Opetussuunnitelmat

Geronomi (AMK), monimuoto, kevät, 2023

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Geronomi monialaisen tietoperustan ymmärtäjänä
                                                               
Ikääntymisen inhimillisyys – gerontologinen tietoperusta
                                                               
Aktiivisen, terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen lähtökohdat 5
     
           
                                     
Sosiokulttuurinen vanhustyö ja ammatillinen vuorovaikutus 5
     
           
                                     
Anatomia ja fysiologia 4
     
           
                                     
Ikäystävällisen yhteiskunnan lainsäädännöllinen ja ammattieettinen ohjaus 5
     
           
                                     
Sote-alan moniammatilliset lähtökohdat
                                                               
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 1 2
     
           
                                     
Asiakas aktiivisena toimijana sotepalveluissa 1 3
     
           
                                     
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
           
                                     
Sote-alan moniammatillinen toiminta
                                                               
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 2 2  
     
                 
                             
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa 2 2  
     
                 
                             
English at Work for Applied Gerontology 3  
     
                 
                             
Ikäihminen toimijana – gerontologinen hoiva, hoito ja kuntoutus
                                                               
Aktiivisen, terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen tukeminen 5  
     
                 
                             
Geriatriset, farmakologiset ja lääkehoidon perusteet 5  
     
                 
                             
Toimijuuden tukeminen ja ohjaus sosiokulttuurisessa vanhustyössä 5  
     
                 
                             
2622002622000001313001111000000000000000
Geronomi vanhustyön ja ohjauksen osaajana
                                                               
Ikäihminen yhteisössä – geronomin työprosessit ja menetelmät
                                                               
Monialaiset asiakasprosessit ja palveluohjaus 6  
       
                   
                         
Kokonaisvaltainen gerontologinen arviointi 3  
       
                   
                         
Voimaannuttavat työmenetelmät toimijuuden tukemisessa 5  
       
                   
                         
Ikäihminen yhteiskunnassa – ikäystävälliset ympäristöt ja geronteknologia
                                                               
Turvallinen, esteettinen ja saavutettava ympäristö 4  
       
                   
                         
Teknologia ikäihmisen arjessa 4  
       
                   
                         
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 1 2  
       
                   
                         
Svenska i arbetslivet för geronomer 3  
       
                   
                         
Ikäihmisen laadukkaat palvelut – asiantuntijuuden kehittäminen
                                                               
Aivoterveys ja muistityö 5    
       
                         
                 
Mielenterveys-, päihde- ja kulttuurisensitiivinen työ 5    
       
                         
                 
Ikäihmisen arvokas elämä ja palliatiivinen hoito 2    
       
                         
                 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 2 4    
       
                         
                 
Suullinen viestintä 2    
       
                         
                 
02718000271800000000013.513.50099000000000
Geronomi vanhustyön ja ohjauksen kehittäjänä
                                                               
Ikäihmisen omannäköinen elämä – asiantuntijuuden syventäminen
                                                               
Omais- ja perhehoito sekä vammaistyö 5    
         
                           
             
Johtaminen, yrittäjyys ja talous 5    
         
                           
             
Tieteellinen kirjoittaminen 1    
         
                           
             
Ikäihminen aktiivisena toimijana – ikäystävällisyyden kehittäminen ja johtaminen
                                                               
Vaikuttava johtaminen, laadunhallinta ja kehittäminen 6      
         
                                 
     
Ikäihmisen turvallinen lääkehoito 2      
         
                                 
     
00118000011800000000000005.55.50044000
Harjoittelu
                                                               
Ikäihmisen kohtaaminen, harjoittelu 5
     
           
                                     
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen harjoittelu 2  
     
                 
                             
Ikäystävälliset toimintaympäristöt, harjoittelu 6  
     
                 
                             
Vanhustyö ja ohjaus, harjoittelu 5  
       
                   
                         
Ikäosaamisen kehittäminen, harjoittelu 10    
       
                         
                 
Monialaiset asiakasprosessit, harjoittelu 12    
         
                           
             
Johtaminen ja kehittäminen, harjoittelu 13      
         
                                 
     
513221358510121302.52.500442.52.5005566006.56.5000
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
         
                           
             
Opinnäytetyö, toteutus 5      
         
                                 
     
Opinnäytetyö, viimeistely 5      
         
                                 
     
00510000051000000000000002.52.50055000
Täydentävän osaamisen opinnot
     
           
                                   
Profiloivat täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
     
           
                                   
 
Muut täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
     
           
                                   
 
0006000000060000000000000000000252510
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 31625631313032282831015.515.5001515161600141414140015.515.5000

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

OPETUSSUUNNITELMA
Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Karelia-ammattikorkeakoulun geronomikoulutuksessa painotamme aktiivisen, terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen, ikäystävällisen yhteiskunnan ja sosiokulttuurisen vanhustyön osaamiseen. Ikäosaaminen on ollut Karelian strategisena painopisteenä jo 2000 -luvun alusta alkaen. Geronomikoulutus kytkeytyy tiiviisti ammattikorkeakoulun strategisiin tavoitteisiin ja vahvistaa merkittävästi ikäosaamiseen profiloitumista. Valmistuttuasi sinulla on laaja-alaiset valmiudet gerontologista osaamista vaativiin tehtäviin niin julkiselle, yksityiselle kuin kolmannelle sektorille tai yrittäjäksi. Opinnoissasi käytät monimuotoisia opiskelumenetelmiä ja sinulla on halutessasi mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomailla. Koulutuksemme ohjaavia arvoja ovat eettisyys, esteettömyys ja esteettisyys.

Suoritettava tutkinto

Tutkintonimike: Geronomi (AMK)
Tutkinnon laajuus: 210 op / 3,5 v

Osaamisen kuvaus

Geronomitutkinnon perustana ovat valtakunnalliset geronomin ja ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset osaamisvaatimukset. Geronomi (AMK) on kokonaisvaltaisen vanhustyön osaaja, joka tukee ikäihmisen mielekkään elämän, osallisuuden ja toimijuuden vahvistumista kestävän kehityksen (sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen) periaatteet huomioiden. Geronomi (AMK) kehittää toiminnallaan tulevaisuuden vanhustyötä. Geronomikoulutuksen valtakunnallisia ydinsisältöjä ovat:

- Gerontologinen osaaminen ja eettiset periaatteet
- Voimavaralähtöinen ja kuntouttava työ
- Monialainen osaaminen ja toimiminen vanhustyön eri ympäristöissä
- Palvelujen ja niiden tarpeiden arviointi, koordinointi ja ohjaus hoivan, hoidon ja kuntoutuksen moniammatillisissa toimintaympäristöissä
- Vanhuspalvelujen tuotanto-, johtamis- ja kehittämistehtävät

Karelia-ammattikorkeakoulun geronomikoulutuksessa painopisteet ovat aktiivinen, terve ja toimintakykyisen ikääntyminen, ikäystävällinen yhteiskunta ja sosiokulttuurinen vanhustyö. Syvennät näyttöön perustuvaa, moniammatillista, luontoperustaista ja muistiystävällisyyteen liittyvää osaamistasi.

Osaamisen rakentuminen ja koulutuksen sisältö

Geronomiopinnoissa rakennat osaamistasi ensimmäisenä lukuvuonna monialaisen gerontologi-sen tietoperustan ymmärtäjäksi. Toisena lukuvuonna kehityt vanhustyön ja ohjauksen osaajana. Kolmantena ja neljäntenä lukuvuonna syvennät vanhustyön, johtamisen ja kehittämisen osaamistasi.

Geronomiopintojen lähtökohtana ovat sekä sosiaali- ja terveysalan yhteiset, että ammattialakohtaiset osaamistarpeet. Kaikki sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tarvitsevat työssään esimerkiksi asiakastyön osaamista, palveluiden ja työn kehittämisosaamista sekä työntekijyyden ja yhteistoiminnan muutososaamista. Näitä osaamisalueita rakennetaan sosiaali- ja terveysalojen yhteisillä monialaisilla opinnoilla, joissa opiskelet yhdessä sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, fysioterapia- ja sosionomiopiskelijoiden kanssa. Moniammatillisten opintojen kautta saat valmiuksia moniammatilliseen työskentelyyn ja yhteistyöhön asiakkaana olevan ikäihmisen parhaaksi.

Tutkinto koostuu
• Ydinosaamisen opinnoista (180 op) ja
• Täydentävän osaamisen opinnoista (30 op).

Ydinosaamisen opinnot ovat kaikille opiskelijoille pakollisia opintoja, joiden keskiössä ovat gerontologiseen osaamiseen, monialaiseen arviointiosaamiseen, ohjausosaamiseen, toimijuuden tukemiseen, palvelujärjestelmäosaamiseen ja johtamis-, kehittämis- ja laadunhallintaosaamiseen liittyvät opinnot. Ydinosaamisen opintoihisi sisältyy 53 opintopistettä harjoittelua. Harjoitteluun on integroitu viisi opintopistettä ammatillisen kasvun opintoja. Lisäksi ydinosaamisen opintoihin sisältyy 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö.

Täydentävän osaamisen opintojen avulla voit laajentaa tai syventää osaamistasi hyödyntäen joko Karelian tai muiden korkeakoulun tarjontaa. Voit laajentaa ammattialakohtaista ydinosaamistasi esimerkiksi seuraavilla teemoilla: Green Care, muisti, yrittäjyys, johtaminen, kehittämistyö, kielet tai teknologia.

Työelämäläheinen oppiminen

Geronomiopinnot on suunniteltu ja toteutetaan tiiviissä työelämäyhteistyössä. Työelämäläheinen oppiminen alkaa ensimmäisellä lukukaudella ja jatkuu koko opintojen ajan verkostoitumisen, oppimistehtävien, projektien ja harjoitteluiden kautta. Opintojen loppuvaiheessa teet opin-näytetyön työelämäläheisesti syventäen omaa ammatillista osaamistasi.

Pedagogiset valinnat

Geronomiopinnot perustuvat yhteisölliseen oppimiseen, jossa hyödynnetään monialaista gerontologista ajankohtaista tutkimustietoa ja erilaisia tiedonlähteitä sekä oppimista tukevaa teknologiaa. Yhteisöllisessä oppimisessa keskeistä on tavoitteellinen tiimityöskentely dialogisessa vuorovaikutuksessa. Opintojesi aikana opit hankkimaan, arvioimaan ja soveltamaan tietoa monipuolisesti ja kriittisesti. Saat valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja oman osaamisesi kehittämiseen. Kehität ja syvennät reflektointitaitoasi ja reflektiivistä työotettasi.

Opiskelu tapahtuu lähi- ja etäopetuksena tiimeissä ja itsenäisesti. Koulutuksen aikana opiskelet Karelia-ammattikorkeakoulun moniammatillisissa Tarmo- ja Simula -oppimisympäristöissä sekä työelämän harjoitteluympäristöissä. Opintojen aikana voit hakea Karelia-ammattikorkeakoulun Y-akatemiaan, jossa opiskellaan monialaisissa tiimeissä yrittäjyyttä. Y-akatemiassa opiskellaan Y-akatemian opetussuunnitelman mukaisesti ja niillä korvataan sopimuksen mukaan geronomikoulutuksen opetussuunnitelman opintoja. Geronomiopinnot toteutuvat monimuoto-opetuksena. Saat jokaisena lukuvuonna kokemuksia erilaisissa vanhustyön toimintaympäristöissä toimimisesta projektien, harjoitteluiden ja teoriaopintojen kautta.

Opintojen joustava toteuttaminen

Monimuotototeutus antaa sinulle mahdollisuuden opiskella osin ajasta ja paikasta riippumattomasti. Sinun voi olla mahdollista hyväksilukea aiemmin tai opintojen aikana muualla hankittua osaamista osaksi Karelian geronomitutkintoa. Osaamisen hyväksilukemisessa käytetään AHOT - (aiemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenettely) menettelyä. Voit halutessasi opiskella kesällä kesälukukaudelle tarjottavia opintoja. Täydentävän osaamisen opintoja voit tehdä joustavasti missä tahansa opintojen vaiheessa oman mielenkiintosi mukaisesti.

Kansainvälistyminen

Sinulla on mahdollisuudet kansainvälistymiseen opetustarjonnan, hanketyöskentelyn ja kansainvälisen opiskelijavaihdon sekä harjoittelun kautta sen hetkinen tarjonta huomioiden. Voit vahvistaa ikäystävällisyyden ja aktiivisen ikääntymisen osaamistasi Karelian koordinoiman kansainvälisen EMMA (European Master for Active Ageing and Age Friendly Society) -verkoston myötä. Verkostoon kuuluu viisi eurooppalaista korkeakoulua.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arviointia tapahtuu eri muodoissa koko opiskelun ajan. Arviointi tapahtuu muun muassa opetuksen aikana, ohjaustilanteissa, asiakastilanteissa, tenteissä, käytännön kokeissa sekä raporttien ja oppimistehtävien perusteella. Arvioinnissa hyödynnetään opiskelijoiden itsearviointia sekä opiskelutoverien vertaisarviointia ja -palautetta. Arvioinnissa hyödynnetään myös työelämäpalautetta. Opiskelua tuetaan reflektiotilanteilla, joissa peilaat omaa oppimistasi asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnin ja saamasi palautteen avulla seuraat osaamisesi kehittymistäsi ja asetat uusia tavoitteita. Kareliassa on yleiset arvioinnin perusteet, mutta tarkemmat arviointiperusteet on määritetty opintojaksokuvauksissa.

Uramahdollisuudet

Valmistumisen jälkeen saat pätevyyden toimia laillistettuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä geronomin ammatissa (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015; Valvira 2021). Tutkinto antaa sinulle valmiudet toimia gerontologista osaamista vaativissa asiantuntijatehtävissä. Voit työskennellä julkisella sektorilla iäkkään henkilön palveluntarpeiden selvittämisestä vastaavana työntekijänä (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012). Voit työskennellä esimerkiksi palveluohjaajana, ohjaajana, sosiaaliohjaajana, projektityöntekijänä, vanhuspalvelujen koordinoijana, esimiehenä, suunnittelijana, kehittäjänä tai palveluiden tuottajana. Työpaikkasi voi sijoittua sosiaalialan, kuntoutuksen, hoi-van ja hoidon kentille niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorilla. Geronomina voit työskennellä yksilö- ja ryhmäkohtaisessa asiakastyössä sekä vanhustyön moniammatillisissa työryhmissä. Geronomin osaaminen avaa uudenlaisia uramahdollisuuksia esimerkiksi yrittäjänä tai vanhustyön kehittäjänä monialaisissa toimintaympäristöissä.

Työelämän muutokset ja oma urakehitys edellyttävät jatkuvaa oppimista tutkinnon suorittamisen jälkeen. Merkittävä osa oppimisesta tapahtuu työn yhteydessä, mutta sitä voi tehostaa kouluttautumisen avulla. Voit täydentää omaa osaamista avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävällä koulutuksella. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen avaa sinulle mahdollisuuksia esimerkiksi esimiestehtäviin, vaativiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin tai opettajaksi. Opettajatuutori ja opinto-ohjaaja tukevat sinua urasuunnittelussasi koko opintojen ajan.