Opetussuunnitelmat

Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Utelias oppija
                                                                       
Oppimaan media-alaa
                                                                       
Mediakulttuuri 5
     
               
                                         
Digitaaliset toimintaympäristöt 3
     
               
                                         
Verkkoviestintä 5
       
                 
                                     
Ammatillinen kasvu 1 2
     
             
                                     
Social Contacts 2
     
               
                                         
Kuvan ja äänen maailma
                                                                       
Videokuvaus ja editointi 5
     
               
                                         
Äänityö 5
     
               
                                         
Valokuvaus ja kuvankäsittely 5
     
               
                                         
Luova kulttuuri
                                                                       
Media History 5
       
                 
                                     
Luovuutta edistävät menetelmät 3
       
                 
                                     
Tekijänoikeudet 2
       
                 
                                     
Graafinen suunnittelu 5
       
                 
                                     
Kieli ja kerronta
                                                                       
Suullinen ja kirjallinen viestintä 5
     
             
                                     
Käsikirjoittaminen 5
     
             
                                     
Sociala kontakter 3
       
                 
                                     
600003129000000015.515.514.514.50000000000000000000
Monialainen toimija
                                                                       
Ideoidaan ja suunnitellaan
                                                                       
Mediasisältöjen analyysi 5  
       
                       
                             
Mediatuotantojen suunnittelu 5  
       
                       
                             
Animaatio 5  
       
                       
                             
Valinnaiset opinnot
(Valitaan yksi)
                                                                       
Pelisuunnittelu 5  
       
                       
                             
AV-työvälineet, video 5  
       
                       
                             
AV-työvälineet, audio 5  
       
                       
                             
Johdetaan ja tuotetaan
                                                                       
Mediatuotannon johtaminen 3  
       
                       
                             
Tuottaminen 5  
       
                       
                             
Digitaalinen markkinointi 5  
         
                         
                         
Svenska för mediebranschen 2  
       
                       
                             
Portti mediatuotantoon
                                                                       
English for Media Industries 3  
         
                         
                         
Valinnaiset opinnot
(Valitaan yksi)
                                                                       
Pelituotanto 10  
         
                         
                         
Monimediainen sisällöntuotanto 10  
         
                         
                         
Auditiivinen sisällöntuotanto 10  
         
                         
                         
Katse tutkimukseen ja tulevaisuuteen
                                                                       
Visuaalinen viestintä 6  
         
                         
                         
Tutkin ja kehitän 5  
         
                         
                         
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                     
                         
090000040.549.50000000000020.320.324.824.80000000000000
Luova kehittäjä
                                                                       
Media ja talous
                                                                       
Media-alan liiketoiminta 5    
         
                               
                 
Yritys- ja yhteisöviestintä 5    
         
                               
                 
Projektihautomo 5    
         
                               
                 
Intercultural Communication 3    
         
                               
                 
Ammatilliset polut
                                                                       
Tilaustyöt 5    
           
                                 
             
Valinnaiset opinnot
(Valitaan yksi)
                                                                       
Informaation visualisointi 5    
         
                               
                 
Dokumenttituotanto 5    
         
                               
                 
Drone-kuvaus 5    
         
                               
                 
Valinnaiset opinnot
(Valitaan yksi)
                                                                       
Virtuaalinen media 5    
           
                                 
             
Kehittyneet videotekniikat 5    
           
                                 
             
Äänisuunnittelu 5    
           
                                 
             
Valinnaiset opinnot
(Valitaan yksi)
                                                                       
Verkkomedia 5    
           
                                 
             
Luova kirjoittaminen 5    
           
                                 
             
Ääni-ilmaisu 5    
           
                                 
             
Osaaminen näkyväksi
                                                                       
Tietopohja ja tutkimusmenetelmät 5    
         
                               
                 
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                             
             
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
           
                                 
             
Opinnäytetyö, toteutus 5    
           
                                 
             
Opinnäytetyö, viimeistely 5    
           
                                 
             
00890000038.550.500000000000000019.319.325.325.30000000
Aloittava ammattilainen
                                                                       
Tie asiantuntijuuteen
                                                                       
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                     
 
Harjoittelu 1 15      
           
                                       
     
Media-alan asiantuntijuus 5      
           
                                       
     
Ovi työelämään
                                                                       
Asiakastuotannot 10      
           
                                       
     
Harjoittelu 2 15      
             
                                         
 
0004600000030.515.5000000000000000000015.315.37.87.80
Täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                                       
Profiloivat täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                                       
Digitaalinen portfolio 5      
             
                                         
 
Julkaisu 5      
             
                                         
 
Uusin media 5      
             
                                         
 
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                                       
000150000000150000000000000000000007.57.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60908946312940.549.538.550.530.515.5015.515.514.514.50020.320.324.824.80019.319.325.325.30015.315.37.87.80

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

OPETUSSUUNNITELMA
Medianomi (AMK), päivätoteutus

Media-alan koulutus keskittyy digitaalisen viestinnän tuoreimpaan ammatilliseen tietoon ja me-diaviestinnän nykyaikaisiin työkäytäntöihin sisällöntuotannossa. Koulutuksen painopisteissä korostuvat ammatillinen monialaisuus sekä elinkeino- ja innovaatiotoiminnan tukeminen ja kehittäminen. Opit monipuolisesti viestinnän eri ammatillisia tehtäviä ja työskentelet eri julkaisumuotojen ja -ympäristöjen parissa.

Suoritettava tutkinto

Tutkintonimike: Medianomi (AMK)
Tutkinnon laajuus: 240 op / 4 v

Osaamisen kuvaus

Opintojesi jälkeen sinulla on osaamista monipuolisesti digitaalisen audiovisuaalisen viestinnän ja sosiaalisen median sekä verkkomedian alueilta. Tunnistat osaamisesi ja paikannat sen avulla ammatillisen roolisi työelämässä. Ymmärrät kriittisen ajattelun merkityksen media-alan sisällöntuotannossa ja osaat kehittää omaa osaamistasi vastaamaan työelämän tarpeita.

Valmistuttuasi medianomiksi voit toimia moniosaajana esimerkiksi seuraavissa työtehtävissä: digitaalisen viestinnän suunnittelija, verkkomedian sisällöntuottaja ja mediasuunnittelija, verkkotoimittaja, tuottaja, tuotantokoordinaattori, viestintävastaava, videokuvaaja ja -leikkaaja, äänittäjä, äänisuunnittelija, graafikko ja visuaalinen suunnittelija. Saat lisäksi valmiuksia toimia projektipäällikkönä tai asiantuntijana sekä itsenäisenä yrittäjänä. Tulevat työnantajasi arvostavat erityisesti monipuolista media-alan perusosaamista, yrittäjämäistä toimintatapaa, tiimityön osaamista sekä kykyä monialaiseen työskentelyyn.

Osaamisen rakentuminen ja koulutuksen sisältö

Tutkintosi sisältää työelämäläheisiä ydinosaamisen opinnoista ja täydentävän osaamisen opintoja. Medianomi (AMK) -tutkinnon ydinosaamisen laajuus on 225 op ja täydentävän osaamisen laajuus 15 op. Ydinosaamisen opintoihin sisältyy 30 opintopistettä harjoittelua ja 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Ydinosaamisen opinnoissa voit sisällyttää henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaasi audiovisuaalisen viestinnän ja digitaalisen mediasisältöjen tuotannon opintoja tukemaan ammatillista profiloitumistasi. Sinulla on mahdollisuus hakeutua opiskelemaan yrittäjyyttä monialaisissa tiimeissä Karelian Y-akatemiassa. Y-akatemiassa suoritat tutkintosi loppuun Y-akatemian opetussuunnitelman mukaisesti.

Opinnot on jäsennetty neljään vuositeemaan: utelias oppija, monialainen toimija, luova kehittäjä ja aloittava ammattilainen. Ensimmäisenä opintovuotena tutustut mediateknologioihin ja sisällöntuotannon prosesseihin. Toinen vuosi tutustuttaa sinut projektimaiseen työskentelytapaan ja kartuttaa monialaista ammatillista osaamista. Kolmantena vuotena kehität ammatillista asiantuntijuuttasi esimerkiksi opinnäytetyössä. Neljäs opintovuosi painottaa osaamisen soveltamista työelämässä harjoittelun muodossa.

Työelämäläheinen oppiminen

Kaikissa opinnoissa on vahva työelämänäkökulma. Opintojen alkuvaiheessa tutustut Karelian media-alan opinnoista valmistuneiden alumnien uratarinoihin. Alumnien asiantuntijaluennot tuovat tuoretta työelämätietoa ammatillisiin opintoihin. Työelämäyhteyksiä rakennetaan myös kahdensuuntaisten työelämävierailujen avulla.

Opintojen edetessä yhteistyö työelämän kanssa syvenee toimeksiantojen muodossa projektiopinnoissa ja opinnäytetyössä. Yhteistyötä tehdään paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten yritysten, kumppaneiden ja Karelian kehittämishankkeiden kanssa. Asiakaslähtöiset tilaustyöt tarjoavat autenttisen työelämäkokemuksen ja opinnäytetyön prosessi kiinnittyy työelämän tarpeisiin. Harjoittelussa sovellat ja kehität osaamistasi itsenäisenä työelämätoimijana.

Pedagogiset valinnat

Opiskelujen alussa opiskelu kohdentuu työelämäperustaisten käytäntöjen harjoitteluun, tehtäviin ja niitä tukeviin teoriaosuuksiin. Opintojen edetessä opiskelu muuttuu enenevässä määrin projektimuotoiseksi, jolloin opiskelijoiden oman ammatillisen profiloitumisen merkitys korostuu erilaissa tuotantorooleissa. Opettajien tehtävänä on mahdollistaa ammatillinen kehittyminen ja tukea sitä. Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia oppimismenetelmiä. Esimerkiksi ongelmaperustaisen pedagogiikan periaatteita sovelletaan työelämän käytäntöjä ja -prosesseja simuloivissa ja autenttisissa oppimistapahtumissa. Oppimisen lähtökohtina ja toteutustapoina toimivat työelämälähtöiset kokonaisuudet, kuten tilaukset, tuotantoyhteistyöt ja tuotantotalotyyppiset toimintamallit.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opetusta toteutetaan pääasiassa kontaktiopetuksessa. Joidenkin opintojen suorittaminen tapahtuu verkko-opintoina. Karelia-ammattikorkeakoulussa opiskelevan on mahdollista hyväksilukea aiemmin tai opintojen aikana muualla hankittua osaamista osaksi tutkintoa. Voit valita täydentävän osaamisen opintoja ammattikorkeakoulun tai ammattikorkeakoulujen yhteisestä tarjonnasta ja näin rakentaa itsellesi erityisosaamista omien tarpeidesi mukaisesti.

Kansainvälistyminen

Sinulla on mahdollisuus kansainvälistymiseen opintojesi, hanketyöskentelyn, kansainvälisen opiskelijavaihdon sekä harjoittelun kautta. Voit vahvistaa kansainvälisyysosaamistasi myös toimimalla tuutorina kansainvälisille opiskelijoille.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi pohjautuu ammattikorkeakoulujen yhteisiin ja media-alan erityisiin kompetensseihin, jotka perustuvat työelämässä tarvittavaan osaamiseen. Lisäksi arvioinnissa hyödynnetään opiskelijoiden itsearviointia sekä opiskelutoverien vertaisarviointia, -palautetta sekä ryhmäpalautekeskusteluja. Arvioinnissa hyödynnetään myös työelämäpalautetta. Arvioinnin ja saamasi palautteen avulla seuraat osaamisesi kehittymistä ja asetat uusia tavoitteita. Kareliassa on yhteiset arviointiperusteet, joiden pohjalta määritellään opintojaksokohtaisesti arvioinnin toteutus ja -perusteet. Media-alan omat arviointikriteerit kuvaavat tavoiteltavaa ammatillista osaamista. Opintojaksokohtaiset arvioinnin perusteet kuvataan toteutussuunnitelmissa.

Uramahdollisuudet ja uraohjaus

Karelia-ammattikorkeakoulusta valmistuvana medianomina sinulla on erinomaiset valmiudet mediasisältöjen suunnitteluun, toteutukseen ja tuottamiseen mediatuotantojen eri osa-alueilla. Saat myös monipuolisia valmiuksia luovien alojen yrittäjänä toimimiseen. Hallitset erilaisia tiedonhankinnan ja sisältöaineistojen käsittelyn menetelmiä, media-alan tekijänoikeus- ja sopimuskäytäntöjä sekä mediatuotantojen työvälineohjelmistojen ja laiteympäristöjen ammattimaisen käytön. Lisäksi hankit monipuoliset kieli- ja viestintätaidot, joilla syvennät ammatillisuuttasi.

Media-alan moniosaajien kansainvälisiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi Communication Designer, Content Manager, Digital Marketing Specialist, Journalist, Media Designer, Motion Graphic Designer, UI/UX Designer, Video Content Specialist, Video Creator ja Visual Content Creator.

Työelämän muutokset ja oma urakehitys edellyttävät jatkuvaa oppimista tutkinnon suorittamisen jälkeen. Merkittävä osa oppimisesta tapahtuu työn yhteydessä, mutta sitä voi tehostaa kouluttautumisen avulla. Voit täydentää omaa osaamista avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävällä koulutuksella. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen avaa sinulle mahdollisuuksia esimerkiksi esimiestehtäviin, vaativiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin tai opettajaksi. Opettajatuutori ja opinto-ohjaaja tukevat sinua urasuunnittelussasi koko opintojen ajan.