Opetussuunnitelmat

Metsätalousinsinööri (AMK), päivä, syksy, 2022

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Metsätalouden tuntija
                                                                       
Metsätalouden perusteet
                                                                       
Kasvupaikat ja metsätyypit 4
     
               
                                           
Metsän mittaus ja kartoitus 6
     
               
                                         
Puulajit 3
     
             
                                         
Käytännön kasvitiede 3
     
               
                                         
Tietotekniikka ja viestintä
                                                                       
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
               
                                         
Introduction to Forestry English 2
     
             
                                         
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
               
                                         
Metsämatematiikka 3
     
               
                                         
Ammatillinen kasvu 1 2
     
               
                                         
Metsätalouden toimintaympäristö
                                                                       
Skogssvenska 2
       
                 
                                   
Paikkatiedon hallinta 6
       
                 
                                     
Metsätalouden yritystoiminta 4
       
                 
                                       
Metsäteollisuus 3
     
           
                                   
Metsänhoidon menetelmät
                                                                       
Metsänuudistaminen 6
       
                 
                                     
Puunhankinnan perusteet 3
       
                 
                                     
Metsätuhot 3
       
                   
                                     
Hakkuu- ja raivaussahatyön perusteet 2
       
                 
                                     
5700029.527.50000002.215.711.713.712.71.2000000000000000000
Metsätalouden toimija
                                                                       
Monipuolinen metsänhoito
                                                                       
Metsänkasvatus 6  
       
                       
                             
Suotyypit ja turvekankaat 2  
       
                     
                               
Metsäluonnonhoito 6  
       
                       
                             
Metsien monikäyttö 3  
       
                       
                             
Puunhankinta
                                                                       
Puukauppa ja puunhankinnan suunnittelu 6  
       
                       
                             
Metsäenergia 6  
       
                       
                             
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                       
                             
Metsäpalvelut ja analyysimenetelmät
                                                                       
Tilastolliset menetelmät ja optimointi 5  
         
                         
                         
Paikkatietoanalyysit 4  
         
                         
                         
Palveluiden markkinointi ja -myyntityö 6  
         
                         
                         
Metsävarat meillä ja maailmalla
                                                                       
Bioenergiatalous 4  
         
                         
                         
Metsävarojen inventointi 4  
         
                         
                         
Metsät ja metsätalous maailmalla 3  
         
                         
                         
Skogssvenska för arbetslivet 3  
         
                         
                       
0590000302900000000001151414141000000000000
Metsätalouden osaaja
                                                                       
Operatiivinen suunnittelu metsätaloudessa
                                                                       
Laskentatoimi metsätaloudessa 5    
         
                               
                 
Suometsien hoito 3    
         
                               
                 
Metsätiet 2    
         
                               
                 
Puunhankinnan ohjaus 5    
         
                               
                 
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                               
                 
Metsäomaisuuden hallinta
                                                                       
Metsien käytön suunnittelu 6    
         
                               
                 
Metsäkiinteistön hallinta 5    
         
                               
                 
Metsäsuunnitelma 4    
         
                               
                 
Tutkimusmenetelmät ja viestintä
                                                                       
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 4    
           
                                 
             
Työelämän viestintä 3    
           
                                 
             
Forestry English for Working Life 3    
           
                                 
             
Politiikka ja lainsäädäntö
                                                                       
Työlainsäädäntö ja esihenkilötyö 5    
           
                                 
             
Metsä- ja ympäristöpolitiikka 2    
           
                                 
             
004800000311700000000000000015.515.58.58.50000000
Metsäalan ammattilainen
                                                                       
Kohti työelämää
                                                                       
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                       
     
Harjoittelu
                                                                       
Käytännön harjoittelu 10
       
                 
                                     
Toimihenkilöharjoittelu 1 10  
         
                         
                         
Toimihenkilöharjoittelu 2 10    
           
                                 
             
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
           
                                 
             
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                     
 
Opinnäytetyö, viimeistely 5      
           
                                     
 
10101511010010015650005500005500007.57.500332.52.50
Täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                                       
Profiloivat täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                                       
Metsätalouden kannattavuus
                                                                       
Metsikön kasvatuksen kannattavuus 5      
           
                                       
     
Metsätilan kannattavuus 5      
           
                                       
     
Metsätalouden projektityö 5      
           
                                     
     
Metsätalous muuttuvassa ilmastossa
                                                                       
Metsät hiilitaseen hallinnassa 5      
           
                                     
     
Tulevaisuuden metsänhoito 5      
           
                                     
     
Metsät muuttuvassa yhteiskunnassa 5      
           
                                     
     
Muut täydentävän osaamisen opinnot
                                                                       
000300000003000000000000000000006.6711.6711.67000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6769631129.537.530393132652.215.711.718.717.71.21151419191015.515.5161600332.52.50

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

OPETUSSUUNNITELMA
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus

Joensuu tunnetaan kansallisesti ja kansainvälisesti metsäosaamisen kaupunkina. Karelia-ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutus on kiinteä osa Pohjois-Karjalan ja Joensuun metsäalan osaamiskeskittymää. Tämä antaa metsätalousinsinööriksi opiskelevalle hyvät edellytykset ja mahdollisuudet suorittaa opintoja tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa opintojen alusta alkaen eri opintojaksoilla ja erilaisten yhteisten projektien kautta. Opintojesi aikana voit verkostoitua moniin kansallisiin ja kansainvälisiin asiantuntijayhteisöihin ja kehittyä alan osaajaksi. Joen-suussa sinulle avautuu myös mahdollisuus tehdä yhteistyötä monipuolisesti alan muiden oppilaitosten opiskelijoiden kanssa, sillä Joensuussa metsäalaa voi opiskella kaikilla koulutusasteilla.

Suoritettava tutkinto

Tutkintonimike: Metsätalousinsinööri (AMK)
Tutkinnon laajuus: 240 op / 4 vuotta

Osaamisen kuvaus

Valmistuvana metsätalousinsinöörinä tunnet hyvin Suomen metsätalouden perusteet ja osaat soveltaa osaamistasi erilaisissa metsäluonnon- ja metsänhoidon tehtävissä huomioiden ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset lähtökohdat. Osaat hyödyntää metsävaratietoa ja paikkatietoaineistoja metsäsuunnittelussa, puunhankinnassa ja erilaisten metsäpalveluiden tuottamisessa. Tunnet metsäalan toimintaympäristön Suomessa ja sinulla on myös ymmärrys maailman metsien tilasta. Ymmärrät ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsäalana kannalta ja osaat huomioida niitä omassa toiminnassasi. Metsätalouden ja -toimintaympäristön osaamisen lisäksi ymmärrät suomalaiseen metsänomistukseen liittyviä arvoja ja merkityksiä.

Metsätalouden opinnoissa saat valmiuksia toimia metsätalousalan erilaisissa metsäsuunnitteluun, metsänhoitoon, puunhankintaan tai logistiikkaan liittyvissä tehtävissä. Usein tehtävät ovat esimerkiksi erilaisia metsäasiantuntijan, asiakasneuvonnan tai suunnittelijan tehtäviä. Koulutus antaa myös hyvät valmiudet ryhtyä itsenäiseksi metsäpalveluyrittäjäksi.

Koulutus vahvistaa myös työelämätaitojasi, ongelmanratkaisukykyäsi ja kehittävää työskentelytapaasi. Kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat toimintaasi metsäalan ammattilaisena.

Osaamisen rakentuminen ja koulutuksen sisältö

Metsätalouden tutkinto rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Ydin-osaamisen opintojen laajuus on 210 opintopistettä, joiden lisäksi valitset 30 opintopistettä täydentävien osaamisen tarjonnasta. Alan työharjoittelu (yhteensä 30 op) ja opinnäytetyö (15 op) sisältyvät ydinosaamisen opintojen kokonaisuuteen.

Ensimmäisen lukuvuoden teemana on metsätalouden tuntija. Tällöin perehdyt monipuolisesti metsätalouden eri toimintoihin ja opit käytännön taitoja. Toisen vuoden teemana on metsätalouden toimija, jolloin lähdet laajentamaan metsätalouden osaamista ja opit soveltamaan aiemmin oppimaasi entistä laaja-alaisemmin. Kolmantena vuonna opiskelun teemana on metsätalouden osaaja. Kolmantena vuotena syvennät tietojasi ja taitojasi ja opit hallitsemaan metsätalouden kokonaisuutta. Neljännen vuoden teemana on metsätalouden ammattilainen. Tällöin hankit täydentävää osaamista ja omaksut kehittävän työskentelytavan työelämää varten. Voit sisällyttää täydentävän osaamisen opintoihin kilpa- ja huippu-urheilijoille tarkoitettua urheiluakatemiavalmennusta tai opiskelijakunta- ja tuutoritoimintaa korkeintaan 15 opintopistettä.

Työelämäläheinen oppiminen

Metsätalouden koulutus tekee yhteistyötä alueella toimivien metsäalan yritysten ja -organisaatioiden kanssa pienistä erilaisissa projekteissa, joita toteutetaan opintojaksojen aikana. Suoritat työelämäharjoittelusi alan yrityksessä ja teet opinnäytetyön työelämäyhteistyötoimijan toimeksiannosta. Tiiviin työelämäyhteistyön lisäksi, perehdyt opintojesi kuluessa myös metsänomistaja-asiakasnäkökulmaan.

Kareliassa toteutetaan laajasti ja monialaisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. TKI-toiminta antaa mahdollisuuksia osallistumisellesi alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen kehittämistoimintaan. Tutkimus- ja kehittämistoiminta voi olla osana opintojasi mm. erilaisissa opintojaksojen oppimistehtävissä, harjoitteluissa sekä mahdollisina opinnäytetöiden toimeksiantoina.

Pedagogiset valinnat

Metsätalouden koulutus toteutetaan pääosin lähiopetuksena, josta merkittävä osa on maastossa tapahtuvaa opetusta. Yhteistyössä metsäalan yritysten kanssa toteutetaan erilaisia käytännön projekteja tai metsällisiä toimenpiteitä, joissa pääset tutustumaan ja olemaan osallisena todellisissa metsäalan toiminnoissa opintojaksojen aikana.

Oppimisessa hyödynnetään Karelian tarjoamia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä sekä kumppanuuksia ja yhteistyöverkostoja niin metsäalan yritysten kuin muiden oppilaitosten kanssa. Koulutuksessa oppimisen kannalta on yhtä merkityksellistä opiskelumenestyksesi yksilönä kuin koko opiskelijaryhmän sujuvan, toisiaan tukevan ja kannustavan yhteistyöilmapiirin syntyminen ja ylläpitäminen.

Opintojen aikana roolisi aktiivisena ja oma-aloitteisena ja itsenäisenä toimijana, tiedonhankkijana ja -soveltajana ja ongelmanratkaisijana vahvistuu. Myös vastuullisuus- ja yhteistyötaitosi kehittyvät työelämää varten. Opettajat tarjoavat asiantuntemustaan ja tukevat ja ohjaavat kehittymistäsi metsätalousalan käytäntöihin, työtehtäviin ja työelämästä tuleviin osaamistarpeisiin.

Opintojen joustava toteuttaminen

Joustavaa ja sujuvaa yksilöllistä koulutuksen toteutusta tukee henkilökohtainen oppimissuunnitelmasi (HOPS). Opiskelun joustavuutta lisäävät hybridi- ja monimuoto-opetuksen ratkaisut. Opinnoissa joustavuutta tarjoavat täydentävien opintojen tarjonta, joihin voit sisällyttää myös muiden alojen opintoja.

Halutessasi voit nopeuttaa opintojasi esimerkiksi valitsemalla opintoja ammattikorkeakoulujen yhteisestä opintotarjonnasta. Tarjonnassa on valittavana myös yhteistyöopintojaksoja Itä-Suomen yliopiston (UEF) metsätieteiden opinnoista. Lisäksi aiempi tai työssä hankittu osaaminen voidaan hyväksyä osaksi tutkintoa Karelian AHOT- ja työn opinnollistaminen -prosessin mukaisesti.

Kansainvälistyminen

Mikäli olet kiinnostunut kansainvälisyydestä ja kansainvälisistä työtehtävistä, voit hakeutua vaihto-opintoihin Karelian kumppanikorkeakouluihin. Lisäksi metsätalouden opiskelijana sinulla on mahdollisuus kansainvälistyä opintojen, Kareliassa toteutettavien hankkeiden sekä harjoittelun kautta. Metsätalouden koulutuksella on laaja kansainvälisten korkeakoulujen verkosto, joka mahdollistaa vaihto-opinnot esimerkiksi Euroopassa, Pohjois-Amerikassa tai Afrikassa. Kansain-välisyyden osaamistasi voit vahvistaa myös kotikorkeakoulussa toimimalla tuutorina Kareliaan saapuville vaihto-opiskelijoille.

Karelia on osa INVEST (InnoVations of Regional Sustainability: European University Alliance) -eurooppalaista korkeakouluallianssia, jonka yhteistyön kautta voit hakea myös muiden eurooppalaisten korkeakoulujen tarjoamiin opintoihin. INVEST-opinnot ajoittuvat pääasiassa neljänteen opiskeluvuoteen ja ovat osa täydentävien osaamisen opintoja.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi perustuu tutkinnon osaamistavoitteisiin, jotka koostuvat koulusalakohtaisista ja yhteisistä osaamisista. Osaamistavoitteet tuodaan näkyviksi opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen tavoitteissa ja sisällöissä. Kareliassa on yhteiset arviointiperusteet, joiden pohjalta määritetään opintojaksokohtaiset arviointikriteerit. Opinnäytetyön arvioinnille on Kareliassa laadittu yhteiset arviointikriteerit.

Arvioinnin ja saadun ohjaavan palautteen avulla seuraat oman osaamisesi kehittymistä ja asetat uusia tavoitteita. Arvioinnissa hyödynnetään myös opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointia erityisesti yhteistoiminnallisessa opiskelussa. Arvioinnissa hyödynnetään myös työelämäpalautetta, kun opintoihin liittyy työelämän toimeksianto tai työskentely yrityksessä. Lisäksi voidaan pyytää opinnäytetyön toimeksiantajan palautetta.

Uramahdollisuudet ja uraohjaus

Metsätalousinsinöörinä työskentelet uusiutuvien luonnonvarojen ja niiden kestävään käyttöön perustuvan liiketoiminnan tehtävissä. Työtehtävissäsi suunnittelet kestävää metsien käyttöä, ohjaat ja toteutat metsä- ja energiateollisuuden puuraaka-ainehuoltoa ja neuvot metsänomistajia metsiensä käytössä eri näkökulmat huomioiden ja metsänomistajan arvoja kunnioittaen. Valmistuttuasi metsätalousinsinööriksi työskentelet esimerkiksi metsäasiantuntijana, suunnitteli-jana, asiakasneuvojana tai alan johto-, esimies- ja projektitehtävissä tai itsenäisenä metsäpalveluyrittäjänä.

Metsätalousinsinöörin opinnot sisältävät ammatillisen kasvun ja uraohjauksen opintoja, jotka tukevat sinua osaamisen suuntaamisessa. Opintoihin kuuluvat harjoittelujaksot ja työelämätoimeksiantona toteutettava opinnäytetyö tukevat työelämävalmiuksiasi ja urasuunnitteluasi.

Työelämässä tapahtuvat muutokset ja metsätalousinsinöörin oma urakehitys edellyttävät jatkuvaa oppimista tutkinnon suorittamisen jälkeen. Merkittävä osa oppimisesta tapahtuu työn yhteydessä, mutta sitä voi tehostaa kouluttautumisen avulla. Voit täydentää osaamistasi avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävällä koulutuksella. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto avaa mahdollisuuksiasi esimerkiksi esimiestehtäviin, vaativiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin tai opettajaksi. Koulutuksen opinto-ohjaaja ja/tai opettajatuutori ja tukevat urasuunnittelua koko opintojen ajan.