Opetussuunnitelmat

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Rakennusalaan perehtyjä
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 2
     
               
                                         
Rakentamistalouden perusteet 3
     
               
                                         
Algebra ja geometria 5
     
               
                                         
CAD-suunnittelu ja mallinnus 3
     
               
                                         
Rakennusdynamiikka 4
     
               
                                         
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
               
                                         
English for Construction Engineering 3
     
               
                                         
Puurakentamisen perusteet 5
     
             
                                         
Talonrakennuksen perusteet 3
     
               
                                         
Betonirakentaminen 1 4
       
                 
                                     
Integraalilaskenta ja differentiaalilaskenta 5
       
                 
                                     
Termodynamiikka ja virtausmekaniikka 4
       
                 
                                     
Statiikka 5
       
                 
                                     
Rakennuskemia 3
       
                 
                                     
Sociala kontakter i arbetslivet 3
       
                 
                                     
Talonrakennus 5
       
                 
                                     
5900030290000001.714.214.214.514.50000000000000000000
Rakennustekniikan perusosaaja
                                                                       
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                       
                             
Mittaustekniikka 2  
       
                       
                             
Kustannushallinnan perusteet 3  
         
                         
                       
Laadunhallinta ja tilastomatematiikka 4  
       
                       
                             
Puurakenteet 1 5  
         
                         
                       
Betonirakenteet 1 5  
       
                       
                             
Professional Communication in English 2  
       
                       
                             
Lujuusoppi 5  
       
                       
                             
Rakennesuunnittelun perusteet 3  
       
                       
                             
Geotekninen suunnittelu 5  
       
                     
                             
Teräsrakenteet 1 5  
         
                         
                         
Kaavoitus 2  
         
                         
                         
Johtamisen perusteet 3  
       
                     
                             
Svenska för byggnadsingenjörer 2  
         
                         
                         
Pohjarakennus 5  
         
                         
                         
Tuotannon suunnittelun perusteet 3  
         
                         
                         
0550000302500000000002.713.713.711.211.22.7000000000000
Rakennustekniikkaan erikoistuja
                                                                       
Asiantuntijaviestintä 3    
         
                               
                 
Rakentamisen ympäristövaikutukset 3    
         
                               
                 
Rakennuttaminen ja sopimustekniikka 4    
         
                               
                 
Betonirakentaminen 2 4    
         
                               
                 
Rakennusfysiikka 5    
         
                             
                 
Teollisen tuotannon suunnittelu 3    
         
                               
                 
Työmaasuunnittelu ja hankintatoimi 5    
         
                               
                 
Talotekniset järjestelmät 3    
         
                               
                 
Ammatillinen kasvu 3 1    
           
                                 
             
Rakennuksen LCA-laskennan perusteet ja elinkaarianalyysi 5    
           
                                 
             
Työmaatuotannon suunnittelumenetelmät 5    
           
                                 
             
Hiilijalanjälki osana määrälaskentaa 4    
           
                                 
           
Puurakenteet 2 5    
           
                                 
           
Staattisesti määräämättömät rakenteet 5    
           
                                 
               
0055000003025000000000000001.714.214.213.58.53000000
Rakennustekniikan osaaja
                                                                       
Ammatillinen kasvu 4 1    
           
                                 
           
Tuotetiedonhallinnan ja mallintamisen uudet teknologiat 5    
           
                                 
           
HARJOITTELU
     
             
                                         
Harjoittelu 3      
             
                                         
Harjoittelu 7      
             
                                         
Harjoittelu 10      
             
                                         
 
Harjoittelu 10      
             
                                         
 
OPINNÄYTETYÖ
     
           
                                     
     
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
           
                                       
     
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                       
     
Opinnäytetyö, viimeistely 5      
             
                                         
 
0069000000625650000000000000002225101025.825.813.3
TÄYDENTÄVÄNOSAAMISEN OPINNOT 20                                                                        
Profiloivat täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                                       
Kuntotutkimukset ja -arviot 3                                                                        
Lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu 4                                                                        
Sisäympäristöolosuhteet 4                                                                        
LVI-kuntotutkimukset 4                                                                        
LVI-korjausrakentaminen 3                                                                        
Kosteusvaurioiden korjaussuunnittelu ja energiatehokkuus 4                                                                        
Kosteusvaurion korjaamisen rakenne- ja tuotantotekniikka 4                                                                        
Korjausrakennetekniikka 4                                                                        
Tekla Structures ja yleiset tietomallivaatimukset (YTV2012) 3                                                                        
Yleiset tietomallivaatimukset (BIM) 3                                                                        
Kiertotalous 4                                                                        
Puurakenteet 3 5                                                                        
Teräsrakentaminen 3                                                                        
Mallintamisen sovellukset suunnittelussa 4                                                                        
Mallintamisen sovellukset tuotannossa 4                                                                        
Rakennushankkeen kustannushallinta ja hankintatoimi 5                                                                        
Rakennustuotannon johtaminen 3                                                                        
Betonirakenteet 2 5                                                                        
Teräsrakenteet 2 5                                                                        
Talonrakennuksen pohjarakenteet 5                                                                        
Talonrakennus 2 4                                                                        
Rakennusten energiatehokkuus 3                                                                        
Liiketoiminta ja yrittäjyys 3                                                                        
Rakennustekniikan projektiopinnot 5                                                                        
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                                       
Johdanto vähähiiliseen rakentamiseen 3                                                                        
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5955619030293025303125651.714.214.214.514.502.713.713.711.211.22.71.714.214.215.510.555101025.825.813.3

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

OPETUSSUUNNITELMA
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, monimuotototeutus

Rakennustekniikan monimuotototeutuksessa koulutetaan insinöörejä talonrakennustekniikkaan. Koulutus valmentaa opiskelijat suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään laadukkaita ja terveitä rakennuksia, joiden suunnittelussa huomioidaan hiilineutraaliuteen pyrkiminen. Opetus-suunnitelman painopisteenä on vähähiilinen rakentaminen, rakentamisen digitalisaatio ja vaativat puurakenteet esimerkiksi puukerrostaloissa.

Suoritettava tutkinto

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Tutkinnon laajuus: 240 op /4 v

Osaamisen kuvaus

Rakennustekniikan koulutuksen osaamistavoitteet noudattavat suurelta osin valtakunnallisia rakennusalan sisältösuosituksia, jotka on laadittu yhdessä koulutusta tarjoavien korkeakoulujen kanssa. Sen lisäksi opetussuunnitelman valintoja määrittävät Karelia-ammattikorkeakoulun strategiset valinnat ja korkeakoulukohtaiset osaamistavoitteet. Koulutuksen erityistavoitteena on puu- ja vähähiilisen rakentamisen ja rakentamisen digitalisaatio-osaamisen valtakunnallinen edistäminen. Tutkinnon tavoitteena oleva osaaminen on kuvattu kaikkien ammattikorkeakoulu-tutkintojen yhteisenä ja koulutuskohtaisena osaamisena.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia suunnittelu-, tuotanto- ja kiinteistöjen ylläpitotehtävissä. Puu-rakentamisen lisääntyminen tuo uusia työllistymisen mahdollisuuksia uudisrakentamisen ohella täydennys- ja korjausrakentamisessa, rakennustuoteteollisuudessa tai kansainvälisissä rakennusvientitehtävissä.

Rakennustekniikan insinöörin koulutus antaa pätevyyden toimia maankäyttö- ja rakennuslaissa määritetyssä vastaavan työnjohtajan tehtävässä sekä tarjoaa suunnittelijoiden pätevyyksiin vaadittavan koulutussisällön. Henkilön mahdollisuus hakea eri suunnittelijapätevyyksiä määräytyy opintojen valintojen ja työkokemuksen mukaan.

Osaamisen rakentuminen ja koulutuksen sisältö

Tutkintosi koostuu työelämäläheisistä ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen kokonaisuuksista. Tutkinnon ydinosaamisen opintojen laajuus on 220 op ja täydentävän osaamisen opintojen laajuus 20 op. Ydinosaamisen opintoihisi sisältyy 30 opintopistettä harjoittelua ja 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Voit sisällyttää täydentävän osaamisen opintoihin myös kilpa- ja huippu-urheilijoille tarkoitettua urheiluakatemiavalmennusta tai opiskelijakunta- ja tuutoritoimintaa huomioiden ammatilliset tavoitteesi ja alan pätevyysvaatimukset.

Ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana saat perusvalmiudet rakennusinsinöörin ammattiaineissa. Ensimmäisenä vuonna tutustut rakennusmateriaaleihin sekä talonrakennuksen yleisimpiin rakenneratkaisuihin. Toisen vuoden aikana opit rakenteiden suunnittelun ja rakennustuotannon perusteita. Kolmannen vuoden aikana ammatillisesti syventävien opintojen määrä lisääntyy merkittävästi ja yleisaineiden osuus vähenee. Neljännen lukuvuoden aikana opinnoissasi on täydentävän osaamisen opintojen lisäksi opinnäytetyön tekeminen. Ohjatun harjoittelun voit suorittaa kesäjaksolla tai sille varattuna ajankohtana opintojen aikana.

Täydentävän osaamisen opintoja voit suoritta rakennus- tai talotekniikan koulutuksen tarjonnasta, Karelia-ammattikorkeakoulun tarjonnasta tai muiden korkeakoulujen valtakunnallisesta tarjonnasta. Opintojen toteutusmuodot vaihtelevat opinnoittain. Täydentävän osaamisen opinnot on opetussuunnitelmassa ajoitettu usealle eri lukukaudelle. Voit suorittaa osan täydentävän osaamisen opinnoista myös kesäopintoina.

Työelämäläheinen oppiminen

Työelämäedustajat ovat osallistuneet tutkinnon osaamistavoitteiden suunnittelemiseen. Rakennusinsinööriopinnoissa saat vahvan pohjan rakennesuunnitteluun sekä tuotannonsuunnitteluun ja - johtamiseen. Opintojaksoilla teet työelämälähtöisiä ja ajankohtaisia harjoitustehtäviä, joiden avulla saavutat hyvät työelämävalmiudet. Opinnoissasi käytät tietojärjestelmiä ja sovelluksia, joita myös alueen yritykset käyttävät toiminnassaan. Insinööriopintojen opinnäytetyöt tehdään työelämän toimeksiantoina. Yrityksissä suoritettavassa ohjatussa harjoittelussa kehität työelämätaitojasi.

Rakennustekniikan aktiivinen hanketoiminta tarjoaa sinulle mielenkiintoisia oppimistehtäviä sekä opinnäytetöitä, joilla voidaan uudistaa työelämän käytänteitä.

Pedagogiset valinnat

Rakennustekniikan koulutuksessa korostuu tekemällä oppiminen. Osa opintojasi on tutkiminen ja oppiminen rakennuslaboratoriossa sekä oppimisen syventäminen rakennustyömaalla ja suunnittelutoimistoissa. Toisaalta koulutus korostaa kokemuksellista oppimista, jossa luotetaan kykyysi kytkeä opittua omaan kokemusmaailmaasi, kykyysi arvioida omaa toimintaasi kriittisesti ja kykyysi käsitteellistää ja luoda opitusta uusia toimintamalleja, joita voit hyödyntää ammattiin liittyvässä ongelmanratkaisussa.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opintojesi alussa laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), jossa asetat omat oppimistavoitteesi, opintojesi suorittamistavat sekä aikataulut. Sinun on mahdollista hyväksilukea muualla aiemmin hankittua osaamista osaksi tutkintoasi.

Opintosi toteutetaan monimuoto-opintoina, jotka ovat pääsääntöisesti etäopintoja. Etäopinnot voivat olla verkkoluentoja, itsenäisesti tai ryhmässä suoritettavia tehtäviä, opetusvideoita, kirjallisiin aineistoihin perehtymistä ja itsenäistä opiskelua, verkossa tehtäviä laskuharjoituksia tai muita opettajan määrittämiä tehtäviä.

Ensimmäisenä lukuvuonna lukukauden alussa järjestetään Karelia-ammattikorkeakoulun Wärtsilä-kampuksella lähiviikko, joka johdattaa sinut monimuoto-opiskelun käytäntöihin ja mahdollistaa opiskelijoiden tutustumisen toisiinsa. Laboratoriotöiden, muiden lähiopetusta vaativien tehtävien tai vierailujen osalta järjestetään tarvittaessa lähiopetusta.

Kulloinkin meneillään olevan opintojakson opettajan ja opiskelijoiden ohjaustapaamiset verkossa sovitaan opintojaksokohtaisesti siten, että opintojen sujuva eteneminen varmistetaan. Opiskelijoilta toivotaan hyviä itsenäisen opiskelun taitoja. Jokaiselle lukuvuodelle tehdään opintojen toteutussuunnitelmat, joissa kerrotaan opintojen tarkka ajoitus. Jokainen verkkoluento nauhoitetaan, jolloin etäluennot ovat käytettävissä jälkikäteen.

Opintojasi varten tarvitset kannettavan tietokoneen, nettiyhteyden ja mikrofonilla varustetut kuulokkeet. Lisäksi opintojen aikana voit joutua hankkimaan mm. kaavakirjan, oppikirjoja eri aineisiin ja lisenssejä joidenkin ohjelmistojen käyttöä varten.

Kansainvälistyminen

Kansainvälistyminen toteutuu opiskelijoiden vaihto-ohjelmien kautta. Sinulla on mahdollisuus lähteä ulkomaille suorittamaan opintoja tai harjoittelua ja siten valmistautua toimimaan esimerkiksi kansainvälisissä rakennusprojekteissa. Kansainvälisessä vaihdossa suorittamasi opinnot sisällytetään yleensä täydentävän osaamisen opintoihin. Voit valita osaksi tutkintoasi Suomessa vaihto-opiskelijoille tarjottavia englannin kielisiä opintoja.

Lisäksi Kareliassa on aktiivista rakennustekniikan TKI-yhteistyötä eurooppalaisten kumppanikorkeakoulujen kanssa. Yhteistyöhankkeet tarjoavat sinulle mahdollisuuksia päästä mukaan työskentelemään monialaisissa kv-tiimeissä. Kansainväliset intensiiviohjelmat ovat erinomainen väylä oma kansainvälistymisen aloittamiseen.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa sinulle itsellesi sekä tuleville työnantajillesi opinnoissa saavutettu osaaminen. Osaamisvaatimukset on johdettu työelämän osaamistarpeista. Insinöörikoulutuksessa osaamista arvioidaan työelämäläheisissä harjoitustöissä, laboratorioharjoituksissa, kirjallisissa ja suullisissa tenteissä sekä raporttien ja oppimistehtävien muodossa. Arvioinnissa hyödynnetään itsearviointiasi sekä opiskelutoverien vertaisarviointia ja -palautetta. Arviointipalautteen avulla seuraat osaamisesi kehittymistä ja asetat uusia oppimisen tavoitteita. Kareliassa on yhteiset arviointiperusteet, joiden pohjalta määritellään opintojakso kohtaisesti arvioinnin toteutus ja perusteet.
Uramahdollisuudet ja uraohjaus

Rakennustekniikan koulutuksesta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelutoimistojen, rakennusyritysten, kiinteistöyhtiöiden sekä rakennustuoteteollisuuden suunnittelu-, työnjohto-, myynti- tai tuotekehitystehtäviin. Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat rakennesuunnittelija, työmaainsinööri, myynti-insinööri, kiinteistöpäällikkö, kuntotutkija, rakennuttajainsinööri ja korjaussuunnittelija. Opintoihisi liittyy ammatillisen kasvun ja uraohjauksen opintoja, jotka tukevat sinua oman osaamisesi suuntaamisessa. Harjoittelu ja yleensä työelämätoimeksiantona toteutettava opinnäytetyö tukevat työelämävalmiuksiasi ja urasuunnitteluasi.

Työelämän muutokset ja oma urakehitys edellyttävät jatkuvaa oppimista tutkinnon suorittamisen jälkeen. Merkittävä osa oppimisesta tapahtuu työn yhteydessä, mutta sitä voi tehostaa kouluttautumisen avulla. Voit täydentää omaa osaamista avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävällä koulutuksella. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen avaa sinulle mahdollisuuksia esimerkiksi esimiestehtäviin, vaativiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin tai opettajaksi. Opettajatuutori ja opinto-ohjaaja tukevat sinua urasuunnittelussasi koko opintojen ajan.