Opetussuunnitelmat

Sosionomi (AMK), monimuoto, syksy, 2023

2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Sosionomi yhteiskuntatietoisena ja reflektoivana toimijana
                                                               
Sosionomin työ muuttuvassa yhteiskunnassa
                                                               
Ammatillinen kasvu 1 3
     
             
                                   
Tieto- ja viestintäteknologia 1
     
             
                                   
Sosionomin työn kenttä, tietoperusta ja eettinen toiminta 7
     
             
                                   
Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen 4
     
             
                                   
Sote-alan moniammatilliset lähtökohdat
                                                               
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 1 2
     
             
                                   
Asiakas aktiivisena toimijana sotepalveluissa 1 3
     
             
                                   
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
             
                                   
Sosionomi sosiaalialan asiakastyössä
                                                               
Johdanto sosiaalialan asiakastyöhön 2
     
             
                                   
Ammatillinen vuorovaikutus ja luovat menetelmät 5
     
             
                                   
Sote-alan moniammatillinen toiminta
                                                               
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 2 2
       
               
                               
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa 2 2
       
               
                               
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen harjoittelu 2
       
               
                               
English at Work for Social Services 3
       
               
                               
Sosionomin työn lainsäädännölliset ja hoidolliset lähtökohdat
                                                               
Sosiaalialan lainsäädäntö ja sosiaaliturva 5
       
               
                               
Lääkehoito, ensiapu ja ergonomia 4
       
               
                               
Sosionomi ohjaajana sosiaalialan palveluissa
                                                               
Sosiaalipedagoginen työote 5
       
               
                               
Sosiaalialan asiakastyön teoreettiset lähtökohdat 3
       
               
                               
Sosiaali- ja kasvatusalan toimintaympäristöt, harjoittelu 5
       
               
                               
60000293100000014.514.515.515.50000000000000000
Sosionomi asiakastyön osaajana
                                                               
Sosiaalialan työn prosesseja ja työtapoja
                                                               
Sosiaalipedagogisen asiakastyön prosessi ja dokumentointi 5  
       
                     
                       
Sosiaalialan palveluohjauksen perusteet ja sosiaalinen kuntoutus 4  
       
                     
                       
Svenska i arbetslivet för socionomer 3  
       
                     
                       
Voimavaralähtöinen työskentely sosionomin työssä
                                                               
Voimavaralähtöinen asiakastyö 11  
       
                     
                       
Asiakastyön menetelmiä 5  
       
                     
                       
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 1 2  
       
                     
                       
Sosionomi muutos- ja kehittämistyössä
                                                               
Asiakastyön erityisnäkökulmat 4  
         
                       
                   
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 2 4  
         
                       
                   
Suullinen viestintä 2  
         
                       
                   
Asiakastyön harjoittelu 11  
         
                       
                   
051000030210000000000151510.510.50000000000
Sosionomi kehittäjänä
                                                               
Sosionomi yhteisöissä
                                                               
Ryhmätoiminta sosionomin työssä 4  
         
                       
                   
Ryhmäohjausharjoittelu 5    
         
                             
           
Projekti- ja yhteisökehittäminen 5    
         
                             
           
Ammatillinen kasvu 2 1    
         
                             
           
Johtaminen, yrittäjyys ja talous 5    
         
                             
           
Diverse Contexts of Social Welfare Work
                                                               
Multicultural Work 5    
         
                             
           
Community Work 5    
         
                             
           
Sosiaalialan vaikuttamistyö
                                                               
Rakenteellinen työ ja vaikuttaminen sosiaalialalla 6    
           
                               
       
Intensiivinen palveluohjaus 2    
           
                               
       
Ammatillinen kasvu 3 1    
           
                               
       
0435000042690000000000220013134.54.50000
Sosionomi ammatillisena asiantuntijana
                                                               
Sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen ammatillinen asiantuntijuus
                                                               
Syventävä harjoittelu 15    
           
                               
       
Sosionomin ammatillinen asiantuntijuus 4      
           
                                     
Tieteellinen kirjoittaminen 1      
           
                                     
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
           
                               
       
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                     
Opinnäytetyö, viimeistely 5      
           
                                     
0020150000020150000000000000001010007.57.5
Täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                               
Profiloivat täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                               
Varhaiskasvatuksen täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                               
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6055551529313025262915014.514.515.515.500151512.512.500131314.514.5007.57.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

OPETUSSUUNNITELMA
Sosionomi (AMK), päivä- ja monimuotototeutus

Sosionomitutkinto on laaja-alainen tutkinto, joka antaa kelpoisuuden toimia muun muassa varhaiskasvatuksessa, lastensuojelussa, koulun hyvinvointityössä, maahan muuttaneiden kanssa tehtävässä työssä, vanhus- ja vammaistyön työkentällä sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Sosionomina voit työskennellä eri-ikäisten ihmisten parissa julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Sosionomeja toimii myös lähiesimiestehtävissä ja kehittämishankkeissa.

Sosionomiopintosi rakentuvat yhteiskunnallisista ja kasvatustieteellisistä kokonaisuuksista. Sosiaalipedagogiikka toimii opintojen punaisena lankana. Sosiaalipedagogisessa toiminnassa tuetaan yksilöiden ja yhteisöjen sosiaalista kasvua ja arjessa toimimista. Toiminnan tavoitteena on tukea ihmisten yhteiskunnallista osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä. Keskeisiä näkökulmia opinnoissa ovat voimavaralähtöisyys, dialogisuus ja sosiokulttuurinen innostaminen.

Sosionomikoulutuksen toimintaa ohjaavat osaltaan Karelia-ammattikorkeakoulun strategiset tavoitteet, joista tässä koulutuksessa painottuvat erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin, ikäystävällisyyden ja sosiaalisesti kestävän kehityksen edistäminen. Sosionomiopinnoissa huomioidaan väljästi asuttujen alueiden tarpeet kehittämällä etä- ja digipalveluja ja toteuttamalla harjoitteluja koko maakunnassa.

Suoritettava tutkinto

Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)
Tutkinnon laajuus: 210 op / 3,5 v

Osaamisen kuvaus

Sosionomiopintojen lähtökohtana ovat sekä sosiaali- ja terveysalan yhteiset että ammattialakohtaiset osaamistarpeet. Kaikki sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tarvitsevat työssään esimerkiksi asiakastyön osaamista sekä palveluiden ja työn kehittämisosaamista. Näitä osaamisalueita rakennetaan osittain sosiaali- ja terveysalojen yhteisillä monialaisilla opinnoilla, joiden avulla saat valmiuksia moniammatilliseen työskentelyyn.
Sosionomiopintojen perustana ovat valtakunnalliset sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen kompetenssit:

- sosiaalialan eettinen osaaminen
- asiakastyön osaaminen
- sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
- kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen
- tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
- työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen

Sosionomiopintojen keskiössä ovat opiskelijan ammatillinen kasvu, sosiaalipedagogisen asiakastyön osaaminen sekä yksilöiden ja yhteisöjen osallistaminen. Karelia-ammattikorkeakoulun kaikille koulutusaloille yhteisiä kompetensseja ovat oppimaan oppiminen, työelämässä toimiminen, eettisyys, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus, kestävä kehitys sekä ennakoiva kehittäminen.

Osaamisen rakentuminen ja koulutuksen sisältö

Tutkinto koostuu työelämäläheisistä ydinosaamisen opinnoista (185 op) ja täydentävän osaamisen opinnoista (25 op). Ydinosaamisen opintoihin sisältyy 38 opintopistettä harjoittelua ja 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö.

Sosionomiopintojen alkuvaiheessa vahvistetaan valmiuksia korkeakouluopintoihin sekä tutustutaan opiskelijayhteisöön ja ryhmään. Ammatillisen osaamisen kehittymistä ja opiskelusuunnitelmaa tarkastellaan opintojen alussa käytävissä keskusteluissa ja opintojen edetessä sekä ryhmäohjauksissa että vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa. Opintojen keski- ja loppuvaiheessa vahvistetaan valmiuksia oman työuran ja jatko-opintojen suunnitteluun työelämätietouden, työnhaun valmiuksien sekä oman osaamisen ja kehittymistarpeiden tunnistamisen avulla.

Opintojen aikana voit hakea Karelia-ammattikorkeakoulun Y-akatemiaan, jossa opiskellaan monialaisissa tiimeissä yrittäjyyttä. Y-akatemia tarjoaa sinulle mahdollisuuden yrittäjyyden ja opintojen yhteensovittamiseen. Y-akatemiassa opiskelet Y-akatemian opetussuunnitelman mukaisesti ja opinnoilla voit korvata sopimuksen mukaan koulutuksen opetussuunnitelman opintoja.

Työelämäläheinen oppiminen

Sosiaalialan osaamiskokonaisuuksissa painotetaan sisältö- ja käytäntölähtöistä yhteistyötä työelämäkumppaneiden kanssa. Opintojen alussa orientoidut työelämäyhteistyöhön teoriaopintojen, tehtävien, harjoittelujen sekä eri toimintaympäristöihin suuntautuvien vierailujen ja vierailijoiden kautta. Toisena vuonna vahvistat ammatillista osaamistasi erityisesti asiakastyössä. Opit esimerkiksi erilaisia asiakastyön menetelmiä ja dokumentointia. Kolmantena vuonna syvennät oppimaasi työskennellen yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen kanssa sekä erilaisissa kehittämishankkeissa. Yhteistyötä voit tehdä maakunnassa, kansallisesti tai kansainvälisesti.

Ammatillinen kasvu sosiaalialan asiantuntijaksi toteutuu työskentelemällä ja opiskelemalla työelämän kanssa dialogisessa yhteistyössä. Voit kehittää osaamistasi monialaisen yhteistyön, verkostoitumisen, oppimistehtävien, projektien ja harjoitteluiden kautta. Opintojen aikana toteutetaan yhteistyötä sekä Karelian että kumppaneidemme tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa. Opintojen loppuvaiheessa tehtävässä työelämälähtöisessä opinnäytetyössä syvennät omaa ammatillista asiantuntijuuttasi.

Karelian oppimis- ja palveluympäristö Tarmossa sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat tehdä oppimistehtäviä, harjoitteluja, asiakaslähtöistä kehittämistä ja monialaista yhteistyötä. Sosiaalialan opiskelijana voit valita halutessasi myös yrittäjyyspolun.

Pedagogiset valinnat

Sosionomiopinnot toteutetaan vuosittain sekä päivä- että monimuotototeutuksina. Monimuoto-opinnot toteutetaan verkko-opintoina, joihin sisältyy yksittäisiä lähipäiviä. Sosionomiopinnot perustuvat käsitykseen oppimisesta reflektiivisenä, kokemuksellisena ja sosiaalisesti rakentuvana prosessina. Opintojen aikana on tärkeää, että opit hankkimaan ja arvioimaan tietoa monipuolisesti ja kriittisesti sekä kykenet soveltamaan tietoa uusissa ja muuttuvissa yhteyksissä. Yhteiskunnallinen ja työelämän muutos edellyttävät kykyä jatkuvaan oppimiseen ja oman osaamisen päivittämiseen. Opettaja toimii oppimisen mahdollistajana ohjaten ja tukien opiskelijaa ottamaan vähitellen yhä enemmän itse vastuuta omasta opiskeluprosessista ja oppimisesta. Samoja periaatteita pyritään toteuttamaan myös verkossa tapahtuvassa opetuksessa.

Oppiminen tapahtuu erilaisissa oppimisympäristöissä kuten simulaatioissa. Simulaatioympäristön lisäksi opinnoissa hyödynnetään erilaisia pedagogisia oppimisympäristöjä ja menetelmiä, kuten pakohuonepedagogiikkaa, pelillisyyttä sekä VR- ja AR-teknologiaa. Tavoitteena on oppia hyödyntämään ja soveltamaan osaamista todellisissa asiakastilanteissa.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opintojen alussa laadit itsellesi henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman, jossa asetat omat oppimistavoitteesi, opintojesi suorittamistavat sekä aikataulut. HOPS:n laatimisen yhteydessä tutustut sosionomitutkinnon osaamistavoitteisiin ja tarkastelet aiemmin hankittua osaamistasi. Aiemmin hankittu ja opintojen aikana kertyvä osaaminen mahdollistavat osaamisen tunnistamisen AHOT-menettelyn avulla.

Sosionomi -tutkintoon sisältyy täydentävän osaamisen opintoja 25 op. Näiden opintojen sisällön suunnittelet omien ammatillisten tavoitteidesi mukaisesti. Täydentävän osaamisen opintoja voit valita Karelian omasta täydentävän opintojen tarjonnasta tai valtakunnallisesta opintotarjonnasta.

Opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti. Monimuotototeutus antaa mahdollisuuden opiskella osin ajasta ja paikasta riippumattomasti. Voit nopeuttaa opintoja yksilöllisten opiskelupolkujen suunnittelulla ja opinnollistamisen kautta. Täydentävän osaamisen opintoja voit tehdä joustavasti missä tahansa opintojen vaiheessa Karelian ja muiden ammattikorkeakoulujen tarjonnasta (pääasiassa verkko-opintoina).

Kansainvälistyminen

Sosiaalialan työ kansainvälistyy nopeasti. Opintojen aikana kehität kulttuurisensitiivistä ja moninaisuutta tukevaa kohtaamisosaamista ja yhteistyötaitoja. Ymmärrät epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta sekä hyvinvointia tuottavia kansallisia ja globaaleja rakenteita ja prosesseja. Sinulla on mahdollisuudet kansainvälistymiseen ja kotikansainvälistymiseen opetustarjonnan, hanketyöskentelyn ja kansainvälisen opiskelijavaihdon sekä harjoittelun kautta sen hetkinen tarjonta huomioiden. Voit vahvistaa kansainvälisyysosaamistasi esimerkiksi toimimalla tuutorina kansainvälisille opiskelijoille. Kohtaat vaihto-opiskelijoita myös englanninkielisillä opintojaksoilla. Lisäksi voit toimia kummiopiskelijana korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen maahanmuuttaneille opiskelijoille. Kansainvälisyysosaaminen kehittää kykyäsi edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua.

Osaamisen arviointi

Arvioinnissa hyödynnetään opiskelijoiden itsearviointia sekä opiskelutoverien vertaisarviointia ja -palautetta. Arvioinnissa hyödynnetään myös työelämäpalautetta. Arvioinnin ja saamasi palautteen avulla seuraat osaamisesi kehittymistäsi ja asetat uusia tavoitteita. Osaamisen arvioinnissa hyödynnetään erilaisia arviointimenetelmiä ja palautteenantotapoja. Arviointi perustuu yhdessä sovittuihin arviointikriteereihin ja asetettuihin osaamistavoitteisiin. Opintojen aikana toteutetaan monipuolista ja jatkuvaa arviointia, joka tukee opiskelijan oppimisprosessia. Kareliassa on yleiset arvioinnin perusteet, mutta tarkemmat arviointiperusteet on määritetty opintojaksokuvauksissa.

Uramahdollisuudet ja uraohjaus

Valmistumisen jälkeen saat pätevyyden toimia laillistettuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä. Tutkinto antaa sinulle valmiudet toimia esimerkiksi lastensuojelu- ja perhetyön, mielenterveys- ja päihdetyön, vanhustyön, kuntouttavan työn, vammaistyön ja monikulttuurisen työn tehtävissä. Keskeistä työssä on palveluja käyttävän asiakkaan ohjaaminen arjessa erilaisin työmenetelmin. Tutkinto antaa valmiuksia toimia myös lähiesimiehenä ja kehittämistyössä. Voit hankkia opintojesi aikana kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomina. Varhaiskasvatuksen sosionomin työtehtäviin kuuluu lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen ja tukeminen sekä perheiden kanssa tehtävä yhteistyö.

Työelämän muutokset ja oma urakehitys edellyttävät jatkuvaa oppimista tutkinnon suorittamisen jälkeen. Merkittävä osa oppimisesta tapahtuu työn yhteydessä, mutta sitä voi tehostaa kouluttautumisen avulla. Voit täydentää osaamistasi avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävällä koulutuksella. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen avaa mahdollisuuksia esimerkiksi esimiestehtäviin, vaativiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin tai opettajaksi.