Opetussuunnitelmat

Sairaanhoitaja (AMK), päivä, kevät, 2023

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Hoitotyön perusosaaja
                                                               
Hoitotyön perusosaaminen
                                                               
Hoitotaito 5
     
           
                                     
Ravitsemus 1
     
           
                                     
Ergonomia 1
     
           
                                     
Ensiapu 1
     
           
                                     
Anatomia ja fysiologia 1 3
     
           
                                     
Lääkehoidon perusteet 2
     
           
                                     
Farmakologia 1
     
           
                                     
Tieto- ja viestintäteknologia 1
     
           
                                     
Ammatillinen kasvu 1 2
     
           
                                     
Hoitotyön harjoittelu 1 6
     
           
                                     
Sote-alan moniammatilliset lähtökohdat
                                                               
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 1 2
     
           
                                     
Asiakas aktiivisena toimijana sotepalveluissa 1 3
     
           
                                     
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
           
                                     
Pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisy ja hoito
                                                               
Sisätautien hoitotyö 5  
     
                 
                             
Sisätaudit ja neurologia 1  
     
                 
                             
Infektioiden torjunta ja hoito 1  
     
                 
                             
Näytteenotto ja EKG 1  
     
                 
                             
Anatomia ja fysiologia 2 2  
     
                 
                             
Lääke- ja nestehoidon perusteet 1  
     
                 
                             
Potilaan/asiakkaan tietojen tuottaminen ja käyttö monialaisessa toiminnassa 2  
     
                 
                             
Hoitotyön harjoittelu 2 8  
     
                 
                             
Sote-alan moniammatillinen toiminta
                                                               
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 2 2  
     
                 
                             
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa 2 2  
     
                 
                             
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen harjoittelu 2  
     
                 
                             
English at Work for Nursing 3  
     
                 
                             
3030003030000001515001515000000000000000
Hoitotyön soveltaja
                                                               
Voimavaroja vahvistava ja toimintakykyä tukeva hoitotyö
                                                               
Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö 4  
       
                   
                         
Psykiatria 1  
       
                   
                         
Ikääntyneiden hoitotyö 4  
       
                   
                         
Geriatria 1  
       
                   
                         
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                         
Hoitotyön harjoittelu 3A 7  
       
                   
                         
Hoitotyön harjoittelu 3B 6  
       
                   
                         
Kirurgisen potilaan hoitotyö
                                                               
Perioperatiivinen hoitotyö 6    
       
                         
                 
Kirurgia ja anestesiologia 1    
       
                         
                 
Syöpätautien ja palliatiivisen hoitotyön perusteet 2    
       
                         
                 
Soveltava lääke- ja nestehoito 1    
       
                         
                 
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
       
                         
                 
Hoitotyön harjoittelu 4A 8    
       
                         
                 
Hoitotyön harjoittelu 4B 3    
       
                         
                 
Sote-alan moniammatilliset opinnot
                                                               
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 1 2  
       
                   
                         
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 2 4    
       
                         
                 
Johtaminen, yrittäjyys ja talous 5    
         
                           
             
Svenska i arbetslivet för hälsovård 3  
       
                   
                         
02935000293050000000014.514.50015152.52.50000000
Hoitotyön kehittäjä
                                                               
Sairaanhoitaja perheiden tukena
                                                               
Lasta odottavan perheen hoitotyö 1    
         
                           
             
Lasten ja nuorten hoitotyö 2    
         
                           
             
Lastentaudit 1    
         
                           
             
Vammaishoitotyö 1    
         
                           
             
Seksuaali- ja lisääntymisterveys 1    
         
                           
             
Opinnäytetyö, toteutus 5    
         
                           
             
Hoitotyön harjoittelu 5 8    
         
                           
             
Kehittyvä osaaminen hoitotyössä
                                                               
Potilasturvallisuuden kehittäminen 2      
         
                                 
     
Syventävä lääke- ja nestehoito 1      
         
                                 
     
Lääketieteellinen fysiologia ja patofysiologia 1      
         
                                 
     
Rokotusosaamisen perusteet 2      
         
                                 
     
Hoitotyö NYT 2      
         
                                 
     
Ammatillinen kasvu 3 1      
         
                                 
     
Opinnäytetyö, viimeistely 5      
         
                                 
     
Hoitotyön harjoittelu 6 12      
         
                                 
     
0019260000192600000000000009.59.5001313000
Hoitotyön osaaja
                                                               
Hoitotyön syventävä osaaminen
                                                               
Hoitotyön harjoittelu 7 15      
           
                                     
000150000001500000000000000000007.57.5
Täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 26 op)
                                                               
Profiloivat täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 21 op)
                                                               
Muut täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                               
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3059544130302930242615151500151514.514.5001515121200131307.57.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

OPETUSSUUNNITELMA
Sairaanhoitaja (AMK), päivä- ja monimuotototeutus

Karelia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksessa painotamme terveyden edistämistä, sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa sekä potilaan/asiakkaan omiin voimavaroihin pohjautuvaa omahoitoa. Sairaanhoitajakoulutus kytkeytyy tiiviisti ammattikorkeakoulun strategisiin tavoitteisiin ja tukee myös väljästi asuttujen alueiden hyvinvointipalvelujen toteuttamista ja kehittämistä. Valmistuttuasi sinulla on laaja-alaiset valmiudet sairaanhoitajana toimimiseen ja osaamista vaativiin tehtäviin niin julkiselle, yksityiselle kuin kolmannelle sektorille tai yrittäjäksi. Opinnoissasi käytät monimuotoisia opiskelumenetelmiä ja sinulla on halutessasi mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomailla.

Suoritettava tutkinto

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK)
Tutkinnon laajuus: 210 op / 3,5 v

Osaamisen kuvaus

Sairaanhoitaja (AMK) on asiakkaan/potilaan ja hänen läheisensä kokonaisvaltaisen hoitotyön osaaja. Sairaanhoitajan työssä painottuvat asiakkaan hoidontarpeen ja toimintakyvyn arviointi, ohjaaminen ja tukeminen, päivittäisissä perustoiminnoissa avustaminen, elintoimintojen tarkkailu, lääkehoito sekä hoitotoimenpiteet ja tutkimukset. Hoitotyön tavoitteena on aina hoidettavan ihmisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edelleen vahvistaminen sekä omahoitoon tukeminen.

Sairaanhoitajatutkinnon perustana ovat valtakunnalliset yleissairaanhoitajan osaamisvaatimukset ja ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset osaamisvaatimukset. Sairaanhoitajakoulutuksen valtakunnallisia osaamisvaatimuksia ovat:

- Ammatillisuus ja eettisyys
- Asiakaslähtöisyys
- Kommunikointi ja moniammatillisuus
- Terveyden edistäminen
- Johtaminen ja työntekijyysosaaminen
- Informaatioteknologia ja kirjaaminen
- Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen
- Kliininen hoitotyö
- Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko
- Yrittäjyys ja kehittäminen
- Laadun varmistus
- Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
- Potilas- ja asiakasturvallisuus.

Moniammatillisessa tiimissä toimiminen sekä terveys- ja hyvinvointiteknologian hyödyntäminen ovat sairaanhoitajan työssä keskeisiä asioita. Kykenet soveltamaan osaamistasi uusissa ja muuttuvissa yhteyksissä. Yhteiskunnallinen ja työelämän jatkuva muutos edellyttävät sinulta kykyä jatkuvaan oppimiseen ja oman työsi kehittämiseen. Tähän pyritään vastaamaan myös ammattikorkeakoulujen yhteisillä kompetensseilla, jotka ovat oppimaan oppiminen, työelämässä toimiminen, eettisyys, kestävä kehitys, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus sekä ennakoiva kehittäminen.

Osaamisen rakentuminen ja koulutuksen sisältö

Koulutuksessasi korostuvat näyttöön perustuvan tiedon lisäksi vuorovaikutustaidot, organisointi- ja ongelmanratkaisutaidot sekä eettinen ja ammatillinen toiminta. Opintojen alkuvaiheessa harjaannut hoitotyön perusosaamiseen, erilaisiin auttamismenetelmiin sekä pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Toisena opiskeluvuotenasi opit vahvistamaan asiakkaan voimavaroja ja tukemaan toimintakykyä sekä toimimaan leikkaus- ja toimenpidepotilaan hoidossa. Kolmantena vuonna kehityt lasten, nuorten ja perheiden hoitamisessa sekä hoitotyön laadun ja potilasturvallisuuden kriittisessä tarkastelussa ja kehittämisessä. Opintojen lopussa syvennät osaamistasi valitsemillasi täydentävillä opinnoilla ja osoitat valmiuksiasi toimia ammattilaisena, joka kykenee toteuttamaan hoitotyötä itsenäisesti ja työyhteisön jäsenenä.

Tutkinto koostuu ydinosaamisen opinnoista (184 op) ja täydentävän osaamisen opinnoista (26 op).
Ydinosaamisen opinnot ovat kaikille opiskelijoille pakollisia opintoja. Ydinosaamisen opintoihin sisältyy 75 opintopistettä harjoittelua ja 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö.

Täydentävän osaamisen opintojen avulla voit laajentaa tai syventää osaamistasi hyödyntäen joko Karelian tai muiden korkeakoulujen tarjontaa. Voit laajentaa ammattialakohtaista ydinosaamistasi Karelia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutusten täydentävän osaamisen opinnoilla esimerkiksi akuuttihoitotyö, mielenterveys- ja päihdetyö, palliatiivinen hoito sekä seksuaalisuus ja seksuaaliterveyden edistäminen.

Täydentävän osaamisen opintoihin voi sisältyä myös kilpa- ja huippu-urheilijoille tarkoitettua urheiluakatemiavalmennusta sekä opiskelijakunta- ja tuutoritoimintaa korkeintaan 15 opintopisteen verran. Mikäli edellä mainitut täydentävät osaamisen opinnot eivät vastaa opiskelijan ammatillisia tavoitteita, muista vaihtoehdoista voi keskustella oman opettajatuutorin tai opinto-ohjaajan kanssa.

Koulutuksen aikana opit hoitamaan asiakkaita kokonaisvaltaisesti huomioiden heidän fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia ja henkisiä tarpeitaan. Kokonaisvaltaista näkemystä vahvistetaan myös sosiaali- ja terveysalojen yhteisillä moniammatillisilla opinnoilla, joissa opiskelet yhdessä terveydenhoitaja-, fysioterapia-, sosionomi- ja geronomiopiskelijoiden kanssa.

Työelämäläheinen oppiminen

Karelia-ammattikorkeakoulussa toimit opiskelijana työelämäläheisessä ja modernissa oppimisympäristössä. Teemme tiivistä yhteistyötä maakunnan sosiaali- ja terveysalan palveluita tuot-tavien toimijoiden kanssa, jotka tarjoavat sinulle monipuolisia harjoittelupaikkoja. Kehitämme monialaisesti kestävää hyvinvointia tukevia tuotteita, palveluja, toimintamalleja ja teknologisia ratkaisuja yhdessä kumppaniemme kanssa. Koulutuksessa sinulla on mahdollisuus osallistua terveyden ja hyvinvoinnin sekä ikäystävällisyyden edistämiseen.

Pedagogiset valinnat

Sairaanhoitajaopinnot toteutetaan moniammatillisesti ja -alaisesti. Opiskelu tapahtuu lähi- ja etäopetuksena tiimeissä ja itsenäisesti sisältäen teoriaopintoja, harjoittelua ja projektityöskentelyä. Opetuksessa hyödynnetään modernia teknologiaa ja erilaisia oppimisympäristöjä. Joka lukukaudella harjoitellaan oikeita hoitotilanteita klinikkatunneilla ja simulaatioharjoituksissa.

Koulutuksessa hyödynnetään tiimioppimista, joka on tavoitteellista yhdessä työskentelyä toisia kuuntelevassa ja osallistavassa vuorovaikutuksessa. Opintojen aikana voit hakea Karelia-ammattikorkeakoulun Y-akatemiaan, jossa opiskellaan monialaisissa tiimeissä yrittäjyyttä. Se tarjoaa sinulle mahdollisuuden yrittäjyyden ja opintojen yhteensovittamiseen. Siellä suoritat tutkintosi loppuun Y-akatemian opetussuunnitelman mukaisesti sekä suoritat oman alasi ammatilliset opinnot.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opintojen alussa perehdyt sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmaan ja tarkastelet sen sisältöjä aiemmin hankkimaasi osaamiseen. Aiemmin hankittu ja opintojen aikana kertyvä osaaminen mahdollistaa osaamisen tunnistamisen ahot-menettelyn avulla.

Opinnot voit suorittaa joustavasti. Erilaiset toteutustavat antavat mahdollisuuden opiskella osin ajasta ja paikasta riippumattomasti. Monimuotototeutuksessa voit opiskella myös työn ohessa. Päivätoteutuksessa kontaktiopetusta on enemmän.

Voit myös nopeuttaa opintojasi yksilöllisten opiskelupolkujen suunnittelun ja opinnollistamisen kautta. Täydentävän osaamisen opintoja voit tehdä joustavasti missä tahansa opintojen vaiheessa Karelian ja muiden ammattikorkeakoulujen tarjonnasta. Kesäaikaisten opintojen tarjontakin lisääntyy koko ajan.

Kansainvälistyminen

Sinulla on mahdollisuudet kansainvälistymiseen opetustarjonnan, hanketyöskentelyn, verkko-opetuksen ja kansainvälisen opiskelijavaihdon kautta. Karelia-ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä useiden oppilaitosten kanssa esimerkiksi Sambiassa, Malawissa, Indonesiassa, Kanadassa ja Euroopassa. Voit lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon yhteistyöoppilaitoksiin eri puolille maailmaa. Kareliaan tulee paljon myös vaihto-opiskelijoita muualta, mikä tarjoaa hyvät mahdollisuudet kotikansainvälistymiseen. Lisäksi kielten opiskelu on tehty mahdollisimman käytännönläheiseksi integroimalla niitä ammatillisiin opintoihin, mikä vahvistaa kansainvälisyysvalmiuksiasi.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi on koko opintojen ajan jatkuva prosessi, jota tapahtuu niin harjoitteluissa, oppimistehtävissä, tenteissä ja osaamisen näytöissä. Arvioinnissa hyödynnetään opiskelijoiden itsearviointia, opiskelutoverien vertaisarviointia sekä työelämäpalautetta. Oppimista tuetaan reflektiotilanteilla, joissa peilaat omaa osaamistasi asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnin ja saamasi palautteen avulla seuraat osaamisesi kehittymistäsi ja asetat uusia tavoitteita. Kareliassa on yhteiset arvioinnin perusteet, mutta tarkemmat arviointiperusteet on määritetty opintojaksokuvauksissa.

Uramahdollisuudet ja uraohjaus

Sairaanhoitajaksi valmistuessasi sinut rekisteröidään laillistettuna terveydenhuollon ammattilaisena Valviran tietokantaan. Voit työskennellä monenlaisissa työtehtävissä ja toimintaympäristöissä, kuten sairaaloissa, terveyskeskuksissa, poliklinikoilla, vuodeosastoilla, hoitokodeissa, etähoitotyössä, terveysalan järjestöissä tai omassa yrityksessä. Sairaanhoitajan itsenäinen työ, kuten vastaanottotoiminta ja kotiin vietävä hoitotyö lisääntyvät tulevaisuudessa entisestään. Sairaanhoitajan työ- ja ammattinimike voi sairaanhoitajan lisäksi olla muun muassa kehittämis-, koulutus- ja suunnitteluasiantuntija, projektiasiantuntija tai -päällikkö, terveyssuunnittelija, lääke-edustaja, tutkimushoitaja, palveluohjaaja ja e-ammattilainen. Suomalainen sairaanhoitajan tutkinto antaa sinulle mahdollisuuden työskennellä ammattilaisena myös eri puolilla maailmaa.

Työelämän muutokset ja henkilökohtainen urakehitys edellyttävät jatkuvaa osaamisen kehittä-mistä myös tutkinnon suorittamisen jälkeen. Sairaanhoitajana voit suorittaa tutkinnon jälkeen täydennyskoulutuksena erikoistumisopintoja. Lisäksi voit jatkaa opintojasi ylemmässä ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, mikä avaa sinulle mahdollisuuksia esimerkiksi asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sekä johtamisen tehtäviin. Opettajatuutori ja opinto-ohjaaja tukevat sinua urasuunnittelussasi koko opintojen ajan.