Opetussuunnitelmat

Terveydenhoitaja (AMK), päivä, syksy, 2022

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Hoitotyön perusosaaja
                                                                       
Hoitotyön perusosaaminen
                                                                       
Hoitotaito 5
     
               
                                         
Ravitsemus 1
     
               
                                         
Ergonomia 1
     
               
                                         
Ensiapu 1
     
               
                                         
Anatomia ja fysiologia 1 3
     
               
                                         
Lääkehoidon perusteet 2
     
               
                                         
Farmakologia 1
     
               
                                         
Tieto- ja viestintäteknologia 1
     
               
                                         
Ammatillinen kasvu 1 2
     
               
                                         
Hoitotyön harjoittelu 1 6
     
               
                                         
Sote-alan moniammatilliset lähtökohdat
                                                                       
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 1 2
     
               
                                         
Asiakas aktiivisena toimijana sotepalveluissa 1 3
     
               
                                         
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
               
                                         
Pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisy ja hoito
                                                                       
Sisätautien hoitotyö 5
       
                 
                                     
Sisätaudit ja neurologia 1
       
                 
                                     
Infektioiden torjunta ja hoito 1
       
                 
                                     
Näytteenotto ja EKG 1
       
                 
                                     
Anatomia ja fysiologia 2 2
       
                 
                                     
Lääke- ja nestehoidon perusteet 1
       
                 
                                     
Potilaan/asiakkaan tietojen tuottaminen ja käyttö monialaisessa toiminnassa 2
       
                 
                                     
Hoitotyön harjoittelu 2 8
       
                 
                                     
Sote-alan moniammatillinen toiminta
                                                                       
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 2 2
       
                 
                                     
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa 2 2
       
                 
                                     
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen harjoittelu 2
       
                 
                                     
English at Work for Nursing 3
       
                 
                                     
6000030300000000151515150000000000000000000
Hoitotyön soveltaja
                                                                       
Voimavaroja vahvistava ja toimintakykyä tukeva hoitotyö
                                                                       
Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö 4  
       
                       
                             
Psykiatria 1  
       
                       
                             
Ikääntyneiden hoitotyö 4  
       
                       
                             
Geriatria 1  
       
                       
                             
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                       
                             
Hoitotyön harjoittelu 3A 7  
       
                       
                             
Hoitotyön harjoittelu 3B 6  
       
                       
                             
Kirurgisen potilaan hoitotyö
                                                                       
Perioperatiivinen hoitotyö 6  
         
                         
                         
Kirurgia ja anestesiologia 1  
         
                         
                         
Syöpätautien ja palliatiivisen hoitotyön perusteet 2  
         
                         
                         
Soveltava lääke- ja nestehoito 1  
         
                         
                         
Opinnäytetyö, suunnitelma 5  
         
                         
                         
Hoitotyön harjoittelu 4A 8  
         
                         
                         
Hoitotyön harjoittelu 4B 3  
         
                         
                         
Sote-alan moniammatilliset opinnot
                                                                       
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 1 2  
       
                       
                             
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 2 4  
         
                         
                         
Svenska i arbetslivet för hälsovård 3  
       
                       
                             
Johtaminen, yrittäjyys ja talous 5    
         
                               
                 
059500029305000000000014.514.51515002.52.5000000000
Hoitotyön kehittäjä
                                                                       
Terveydenhoitaja perheiden tukena
                                                                       
Lasten ja nuorten hoitotyö 2    
         
                               
                 
Lastentaudit 1    
         
                               
                 
Vammaishoitotyö 1    
         
                               
                 
Lasta odottava perhe neuvolassa 3.5    
         
                               
                 
Seksuaali- ja lisääntymisterveys 1.5    
         
                               
                 
Varhainen vuorovaikutus ja imetysohjaus 4    
         
                               
                 
Opinnäytetyö, toteutus 5    
         
                               
                 
Hoitotyön harjoittelu 5 8    
         
                               
                 
Kehittyvä osaaminen terveydenhoitajatyössä
                                                                       
Työikäisten ja työyhteisöjen terveyden edistäminen 3    
           
                                 
             
Rokotusosaamisen perusteet 2    
           
                                 
             
Rokotusosaamisen syventäminen 1    
           
                                 
             
Potilasturvallisuuden kehittäminen 2    
           
                                 
             
Syventävä lääke- ja nestehoito 1    
           
                                 
             
Lääketieteellinen fysiologia ja patofysiologia 1    
           
                                 
             
Ammatillinen kasvu 3 1    
           
                                 
             
Opinnäytetyö, viimeistely 5    
           
                                 
             
Hoitotyön harjoittelu 6 12    
           
                                 
             
0054000002628000000000000000131314140000000
Terveydenhoitajatyön osaaja
                                                                       
Terveydenhoitajana eri toimintaympäristöissä
                                                                       
Terveydenhoitajana lastenneuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 8      
           
                                       
     
Hyvinvoiva ja toimintakykyinen ikäihminen 2      
           
                                       
     
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 1 15      
           
                                       
     
Terveydenhoitaja terveyden edistämisen asiantuntijana
                                                                       
Globaalit terveyshaasteet ja ympäristöterveys 2      
             
                                         
 
Terveydenhoitaja yhteiskunnallisena vaikuttajana 5      
             
                                         
 
Terveydenhoitajatyön kehittäminen 5      
             
                                         
 
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 2 10      
             
                                         
 
000470000002522000000000000000000012.512.511110
Täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Profiloivat täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                       
Muut täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                                       
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6059594730302930312825220151515150014.514.515150015.515.514140012.512.511110

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

OPETUSSUUNNITELMA
Terveydenhoitaja (AMK), päivä- ja monimuotototeutus

Karelia-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajakoulutuksessa painotetaan terveyden edistämistä sekä lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden voimavarojen tukemista ja vahvistamista elämänkulun eri vaiheissa. Lisäksi koulutuksessa korostuu myös sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito. Terveydenhoitajakoulutus kytkeytyy tiiviisti ammattikorkeakoulun strategisiin tavoitteisiin ja tukee myös väljästi asuttujen alueiden hyvinvointipalvelujen toteuttamista ja kehittämistä. Valmistuttuasi sinulla on laaja-alaiset valmiudet terveydenhoitajana toimimiseen ja osaamista vaativiin tehtäviin niin julkiselle, yksityiselle kuin kolmannelle sektorille tai yrittäjäksi. Opinnoissasi käytät monimuotoisia oppimismenetelmiä ja sinulla on halutessasi mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomailla.

Suoritettava tutkinto

Tutkintonimike: Terveydenhoitaja (AMK)
Tutkinnon laajuus: 240 op / 4 v

Osaamisen kuvaus

Terveydenhoitaja on terveydenhoitajatyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntija. Terveydenhoitajan työssä painottuvat vahvat kliiniset perustiedot ja -taidot, hyvät vuorovaikutus-, ohjaus- ja yhteistyötaidot. Terveydenhoitajatutkinnon perustana ovat valtakunnalliset yleissairaan-hoitajan osaamisvaatimukset, terveydenhoitajan ammatilliset osaamisvaatimukset ja ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset osaamisvaatimukset. Sairaanhoitajakoulutuksen valtakunnallisia osaamisvaatimuksia ovat:

- Ammatillisuus ja eettisyys
- Asiakaslähtöisyys
- Kommunikointi ja moniammatillisuus
- Terveyden edistäminen
- Johtaminen ja työntekijyysosaaminen
- Informaatioteknologia ja kirjaaminen
- Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen
- Kliininen hoitotyö
- Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko
- Yrittäjyys ja kehittäminen
- Laadun varmistus
- Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
- Potilas- ja asiakasturvallisuus

Terveydenhoitajakoulutuksen osaamisvaatimuksia ovat:

- Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö
- Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö
- Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen
- Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen

Erilaiset muutokset väestön palvelutarpeissa vaikuttavat terveydenhoitajien työhön kuten tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa edelleen voimistuva väestön ikääntyminen ja maahanmuuton sekä monikulttuurisuuden lisääntyminen. Lisäksi tehtävänsiirrot lääkäreiltä terveydenhoitajille ja uudistuvat asiantuntija- ja kehittämistehtävät vaativat jatkuvaa ammatillista kehittymistä. Terveydenhoitajan työ edellyttää itsenäistä päätöksentekokykyä ja rohkeutta puuttua varhain asiakkaan tilanteeseen elämänkulun eri vaiheissa.

Moniammatillisessa tiimissä toimiminen sekä terveys- sekä hyvinvointiteknologian hyödyntäminen on terveydenhoitajan työssä keskeisiä asioita. Kykenet soveltamaan osaamistasi uusissa ja muuttuvissa yhteyksissä. Yhteiskunnallinen ja työelämän jatkuva muutos edellyttävät sinulta kykyä jatku-vaan oppimiseen ja oman työsi kehittämiseen. Tähän pyritään vastaamaan myös ammattikorkeakoulujen yhteisillä kompetensseilla, jotka ovat oppimaan oppiminen, työelämässä toimiminen, eettisyys, kestävä kehitys, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus sekä ennakoiva kehittäminen.

Osaamisen rakentuminen ja koulutuksen sisältö

Koulutuksessasi korostuvat näyttöön perustuvan tiedon lisäksi vuorovaikutustaidot, organisointi- ja ongelmanratkaisutaidot sekä eettinen ja ammatillinen toiminta. Opintojen alkuvaiheessa harjaannut hoitotyön perusosaamiseen, erilaisiin auttamismenetelmiin sekä pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Toisena opiskeluvuotenasi opit vahvistamaan asiakkaan voimavaroja ja toimintakykyä sekä toimimaan leikkaus- ja toimenpidepotilaan hoidossa. Kolmantena vuonna viimeistelet sairaanhoitajaopinnot ja aloitat syventymisen terveydenhoitajatyön ammatillisiin opintoihin. Kehityt lasten, nuorten ja perheiden hoitamisessa sekä hoitotyön laadun ja potilasturvallisuuden kriittisessä tarkastelussa ja kehittämisessä. Viimeisenä vuotena syvennät osaamistasi ja osoitat valmiuksiasi toimia ammattilaisena, joka kykenee toteuttamaan terveydenhoitajahoitajatyötä itsenäisesti ja työyhteisön jäsenenä.

Kokonaisvaltaista näkemystä rakennetaan sosiaali- ja terveysalojen yhteisillä moniammatillisilla opinnoilla, joissa voit opiskella yhdessä sairaanhoitaja-, fysioterapia-, sosionomi- ja geronomiopiskelijoiden kanssa. Moniammatillisten opintojen kautta saat valmiuksia moniammatilliseen työskentelyyn ja yhteistyöhön asiakkaan parhaaksi.

Tutkinto koostuu ydinosaamisen opinnoista (180 op) ja terveydenhoitajatyön ammattiopinnoista (60 op). Ydinosaamisen opinnot ovat kaikille opiskelijoille pakollisia opintoja, joiden sisältöä avataan tarkemmin opintojakso kuvauksissa. Terveydenhoitajakoulutuksen ammattitaitoa edistävän harjoittelun laajuus on yhteensä 100 op sisältäen 15 op laajuisen opinnäytetyön.

Täydentävän osaamisen opintojen avulla voit laajentaa tai syventää osaamistasi hyödyntäen joko Karelian tai muiden korkeakoulujen tarjontaa. Voit laajentaa ammattialakohtaista ydinosaamistasi Karelia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutusten täydentävän osaamisen opinnoilla esimerkiksi akuuttihoitotyö, mielenterveys- ja päihdetyö, palliatiivinen hoito sekä seksuaalisuus ja seksuaaliterveyden edistäminen.


Työelämäläheinen oppiminen

Karelia-ammattikorkeakoulussa toimit opiskelijana työelämäläheisessä ja modernissa oppimisympäristössä. Teemme tiivistä yhteistyötä maakunnan sosiaali- ja terveysalan palveluita tuottavien toimijoiden kanssa, jotka tarjoavat sinulle monipuolisia harjoittelupaikkoja. Kehitämme monia-laisesti kestävää hyvinvointia tukevia tuotteita, palveluja, toimintamalleja ja teknologisia ratkaisuja yhdessä kumppaniemme kanssa. Koulutuksessa sinulla on mahdollisuus osallistua terveyden ja hyvinvoinnin sekä ikäystävällisyyden edistämiseen.

Pedagogiset valinnat

Terveydenhoitajaopinnot toteutetaan moniammatillisesti ja -alaisesti. Opiskelu tapahtuu lähi- ja etäopetuksena tiimeissä ja itsenäisesti sisältäen teoriaopintoja, harjoittelua ja projektityöskentelyä. Opetuksessa hyödynnetään modernia teknologiaa ja erilaisia oppimisympäristöjä. Joka lukukaudella harjoitellaan oikeita hoitotilanteita klinikkatunneilla ja simulaatioharjoituksissa.

Koulutuksessa hyödynnetään tiimioppimista, joka on tavoitteellista yhdessä työskentelyä toisia kuuntelevassa ja osallistavassa vuorovaikutuksessa. Opintojen aikana voit hakea Karelia-ammattikorkeakoulun Y-akatemiaan, jossa opiskellaan monialaisissa tiimeissä yrittäjyyttä. Se tarjoaa sinulle mahdollisuuden yrittäjyyden ja opintojen yhteensovittamiseen. Siellä suoritat tutkintosi loppuun Y-akatemian opetussuunnitelman mukaisesti sekä suoritat oman alasi ammatilliset opinnot.

Opintojen joustava toteuttaminen

Terveydenhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmaan perehdyt opintojen alussa ja tarkastelet sen sisältöjä aiemmin hankkimaasi osaamiseen. Aiemmin hankittu ja opintojen aikana kertyvä osaaminen mahdollistaa osaamisen tunnistamisen AHOT-menettelyn avulla.

Opinnot voit suorittaa joustavasti. Erilaiset toteutustavat antavat mahdollisuuden opiskella osin ajasta ja paikasta riippumattomasti. Monimuotototeutuksessa voit opiskella myös työn ohessa. Päivätoteutuksessa kontaktiopetusta on enemmän.

Voit myös nopeuttaa opintojasi yksilöllisten opiskelupolkujen suunnittelun ja opinnollistamisen kautta. Täydentävän osaamisen opintoja voit tehdä joustavasti missä tahansa opintojen vaiheessa Karelian ja muiden ammattikorkeakoulujen tarjonnasta. Kesäaikaisten opintojen tarjontakin lisääntyy koko ajan.

Kansainvälistyminen

Sinulla on mahdollisuudet kansainvälistymiseen opetustarjonnan, hanketyöskentelyn, verkko-opetuksen ja kansainvälisen opiskelijavaihdon kautta. Karelia-ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä useiden oppilaitosten kanssa esimerkiksi Sambiassa, Malawissa, Indonesiassa, Kanadassa ja Euroopassa. Voit lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon yhteistyöoppilaitoksiin eri puolille maailmaa. Kareliaan tulee paljon myös vaihto-opiskelijoita muualta, mikä tarjoaa hyvät mahdollisuudet kotikansainvälistymiseen. Lisäksi kielten opiskelu on tehty mahdollisimman käytännönläheiseksi integroimalla niitä ammatillisiin opintoihin, mikä vahvistaa kansainvälisyysvalmiuksiasi.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi on koko opintojen ajan jatkuva prosessi, jota tapahtuu niin harjoitteluissa, oppimistehtävissä, tenteissä ja osaamisen näytöissä. Arvioinnissa hyödynnetään opiskelijoiden itsearviointia, opiskelutoverien vertaisarviointia sekä työelämäpalautetta. Oppimista tuetaan reflektiotilanteilla, joissa peilaat omaa osaamistasi asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnin ja saamasi palautteen avulla seuraat osaamisesi kehittymistäsi ja asetat uusia tavoitteita. Kareliassa on yhteiset arvioinnin perusteet, mutta tarkemmat arviointiperusteet on määritetty opintojaksokuvauksissa.

Uramahdollisuudet ja uraohjaus

Terveydenhoitajan tutkinto antaa sinulle pätevyyden toimia sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan ammatissa. Valmistuessa sinut rekisteröidään laillistettuna terveydenhuollon ammattilaisena Valviran tietokantaan. Terveydenhoitajana voit työskennellä monenlaisissa työtehtävissä ja toimintaympäristöissä, kuten äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, työterveydessä, avosairaanhoidon vastaanotoilla ja ikääntyneiden palveluissa sekä erilaisissa yhteisöissä, järjestöissä, asiantuntija-, koulutus- ja projektitehtävissä ja itsenäisenä yrittäjänä. Lisäksi voit toimia sairaanhoitajana sairaaloissa, terveyskeskuksissa, poliklinikoilla, osastoilla, hoitokodeissa ja etähoitotyössä.

Terveydenhoitajan työ- ja ammattinimikkeitä voivat olla muun muassa sairaanhoitaja/terveydenhoitaja, kehittämis-, koulutus- ja suunnitteluasiantuntija, projektiasiantuntija tai -päällikkö, terveyssuunnittelija, lääke-edustaja, tutkimushoitaja, palveluohjaaja ja e-ammattilainen. Suomalainen terveydenhoitajan tutkinto antaa sinulle mahdollisuuden työskennellä ammattilaisena myös eri puolilla maailmaa.

Työelämän muutokset ja henkilökohtainen urakehitys edellyttävät jatkuvaa osaamisen kehittämistä myös tutkinnon suorittamisen jälkeen. Terveydenhoitajana voit suorittaa tutkinnon jälkeen täydennyskoulutuksena erikoistumisopintoja. Lisäksi voit jatkaa opintojasi ylemmässä ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, mikä avaa sinulle mahdollisuuksia esimerkiksi asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sekä johtamisen tehtäviin. Opettajatuutori ja opinto-ohjaaja tukevat sinua urasuunnittelussasi koko opintojen ajan.