Opetussuunnitelmat

Terveydenhoitaja (AMK), monimuoto, kevät, 2023

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 2 3 1 2 3 4 5 6
Kehittyvä osaaminen terveydenhoitajatyössä
                           
Terveydenhoitaja perheiden tukena
                           
Rokotusosaamisen perusteet 2
 
   
             
Rokotusosaamisen syventäminen 1
 
   
             
Lasta odottava perhe neuvolassa 3.5
 
   
             
Seksuaali- ja lisääntymisterveys 1.5
 
   
             
Varhainen vuorovaikutus ja imetysohjaus 4
 
   
             
Terveydenhoitajana lastenneuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 8
 
   
             
Terveydenhoitajana eri toimintaympäristöissä
                           
Työikäisten ja työyhteisöjen terveyden edistäminen 3  
 
         
     
Hyvinvoiva ja toimintakykyinen ikäihminen 2  
 
         
     
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 1 15  
 
         
     
2020202001010001010000
Terveydenhoitajatyön osaaja
                           
Terveydenhoitaja terveyden edistämisen asiantuntijana
                           
Terveydenhoitaja yhteiskunnallisena vaikuttajana 5  
   
           
 
Terveydenhoitajatyön kehittäminen 5  
   
           
 
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 2 10  
   
           
 
020002000000010100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 2020202001010001010000

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

OPETUSSUUNNITELMA
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus

Karelia-ammattikorkeakoulussa toteutetaan monimuotoista terveydenhoitajakoulutusta sairaanhoitaja- (AMK), ensihoitaja- (AMK) tai kätilötutkinnon (AMK) suorittaneille. Terveydenhoitajakoulutuksessa (60 op) painotetaan terveyden edistämistä sekä lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden voimavarojen tukemista ja vahvistamista elämänkulun eri vaiheissa. Lisäksi koulutuksessa korostuu myös sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito. Terveydenhoitajakoulutus kytkeytyy tiiviisti ammattikorkeakoulun strategisiin tavoitteisiin ja tukee myös väljästi asuttujen alueiden hyvinvointipalvelujen toteuttamista ja kehittämistä. Valmistuttuasi sinulla on laaja-alaiset valmiudet terveydenhoitajana toimimiseen ja osaamista vaativiin tehtäviin niin julkiselle, yksityiselle kuin kolmannelle sektorille tai yrittäjäksi. Opinnoissasi käytät monimuotoisia oppimismenetelmiä.

Suoritettava tutkinto

Tutkintonimike: Terveydenhoitaja (AMK)
Tutkinnon laajuus: 60 op / 1.5 v

Osaamisen kuvaus

Terveydenhoitaja on terveydenhoitajatyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntija. Terveydenhoitajan työssä painottuvat vahvat kliiniset perustiedot ja -taidot, hyvät vuorovaikutus-, ohjaus- ja yhteistyötaidot. Terveydenhoitajatutkinnon perustana ovat valtakunnalliset yleissairaanhoitajan osaamisvaatimukset, terveydenhoitajan ammatilliset osaamisvaatimukset ja ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajakoulutuksen osaamisvaatimuksia ovat:

- Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö
- Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö
- Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen
- Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen

Erilaiset muutokset väestön palvelutarpeissa vaikuttavat terveydenhoitajien työhön kuten tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa edelleen voimistuva väestön ikääntyminen ja maahanmuuton sekä monikulttuurisuuden lisääntyminen. Lisäksi tehtävänsiirrot lääkäreiltä terveydenhoitajille ja uudistuvat asiantuntija- ja kehittämistehtävät vaativat jatkuvaa ammatillista kehittymistä. Terveydenhoitajan työ edellyttää itsenäistä päätöksentekokykyä ja rohkeutta puuttua varhain asiakkaan tilanteeseen elämänkulun eri vaiheissa.

Moniammatillisessa tiimissä toimiminen sekä terveys- sekä hyvinvointiteknologian hyödyntäminen on terveydenhoitajan työssä keskeisiä asioita. Kykenet soveltamaan osaamistasi uusissa ja muuttuvissa yhteyksissä. Yhteiskunnallinen ja työelämän jatkuva muutos edellyttävät sinulta kykyä jatku-vaan oppimiseen ja oman työsi kehittämiseen. Tähän pyritään vastaamaan myös ammattikorkeakoulujen yhteisillä kompetensseilla, jotka ovat oppimaan oppiminen, työelämässä toimiminen, eettisyys, kestävä kehitys, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus sekä ennakoiva kehittäminen.

Osaamisen rakentuminen ja koulutuksen sisältö

Koulutuksessasi korostuvat näyttöön perustuvan tiedon lisäksi vuorovaikutustaidot, organisointi- ja ongelmanratkaisutaidot sekä eettinen ja ammatillinen toiminta. Ensimmäisenä lukukautena aloitat perehtymisen terveydenhoitajatyön ammatillisiin teoriaopintoihin. Keskityt erityisesti terveydenhoitajatyöhön neuvolassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Toisena lukukautena laajennat terveydenhoitajatyön osaamista työikäisten ja ikääntyneiden terveydenhoitajatyöhön sekä teet harjoitteluja eri toimintaympäristöissä. Viimeisenä lukukautena syvennät osaamistasi yhteiskunnalliseen terveydenhoitajatyöhön ja osoitat valmiuksiasi toimia ammattilaisena, joka kykenee toteuttamaan terveydenhoitajahoitajatyötä itsenäisesti ja työyhteisön jäsenenä.

Työelämäläheinen oppiminen

Karelia-ammattikorkeakoulussa toimit opiskelijana työelämäläheisessä ja modernissa oppimisympäristössä. Teemme tiivistä yhteistyötä maakunnan sosiaali- ja terveysalan palveluita tuottavien toimijoiden kanssa, jotka tarjoavat sinulle monipuolisia harjoittelupaikkoja. Kehitämme monialaisesti kestävää hyvinvointia tukevia tuotteita, palveluja, toimintamalleja ja teknologisia ratkaisuja yhdessä kumppaniemme kanssa. Koulutuksessa sinulla on mahdollisuus osallistua terveyden ja hyvinvoinnin sekä ikäystävällisyyden edistämiseen.

Pedagogiset valinnat

Terveydenhoitajaopinnoissa opiskelu tapahtuu etä- ja lähiopetuksena, sisältäen teoriaopintoja, harjoittelua ja projektityöskentelyä. Opiskelijan itsenäinen vastuu opintojen etenemisessä ja ammatillisen osaamisen kehittymisessä korostuu. Opetuksessa hyödynnetään modernia teknologiaa ja erilaisia oppimisympäristöjä. Joka lukukaudella harjoitellaan oikeita asiakas- ja simulaatiotilanteita. Koulutuksessa hyödynnetään myös tiimioppimista, joka on tavoitteellista yhdessä työskentelyä toisia kuuntelevassa ja osallistavassa vuorovaikutuksessa.

Opintojen joustava toteuttaminen

Terveydenhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmaan perehdyt opintojen alussa ja tarkastelet sen sisältöjä aiemmin hankkimaasi osaamiseen. Aiemmin hankittu ja opintojen aikana kertyvä osaaminen mahdollistaa osaamisen tunnistamisen AHOT-menettelyn avulla. Opinnot voit suorittaa joustavasti. Erilaiset toteutustavat antavat mahdollisuuden opiskella osin ajasta ja paikasta riippumattomasti. Monimuotototeutuksessa voit opiskella myös työn ohessa.

Kansainvälistyminen

Sinulla on mahdollisuudet kansainvälistymiseen opetustarjonnan, hanketyöskentelyn, verkko-opetuksen ja kansainvälisen opiskelijavaihdon kautta. Karelia-ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä useiden oppilaitosten kanssa esimerkiksi Sambiassa, Malawissa, Indonesiassa, Kanadassa ja Euroopassa. Terveydenhoitajakoulutus tekee yhteistyötä erityisesti Norjan ja Sambian terveydenhoitaja-koulutuksien kanssa. Kareliaan tulee paljon myös vaihto-opiskelijoita muualta, mikä tarjoaa hyvät mahdollisuudet kotikansainvälistymiseen.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi on koko opintojen ajan jatkuva prosessi, jota tapahtuu niin harjoitteluissa, oppimistehtävissä, tenteissä kuin osaamisen näytöissä. Arvioinnissa hyödynnetään opiskelijoiden itsearviointia, opiskelutoverien vertaisarviointia sekä työelämäpalautetta. Oppimista tuetaan reflektiotilanteilla, joissa peilaat omaa osaamistasi asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnin ja saamasi palautteen avulla seuraat osaamisesi kehittymistäsi ja asetat uusia tavoitteita. Kareliassa on yhteiset arvioinnin perusteet, mutta tarkemmat arviointiperusteet on määritetty opintojaksokuvauksissa.

Uramahdollisuudet ja uraohjaus

Terveydenhoitajan tutkinto antaa sinulle pätevyyden toimia terveydenhoitajan ammatissa. Valmistuessa sinut rekisteröidään laillistettuna terveydenhuollon ammattilaisena Valviran tietokantaan. Terveydenhoitajana voit työskennellä monenlaisissa työtehtävissä ja toimintaympäristöissä, kuten äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, työterveydessä, avosairaanhoidon vastaanotoilla ja ikääntyneiden palveluissa sekä erilaisissa yhteisöissä, järjestöissä, asiantuntija-, koulutus- ja projektitehtävissä ja itsenäisenä yrittäjänä.

Terveydenhoitajan työ- ja ammattinimikkeitä voivat olla muun muassa terveydenhoitaja, kehittämis-, koulutus- ja suunnitteluasiantuntija, projektiasiantuntija tai -päällikkö, terveyssuunnittelija, lääke-edustaja, tutkimushoitaja, palveluohjaaja ja e-ammattilainen. Suomalainen terveydenhoitajan tutkinto antaa sinulle mahdollisuuden työskennellä terveydenhuollon ammattilaisena myös eri puolilla maailmaa.

Työelämän muutokset ja henkilökohtainen urakehitys edellyttävät jatkuvaa osaamisen kehittämistä myös tutkinnon suorittamisen jälkeen. Terveydenhoitajana voit suorittaa tutkinnon jälkeen täydennyskoulutuksena erikoistumisopintoja. Lisäksi voit jatkaa opintojasi ylemmässä ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, mikä avaa sinulle mahdollisuuksia esimerkiksi asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sekä johtamisen tehtäviin. Opettajatuutori ja opinto-ohjaaja tukevat sinua urasuunnittelussasi koko opintojen ajan.