Opetussuunnitelmat

Metsätalouden koulutus
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Metsätalousinsinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

KuvausFI

Opintojen rakenne ja sisältö


Tutkintomme koostuvat työelämäläheisistä ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Metsätalouden koulutuksen ydinosaamisen opintojen laajuus on 195 opintopistettä ja täydentävän osaamisen opintojen laajuus 45 opintopistettä. Ydinosaamisen opintoihin sisältyy 30 opintopistettä harjoittelua ja 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö.


Ensimmäisen lukuvuoden teemana on metsätalouden tuntija. Tutustut monipuolisesti metsätalouden eri toimintoihin ja opit käytännön taitoja. Toisen vuoden teema on metsätalouden toimija. Laajennat metsätalouden osaamistasi ja opit soveltamaan osaamistasi. Kolmannen vuoden teema on metsäbiotalouden osaaja. Syvennät tietojasi ja taitojasi ja opit hallitsemaan metsäbiotalouden kokonaisuutta. Neljännen vuoden teema on metsäalan ammattilainen. Hankit täydentävää osaamista ja omaksut kehittävän työskentelytavan.


Täydentävän osaamisen opinnot koostuvat pääsääntöisesti 15 opintopisteen kokonaisuuksista. Metsätalouden koulutuksen täydentävän osaamisen laajentaviksi tai syventäviksi opinnoiksi soveltuvat seuraavat kokonaisuudet:

•Uusiutuva energia / Renewable Energy
•Geoinformatics
•Uudet metsäteknologiat
•Environmental Management
•Asiakaslähtöinen markkinointi
•Käytännön taloushallinto
•Suomen oikeusjärjestyksen perusteet
•Johtaminen ja esimiestyö
•Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
•International Studies 1
•International Studies 2
•Valinnainen kieli (espanja, kiina, ranska, saksa, venäjä)
•Valmentavat kieli- ja matematiikkaopinnot (3–9 op)
•Urheiluakatemiavalmennus (3–15 op)
•Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta (3–15 op)


Täydentävän osaamisen opinnot on ajoitettu kolmannen opintovuoden kevätlukukaudelle ja neljännelle lukuvuodelle. Voit suorittaa osan täydentävän osaamisen kokonaisuuksista myös kesäopintoina. Kilpa- ja huippu-urheilijoille tarkoitettu urheiluakatemiavalmennus, opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta sekä valinnaiset kieliopinnot ajoittuvat yhtä lukukautta pidemmälle aikavälille. Mikäli edellä mainitut täydentävät osaamisen opinnot eivät vastaa omia ammatillisia tavoitteistasi, voit keskustella muista vaihtoehdoista oman opettajatuutorisi tai opinto-ohjaajasi kanssa.