyö, suunnitelma 5
     
           
                   
Opinnäytetyö, toteutus 20  
     
               
       
Opinnäytetyö, viimeistely 5    
       
                         
520505101050002.52.5005555002.52.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 353515152020151507.57.510100010107.57.5007.57.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

OPETUSSUUNNITELMA
Tradenomi (YAMK), monimuotototeutus

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoimintaosaamisen eri osa-alueiden osaamistasi ja yhdistät opintosi oman organisaation tai toimialan kehittämiseen. Suorittamalla ylemmän AMK-tutkinnon päivität samalla osaamisesi Master-tasolle.

Suoritettava tutkinto

Tutkintonimike: Tradenomi (YAMK)
Tutkinnon laajuus: 90 op / 2 - 2,5 v

Osaamisen kuvaus

Koulutusohjelmasta valmistut johtamisen ja liiketoimintaosaamisen osaajaksi, jolla on valmiudet ja kyky ottaa vastuu työyhteisöjen johtamisesta sekä kehittämisestä. Opinnoissasi vahvistat kehittävää ja tutkivaa työotetta. Vahvistat oman asiantuntijuusalueesi tietoperustaa, opit ymmärtämään strategiseen suunnitteluun ja muutosprosesseihin liittyviä ilmiöitä sekä suhteuttamaan omaa johtamistoimintaasi niihin. Opinnot kehittävät johtamisen ja liiketoimintaosaamisen ydinosaamistasi ja lisäksi täydennät osaamistasi ajankohtaisista aiheista oman valintasi mukaan.

Osaamisen rakentuminen ja koulutuksen sisältö

Opintosi jakautuvat 25 op:n laajuisiin kaikille yhteisiin ydinosaamisen opintoihin sekä 35 op:n laajuisiin täydentävän osaamisen opintoihin. Lisäksi opintoihin kuuluu myös 30 op:n laajuinen yhdessä työelämän kanssa toteutettava opinnäytetyö, joka perustuu ajankohtaiseen työelämän kehittämisideaan tai -ongelmaan.

Ydinopintojen (25 op) opintosisältöjä ovat johtamisen menestystekijät (5 op), strateginen suunnittelu ja johtaminen (5 op), ennakoivan johtamistyöskentelyn menetelmät (5 op) sekä opinnäytetyötä tukevat menetelmäopinnot (5 op) ja kestävä johtajuus (5 op).

Täydentävän osaamisen opinnoissa voit valita henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan opintoja johtamisen eri osa-alueilta. Näiden lisäksi täydentävän osaamisen opintoihin voit valita myös muita opintoja 10 op Karelia-amk:n tai muiden korkeakoulujen tai avoimen amk:n tarjonnasta.

Työelämäläheinen oppiminen

Kaikilla opintojaksoilla kehitetään lähtökohtaisesti opiskelijan omaa osaamista sekä opiskelijan työnantajan tai vaihtoehtoisesti valitun toimialan prosesseja. Opintojaksojen sisällöissä ja niihin liittyvissä oppimistehtävissä ratkotaan työelämän kehittämistehtäviä.

Yhteistyö työelämän kanssa on tiivistä opintojen alusta alkaen ja yhteistyö syvenee opinnäytetyön laatimisen vaiheessa, jolloin opiskelija syventää kehittämisosaamistaan työelämän kehittämistehtävän parissa.

Johtamisen ja liiketoimintaosaamisen opetussuunnitelmassa on myös tarjolla opintojaksoja, jotka voidaan suorittaa työn opinnollistamisen pedagogiikalla. Tällöin opiskelijan työelämäprojektit tai niiden johtamisen tehtävissä toimiminen voi tuottaa opiskelijalle opintopisteitä.

Pedagogiset valinnat

Opiskelu on monimuoto-opiskelua, jossa etä- ja lähikoulutuspäivät, oppimistehtävät ja verkossa tapahtuva työskentely vuorottelevat.

Oppimista tuetaan tuotteistamalla opintojaksot mahdollisimman hyvin alusta pitäen. Lisäsi oppimista tuetaan vastuuopettajan HOPS-ohjauksella ja virtuaalisilla ryhmäohjaustapaamisilla.

Opintojen joustava toteuttaminen

Koulutuksen järjestämisessä pyritään ottamaan huomioon aikuisopiskelijan ajankäytön haasteet ja se toteutetaan monimuoto-opetuksena 2-4 koulutuspäivänä kuukaudessa. Laadit opintojesi alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman vastuuyliopettajan ohjauksessa.

Koulutuspäiviä järjestetään myös virtuaalitoteutuksina ja tavoitteena on, että pääsääntöisesti lähes kaikilla opintojaksoilla on olemassa vaihtoehtoinen toteutustapa.

Kansainvälistyminen

Opintojaksojen toteutuksessa huomioidaan kansainväliset kysymykset ja oppimateriaalissa käytetään niin kotimaisia kuin kansainvälisiä julkaisuja ja muita aineistoja. Opintojaksoilla vierailee kansainvälisiä asiantuntijoita ja opintojaksoja järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhdessä kansainvälisten kumppanikorkeakoulujen kanssa.

Voit valintasi mukaan kehittää omaa kansainvälisyysosaamistasi osana opintojasi valitsemalla henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan esimerkiksi kieliopintoja, lyhytkestoisia tai pitkiä opiskeluvaihtoja ulkomailla, kansainvälisyysosaamista kehittäviä opintojaksoja sekä suuntamaalla opinnäytetyönsä kansainvälisyysosaamisen kehittämiseen.

Opinnäytetyössäsi käytät opinnäytetyön aihealueen keskeisiä kansainvälisiä lähteitä.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi pohjautuu opintojaksokohtaisiin arviointikriteereihin, jotka perustuvat Karelia-amk:n yleisiin osaamiskriteereihin. Osaamisen arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskeltujen osaamissisältöjen hallintaan sekä erityisesti sisältöjen soveltamiseen työelämän kehittämisessä. Osaamisen arviointiin voi liittyä opiskelijan oma reflektio opintojakson osaamisvaatimusten saavuttamisesta.

Opinnäytetyön osalta arviointi perustuu kunkin opiskelijan opintojen alussa voimassa olleeseen opinnäytetyön arviointikriteeristöön.

Uramahdollisuudet ja uraohjaus

Johtamisen ja liiketoimintaosaamisen koulutuksesta valmistuttuasi osaat ennakoida organisaation toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja arvioida niiden vaikutuksia organisaation strategiatyössä. Teet liiketoiminnan tai organisaation toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia valintoja. Tunnistat organisaation kehittämistarpeita ja arvioit sekä valitset tarkoituksenmukaisia kehittämistoimenpiteitä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sek-torin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Ammattinimikkeitäsi voivat olla esimerkiksi liiketoimintapäällikkö, palvelupäällikkö, projektipäällikkö, kehityspäällikkö, henkilöstöpäällikkö, laatupäällikkö, yksikön tai osaston johtaja tai yrittäjä.

Ylemmän amk-tutkinnon suorittaneena voit halutessasi jatkaa opintoja myös tohtorin tutkintoon asti. Yliopistot voivat edellyttää ennen opintojen alkamista tai niiden alussa siltaopintojen suorittamista, riippuen koulutusalasta. Siltaopinnot voivat sisältää tapauskohtaisesti alakohtaisia substanssiopintoja sekä tieteenfilosofian ja tutkimusmenetelmien opintoja.

Voit tarvittaessa halutessasi hyödyntää Karelia-amk:n uravalmennuspalveluita.