Opetussuunnitelmat

Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, kevät, 2023

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Fysioterapiaan perehtyjä
                                                               
Näkymiä fysioterapian toimintaympäristöön
                                                               
Fysioterapia kuntoutusalan ammattina 6
     
           
                                     
Kehittyvä ja toimiva ihminen 11
     
           
                                     
Sote-alan moniammatilliset lähtökohdat
                                                               
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 1 2
     
           
                                     
Asiakas aktiivisena toimijana sotepalveluissa 1 3
     
           
                                     
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
           
                                     
Terveysliikunnan ohjaaminen 5
     
           
                                     
Sote-alan moniammatillinen toiminta
                                                               
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 2 2  
     
                 
                             
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa 2 2  
     
                 
                             
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen harjoittelu 2  
     
                 
                             
English at Work for Physiotherapy 3  
     
                 
                             
Asiakaslähtöinen neuvonta ja ohjaus 6  
     
                 
                             
Asiakkaan toimintakyvyn tukeminen fysioterapiassa
                                                               
Toimintakyvyn arviointi ja tukeminen 11  
     
                 
                               
Kivun hallinta fysioterapiassa 4  
     
                 
                               
29300029300000014.514.50022.57.5000000000000000
Fysioterapiaan harjaantuja
                                                               
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia eri asiakasryhmissä
                                                               
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 1 7  
       
                   
                         
Ammatillinen kasvu fysioterapeutin uralle 1  
       
                   
                         
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 1 2  
       
                   
                         
Svenska i arbetslivet för fysioterapi 3  
       
                   
                         
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia terveyden edistämisessä
                                                               
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia 8  
       
                   
                         
Perehtyjänä työelämässä, harjoittelu 8  
       
                   
                         
Neurologinen fysioterapia kuntoutumisen tukena
                                                               
Neurologinen fysioterapia 1 9    
       
                         
                 
Ammatillinen kasvu urasuunnittelussa 1    
       
                         
                 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 2 4    
       
                         
                 
Tutkitun tiedon hyödyntäminen fysioterapiassa
                                                               
Toimijana työelämässä, harjoittelu 7    
       
                         
                 
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 2 5    
       
                         
                 
Suullinen viestintä 2    
       
                         
                 
02927000292700000000014.514.50013.513.5000000000
Fysioterapian soveltaja
                                                               
Oman osaamisen johtaminen
                                                               
Työhyvinvointi 4    
         
                           
             
Kehittyjänä työelämässä, harjoittelu 8    
         
                           
             
Johtaminen, yrittäjyys ja talous 5    
         
                           
             
Tieteellinen kirjoittaminen 1    
         
                           
             
Oman osaamisen soveltaminen
                                                               
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
         
                           
             
Neurologinen fysioterapia 2 5      
         
                                 
     
Näyttöön perustuva toiminta
                                                               
Vastuullisena toimijana työelämässä, harjoittelu 10      
         
                                 
     
Opinnäytetyö, toteutus 5      
         
                                 
     
Ammatillinen kasvu ja osaaminen työnhakijana 1      
         
                                 
     
Asiakkaan aktiivinen osallistaminen
                                                               
Ikääntyneen fysioterapia 5      
         
                                 
     
0024260000242600000000000001212001313000
Fysioterapian kehittäjä
                                                               
Asiantuntijuus fysioterapian toimintaympäristössä
                                                               
Kehittäjänä työelämässä, harjoittelu 10      
           
                                   
 
Opinnäytetyö, viimeistely 5      
           
                                   
 
00015000000150000000000000000007.57.50
Täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Profiloivat täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
   
       
                       
   
 
Muut täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
   
       
                       
   
 
00525000051015000000000000230055780
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 295951412930292724261514.514.50022.57.514.514.50013.513.512120013137.57.50

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

OPETUSSUUNNITELMA
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus

Fysioterapeuttikoulutuksemme tarjoaa vahvaan fysioterapian ydinosaamiseen perustuvan tutkinnon. Painotamme erityisesti toimintakyvyn arvioinnin ja edistämisen sekä terapeuttisen harjoittelun ja liikkumisen ohjausosaamista. Karelia-ammattikorkeakoulussa painottuvat monialaisuus ja yrittäjyys sekä ikäosaaminen ja uudistuvien hyvinvointipalveluiden edellyttämä digiosaaminen. Valmistuttuasi omaat laaja-alaiset valmiudet terveyden edistämiseen sekä kuntoutuksen asiantuntijatehtäviin. Opinnoissasi sovelletaan monimuotoisia opiskelumenetelmiä ja sinulla on halutessasi mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomailla.

Suoritettava tutkinto

Tutkintonimike: Fysioterapeutti (AMK)
Tutkinnon laajuus: 210 op / 3,5 v

Osaamisen kuvaus

Fysioterapiakoulutuksen osaamisvaatimukset perustuvat kansallisesti yhdessä määriteltyihin fysioterapian ja eri tutkinnoille yhteisiin osaamisiin. Fysioterapeutin tutkinto antaa valmiudet ihmisten hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja liikkumisen edistämiseen monen tyyppisissä työtehtävissä ja -ympäristöissä. Tutkinto antaa sinulle lakisääteisen pätevyyden toimia fysioterapeutin ammatissa ja sinut rekisteröidään laillistettuna terveydenhuollon ammattilaisena fysioterapeutiksi.

Fysioterapeuttikoulutuksen lähtökohtana ovat sekä oman ammattialan ydinosaamisen että sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamistarpeet. Sote-alan kaikille yhteiset osaamistarpeet koostuvat esimerkiksi asiakastyöosaamisesta, palveluiden ja työn kehittämisosaamisesta sekä työntekijyyden ja yhteistoiminnan muutososaamisesta. Tätä osaamista rakennetaan yhteisillä monialaisilla opinnoilla, joissa opiskelet yhdessä geronomi-, sairaanhoitaja-, sosionomi- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa. Monialaisten opintojen kautta saat valmiuksia moniammatilliseen työskentelyyn asiakkaan parhaaksi koulutuksesi alusta lähtien.

Ammattialakohtaisen ydinosaamisen keskeisiä osaamisalueita ovat fysioterapian tutkimus-, arviointi- ja terapiaosaaminen, eettinen osaaminen sekä ohjaus- ja neuvontaosaaminen. Ammattialakohtainen ydinosaaminen ei kuitenkaan rakennu irrallaan, vaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten osaamisalueiden kanssa. Opintojen aikana opit työskentelemään fysioterapeuttina itsenäisesti ja työyhteisösi jäsenenä, digitalisaation ja teknologisen kehityksen mahdollisuuksia tehokkaasti hyödyntäen.

Opintojen rakenne ja osaamisen rakentuminen

Tutkintosi koostuu työelämälähtöisistä ydinosaamisen (180 op) ja profiloivista täydentävän osaamisen (30 op) opinnoista.

Opintojesi aikana ydinosaamisesi rakentuu vaiheittain. Opintojen alussa perehdyt fysioterapia-ammatissa toimimisen lähtökohtiin, esimerkiksi terapeuttiseen vuorovaikutukseen, ihmisen rakenteeseen ja toimintaan, kasvuun ja kehitykseen, ohjaamiseen sekä liikkumisen ja toimintakyvyn arviointiin ja edistämiseen. Opintojesi edetessä laajennat ja sovellat osaamistasi fysioterapian erityisalueilla kohdatessasi erityyppisiä asiakasryhmiä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opit vastaamaan omalta osaltasi fysioterapian toteutuksesta, arvioinnista ja potilasturvallisuudesta sekä työsi laadusta ja vaikuttavuudesta. Lisäksi hankit valmiuksia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, kansainvälisyyteen, yrittäjyyteen ja johtamiseen ja teet työelämälähtöisen opinnäytetyön.

Profiloivat täydentävän osaamisen opinnot (30 op) koostuvat pääsääntöisesti 15 opintopisteen kokonaisuuksista. Täydennät omaa ammattialakohtaista ydinosaamistasi valitsemalla profiloivia täydentävän osaamisen opintoja. Täydentävän osaamisen opintoja voit valita oman oppilaitoksen tai muiden oppilaitosten opintotarjonnasta. Fysioterapeuttikoulutuksen täydentäviksi opinnoiksi soveltuvat esimerkiksi seuraavat kokonaisuudet Karelia-ammattikorkeakoulun tarjonnasta:

• Teknologia etä- ja kotikuntoutuksessa ja fysioterapiassa 15 op
• Green care- opinnot 15 op
• Kouluikäisten fysioterapia 15 op
• Työkykykoordinaattori 10 op
• Urheiluakatemiaopinnot 15 op

Opinnot toteutuvat useammalla lukukaudella. Opintojen toteutuminen edellyttää riittävää osallistujamäärää. Mikäli edellä mainitut täydentävät osaamisen opinnot eivät vastaa omia ammatillisia tavoitteitasi, voit keskustella muista vaihtoehdoista oman opettajatutorisi tai opinto-ohjaajasi kanssa. Urheiluakatemiaopinnot on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on riittävä urheilullinen taso.

Yrittäjänä tai yrittäjyyttä suunnittelevana sinulla on mahdollisuus saada ohjausta ja tukea opintojen ja yrittäjyyden yhdistämiseen opintojesi aikana. Voit halutessasi suuntautua yrittäjyyteen hakemalla Y-akatemiaan. Y-akatemia on Karelia ammattikorkeakoulun yrittäjyyden oppimisympäristö, jossa opiskellaan monialaisissa tiimeissä yrittäjyyttä sekä omaksutaan tulevaisuuden työelämätaitoja. Y-akatemiassa opiskellaan Y-akatemian opetussuunnitelman mukaisesti ja niillä korvataan sopimuksen mukaan fysioterapiakoulutuksen opetussuunnitelman opintoja.

Työelämäläheinen oppiminen

Koulutuksen aikana opiskelet sekä Karelia-ammattikorkeakoulun omissa oppimis- ja palveluympäristöissä, kuten monialaisesti toimivassa TARMO:ssa ja Simulassa sekä lukuisissa työelämän harjoitteluympäristöissä. Osa opinnoistasi voi toteutua koulutuksen ja työelämän yhteisissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Lisäksi sinulla on mahdollisuus opintojesi aikana suorittaa harjoittelu ulkomailla. Opiskeluaikana pyrimme tukemaan harjoittelujen suorittamista omalla asuinpaikkakunnalla.

Työelämäläheinen oppiminen alkaa heti opintojen alussa. Ensimmäisellä lukukaudella tutustut eri ikäisiin asiakkaisiin ja työympäristöihin sekä ryhmäohjauksiin todellisten asiakkaiden kanssa. Toisella lukukaudella toteutat moniammatillisessa yhteistyössä projektin maakuntien eri toimijoiden kanssa sekä tutustut fysioterapeutin työympäristöön. Kolmannella lukukaudella sinulla alkaa harjoittelu työelämän eri alueilla ja harjoittelut jatkuvat aina viimeiseen lukukauteen saakka. Yksi harjoittelujakso sinun tulee suorittaa oppimisympäristö TARMOssa ja yksi väljästi asutulla alueella. Opettajatutorisi kanssa suunnittelet harjoittelujaksojen sisällöt niin, että ne ovat mahdollisimman monipuolisia ja tukevat sinun ammatillista kasvua. Lisäksi eri opintojaksoilla harjoittelet erilaisten asiakkaiden kanssa opintojaksoon liittyviä asioita.

Pedagogiset valinnat ja oppimisympäristöt

Fysioterapeuttiopinnot perustuvat käsitykseen oppimisesta reflektiivisenä, kokemuksellisena ja sosiaalisesti rakentuvana prosessina. Oppimisessasi korostuvat tällöin omakohtaiset kokemukset, ilmiöiden havainnointi ja tietoinen pohtiminen. Vuorovaikutus, aktiivinen toiminta, itseohjautuvuus, vastuullisuus ja palautteen hyödyntäminen ovat oleellinen osa oppimistasi. Oppiminen ymmärretään sekä yksilön sisäisenä, että sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvana toimintana, jota tukevat tutkivan, kokemuksellisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmät.

Opintojesi aikana opit hankkimaan ja arvioimaan näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti ja kriittisesti. Kykenet soveltamaan hankkimaasi tietoa uusissa ja muuttuvissa yhteyksissä. Yhteiskunnallinen ja työelämän jatkuva muutos edellyttää kykyä jatkuvaan oppimiseen ja oman osaamisesi päivittämiseen. Keskeisiksi nousee jatkuvan oppimisen valmiuksien kehittäminen. Tavoitteena on oppia tekemään oma oppiminen ja osaamisen kehittyminen näkyväksi itselle ja muille. Reflektio on keskeisiä oppimiselle ja kehittymiselle.

Opiskelumuodot ja opintojen joustavat toteutustavat

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka mahdollistaa opiskelun osittain ajasta ja paikasta riippumattomasti. Koulutus sisältää lähiopetusta, verkko-opintoja sekä itsenäistä ja ohjattua opiskelua. Fysioterapeuttikoulutuksessa on monipuolinen testaus- ja mittausvälineistö ja niiden harjoittelu sisältyy opintoihin. Jos sinulla on jo aiempaa osaamista, niin voit AHOT-menettelyn kautta hakea sisällyttämistä tai korvautuvuutta opetussuunnitelman mukaisiin opintoihisi. Halutessasi voit nopeuttaa opiskeluja suorittamalla kesätarjonnassa olevia opintoja. Opintosi voivat lyhentyä jopa puolella vuodella, kun teet täydentäviä opintoja, opinnäytetyötä ja harjoittelua kesäaikana.

Kansainvälistyminen

Sinulla on erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistymiseen englanninkielisen opetustarjonnan, hanketyöskentelyn sekä kansainvälisen opiskelijavaihdon ja harjoittelun kautta. Opintojen aikana kohtaa kansainvälisiä opiskelijoita Kareliassa sekä ulkomailla. Tarjoamme englanninkielisiä opintoja ja harjoittelua kansainvälisessä vaihdossa oleville opiskelijoilla. Samalla omat opiskelijamme opiskelevat kyseisiä opintojaksoja englanninkielellä. Fysioterapian opiskelumateriaali on pääosin englanninkielistä. Sen avulla harjaannutat fysioterapian sanastoa ja kielitaitoa. Opintojaksojen käytännön harjoituksiin on integroitu kielten opetusta. Kielten oppiminen kytkeytyy osaksi fysioterapiatoimintaa. Kansainväliseen vaihtoon ja harjoitteluun voit lähteä, kun sinulla on riittävästi ammatillisia aineita suoritettuna. Tyypillisesti vaihto tapahtuu kolmannen vuoden aikana. Kansainvälisiä kumppanikorkeakouluja on mm. Brasiliassa, Portugalissa, Espanjassa ja Kanadassa. Voit myös lähteä harjoitteluun niin, että hankit itse haluamastasi maasta vaihtokohteen (Free Mover).

Osaamisen arviointi

Osaamisen arviointia tapahtuu eri muodoissa koko opiskelun ajan. Fysioterapeuttikoulutuksessa arviointi tapahtuu muun muassa opetuksen aikana, ohjaustilanteissa, asiakastilanteissa, tenteissä, käytännön kokeissa sekä raporttien ja oppimistehtävien muodossa. Arvioinnissa hyödynnetään opiskelijoiden itsearviointia sekä opiskelutoverien vertaisarviointia ja -palautetta. Opiskelua tuetaan reflektiotilanteilla, joissa peilaat omaa oppimistasi asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnin ja saamasi palautteen avulla seuraat osaamisesi kehittymistäsi ja asetat uusia tavoitteita. Kareliassa on yleiset arvioinnin perusteet, mutta tarkemmat opintojakso kohtaiset arvioinnit on kuvattu opintojaksojen sisällöissä.

Uraohjaus ja uramahdollisuudet

Työelämän muutokset ja oma mielenkiintosi luovat erilaisia uramahdollisuuksia. Fysioterapeutit työllistyvät erilaisiin työtehtäviin. Fysioterapeuttina voit työllistyä esimerkiksi terveydenhuollon julkiselle tai yksityiselle sektorille ja toimia erilaisissa asiantuntija-, konsultti- tai kehittämistehtävissä tai perustaa oman yrityksen. Työpaikkojasi voivat olla terveys-/hyvinvointiasemat ja sairaalat, sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan yritykset tai tutkimuslaitokset. Sinua voivat työllistää myös urheiluseurat, kolmannen sektorin järjestöt ja erilaiset projektit.

Työelämän muutokset ja oma urakehitys edellyttävät jatkuvaa oppimista tutkinnon suorittamisen jälkeen. Merkittävä osa oppimisesta tapahtuu työn yhteydessä, mutta sitä voi tehostaa kouluttautumisen avulla. Voit täydentää omaa osaamista avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävällä koulutuksella. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen avaa sinulle mahdollisuuksia esimerkiksi esimiestehtäviin, vaativiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin tai opettajaksi. Opettajatuutori ja opinto-ohjaaja tukevat sinua urasuunnittelussasi koko opintojen ajan.