Opetussuunnitelmat

Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, päivä, syksy, 2022, Suunnittelupainotteinen

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Rakennusalaan perehtyjä
   
           
                                 
           
Insinöörin perusopinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 2
     
               
                                         
Rakentamistalouden perusteet 3
     
               
                                         
Algebra ja geometria 5
     
               
                                         
Rakennusdynamiikka 4
     
               
                                         
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
               
                                         
Perehtyminen talonrakennukseen
                                                                       
Puurakentaminen ja puurakentamisen tuotteet 3
     
               
                                         
CAD-suunnittelu ja mallinnus 3
     
               
                                         
English for Construction Engineering 3
     
               
                                         
Kaavoitus 2
     
               
                                         
Talonrakennuksen perusteet 3
     
               
                                         
Mekaniikan perusteet
                                                                       
Statiikan ja lujuusopin perusteet 5
       
                 
                                     
Differentiaalilaskenta ja integraalilaskenta 5
       
                 
                                     
Termodynamiikka ja virtausmekaniikka 4
       
                 
                                     
Rakennetekniikan perusteet
                                                                       
Betonirakentaminen 1 4
       
                 
                                     
Rakennuskemia 3
       
                 
                                     
Sociala kontakter i arbetslivet 3
       
                 
                                     
Talonrakennus 5
       
                 
                                     
590590302900059000151514.514.5000000000019.719.719.7000000
Rakennustekniikan perusosaaja
                                                                       
Rakennesuunnittelu 1
                                                                       
Rakennesuunnittelun perusteet 3  
       
                       
                             
Puurakenteet 1 5  
       
                       
                             
Betonirakenteet 1 5  
       
                       
                             
Rakentamisen prosessit
 
       
                       
                             
Kustannushallinnan perusteet 3  
       
                       
                             
Tuotannonsuunnittelun perusteet 3  
       
                       
                             
Johtamisen perusteet 3  
       
                       
                             
Geotekninen suunnittelu 5  
       
                       
                             
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                       
                             
Pohjarakenteet ja viestintä
                                                                       
Pohjarakennus 5  
         
                         
                         
Professional Communication in English 2  
         
                         
                         
Hiilipäästölaskenta 3  
         
                         
                         
Mittaustekniikka 2  
         
                         
                         
Svenska för byggnadsingenjörer 2  
         
                         
                         
Yrittäjyys ja laadunhallinta
                                                                       
Statiikka ja lujuusoppi 5  
         
                         
                         
Rakentamisen laadunhallinta 4  
         
                         
                         
Pientaloprojekti 4  
         
                         
                         
Liiketoiminta ja yrittäjyys 3  
         
                         
                         
Ammatillinen kasvu 3 1  
         
                         
                         
074000043310000000000021.521.515.515.50000000000000
Rakennustekniikkaan erikoistuja
                                                                       
Rakennesuunnittelu 2
                                                                       
Teräsrakenteet 1 5    
         
                               
                 
Betonirakentaminen 2 4    
         
                               
                 
Rakennusfysiikka 5    
         
                               
                 
Teräsrakentaminen 3    
         
                               
                 
Rakennuttaminen ja rakentamisen ympäristövaikutukset
                                                                       
Rakentamisen ympäristövaikutukset 3    
           
                                 
             
Rakennuttaminen ja sopimustekniikka 4    
           
                                 
             
Asiantuntijaviestintä 3    
           
                                 
             
Talotekniset järjestelmät 5    
           
                                 
             
Ammatillinen kasvu 4 1    
           
                                 
             
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot 14                                                                        
Rakennesuunnittelu 3 (Suunnittelu)
                                                                       
Betonirakenteet 2 5    
         
                               
                 
Staattisesti määräämättömät rakenteet 5    
         
                               
                 
Mallintamisen sovellukset suunnittelussa 4    
           
                                 
             
004700000272000000000000000013.513.510100000000
Rakennustekniikan osaaja
                                                                       
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot 15                                                                        
Rakennesuunnittelu 4 (Suunnittelu)
                                                                       
Talonrakennuksen pohjarakenteet 5      
           
                                       
     
Puurakenteet 2 5      
           
                                       
     
Teräsrakenteet 2 5      
           
                                       
     
Harjoittelu
                                                                       
Rakennustekniikan harjoittelu 1 10      
             
                                         
 
Rakennustekniikan harjoittelu 2 10      
             
                                         
 
Rakennustekniikan harjoittelu 3 10      
             
                                         
 
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
           
                                       
     
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                       
     
Opinnäytetyö, viimeistely 5      
           
                                       
     
0006000000030300000000000000000000151515150
Täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Kerrostaloprojekti
()
                                                                       
Kerrostalon rakennussuunnittelu (ARK) 5    
           
                                 
             
Rakennusten energiatehokkuus 3    
           
                                 
             
Elementtisuunnittelu 3      
           
                                       
     
Palotekniikka 1      
           
                                       
     
Rakennusakustiikka 2      
           
                                       
     
Tietomallin yhteesovittaminen 1      
           
                                       
     
00870000087000000000000000044003.53.5000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 59741066030294331277930300151514.514.50021.521.515.515.50013.513.529.729.719.70151515150

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, päivä, syksy, 2022

OPETUSSUUNNITELMA
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, päivätoteutus

Rakennustekniikan opinnoissa saat valmiuksia toimia talonrakennustekniikan alalla. Koulutuksessa perehdyt rakenteiden ja rakennusten suunnitteluun, rakennustuotantoon ja lisääntyvässä määrin kiinteistöjen ylläpitoon ja elinkaaren hallintaan. Karelia-ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutuksen erityispiirteenä on puu- ja vähähiilinen rakentaminen. Tällä osaamisella voit osaltasi vaikuttaa kestävän kehityksen edistämiseen rakennusalalla.

Suoritettava tutkinto

Tutkintonimike Insinööri (AMK)
Tutkinnon laajuus 240 op /4 v

Osaamisen kuvaus

Rakennustekniikan koulutuksen osaamistavoitteet noudattavat suurelta osin valtakunnallisia rakennusalan sisältösuosituksia, jotka on laadittu yhdessä koulutusta tarjoavien korkeakoulujen kanssa. Sen lisäksi opetussuunnitelmaa määrittää Karelia-ammattikorkeakoulun strategia ja korkeakoulukohtaiset osaamistavoitteet. Koulutuksen erityistavoitteena on puu- ja vähähiilisen rakentamisen osaamisen valtakunnallinen edistäminen. Tutkinnon tavoitteena oleva osaaminen on kuvattu alla kaikkien tutkintojen yhteisenä ja koulutuskohtaisena osaamisena.
Tutkinnon suoritettuasi voit toimia rakennushankkeissa ja rakennustuoteteollisuudessa erilaisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Riittävän työkokemuksen jälkeen voit toimia vastaavana työnjohtajana, rakennesuunnittelijana, rakennuttajatehtävissä tai teknisenä asiantuntijana hyvin erilaisten työnantajien palveluksessa.
Rakennustekniikan insinöörin koulutus sisältää maankäyttö- ja rakennuslain pätevyysvaatimusten edellyttämät opinnot sekä työnjohto- että rakennesuunnittelutehtävissä vaativaan luokkaan asti.

Osaamisen rakentuminen ja koulutuksen sisältö

Tutkintosi koostuu työelämäläheisistä ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen kokonaisuuksista. Tutkinnon ydinosaamisen laajuus on 225 op ja täydentävän osaamisen opintojen laajuus 15 op. Ydinosaamisen opintoihisi sisältyy 30 opintopistettä harjoittelua ja 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Voit sisällyttää täydentävän osaamisen opintoihin myös kilpa- ja huippu-urheilijoille tarkoitettua urheiluakatemiavalmennusta tai opiskelijakunta- ja tuutoritoimintaa.

Opinnoissasi voit suuntautua suunnittelu- tai tuotantopainotteisesti. Ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana saat perusvalmiudet rakennusinsinöörin tehtäviin ja valmiuksia syventävien opintojen suorittamiseen. Ensimmäisenä vuonna tutustut mm. rakennusmateriaaleihin sekä talonrakennuksen yleisimpiin rakenneratkaisuihin. Toisen vuoden aikana opiskelet perusteet rakenteiden suunnittelun ja rakennustuotannon osalta. Kolmannen vuoden aikana voit valinnaisten opintojen kautta syventää osaamistasi joko rakenteiden suunnitteluun tai rakennustuotantoon. Neljännen lukuvuoden aikana osoitat osaamistasi soveltavissa projektiopinnoissa sekä teet opinnäytetyön. Ohjatun harjoittelun voit suorittaa kesäjaksolla tai sille varattuna jaksona opintojen aikana. Osan opinnoista voit suorittaa yhteistyössä talotekniikan opiskelijoiden kanssa.

Työelämäläheinen oppiminen

Työelämäedustajat ovat osallistuneet tutkinnon osaamistavoitteiden suunnittelemiseen. Opinto-jaksot on koottu työelämäperustaisiksi osaamiskokonaisuuksiksi. Opintojaksoilla teet työelämälähtöisiä ja ajankohtaisia harjoitustehtäviä, joiden avulla saavutat hyvät työelämävalmiudet. Opinnoissasi käytät tietojärjestelmiä ja sovelluksia, joita myös alueen yritykset käyttävät toiminnassaan. Insinööriopintojen opinnäytteet tehdään työelämän toimeksiantoina. Yrityksissä suoritettavassa ohjatussa harjoittelussa kehität työelämätaitojasi.

Työelämäyhteistyössä voit myös vaikuttaa työelämän toimintatapoihin ja osaamisen uudistumiseen. Rakennustekniikan aktiivinen hanketoiminta tarjoaa sinulle mielenkiintoisia oppimistehtäviä sekä opinnäytetöitä, joilla voidaan uudistaa työelämän käytänteitä.

Pedagogiset valinnat

Rakennustekniikan koulutuksessa korostuu tekemällä oppiminen. Jokaiseen osaamiskokonaisuuteen liittyy työelämäläheisiä oppimistehtäviä. Toisaalta koulutus korostaa kokemuksellista oppimista, jossa luotetaan kykyysi kytkeä opittua omaan kokemusmaailmaasi, kykyysi arvioida omaa toimintaasi kriittisesti ja kykyysi käsitteellistää ja luoda opitusta uusia toimintamalleja, joita voit hyödyntää ammattiin liittyvässä ongelmanratkaisussa.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opintojesi alussa laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), jossa asetat omat oppimistavoitteesi, opintojesi suorittamistavat sekä aikataulut. Sinun on mahdollista hyväksilukea muualla aiemmin hankittua osaamista osaksi tutkintoasi.

Opinnot on koottu teemallisiksi osaamiskokonaisuuksiksi, jotka koostuvat arvioitavista opintojaksoista.
Opintojen joustava toteutus tarkoittaa ensisijaisesti opintojen toteutuksissa esitettyjä valinnaisia suoritustapoja, joilla voit hankkia ja osoittaa opinnon vaaditun osaamisen. Osan opinnoista voit suorittaa verkko-opintoina. Tällaisia opintoja ovat useat talo- ja rakennustekniikan yhteiset täydentävän osaamisen opinnot ja muiden korkeakoulujen tarjoamat opinnot valtakunnallisessa tarjonnassa.

Kansainvälistyminen

Koulutusohjelmassa kansainvälistyminen toteutuu opiskelijoiden vaihto-ohjelmien kautta. Sinulla on mahdollisuus lähteä ulkomaille suorittamaan opintoja tai harjoittelua. Kansainvälisessä vaihdossa suorittamasi opinnot sisällytetään yleensä täydentäviin opintoihin. Koulutusohjelma tarjoaa opintoja englannin kielellä kansainvälisille vaihto-opiskelijoille yhden lukukauden opintojen verran.

Lisäksi koulutusohjelmalla on aktiivista TKI-yhteistyötä eurooppalaisten kumppanikorkeakoulujen kanssa. Yhteistyöhankkeet tarjoavat myös opiskelijoille mahdollisuuksia päästä mukaan työskentelemään monialaisissa kansainvälisissä tiimeissä. Erityisesti eri intensiiviohjelmat ovat erinomainen väylä opiskelijoille aloittaa oma kansainvälistyminen.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa sinulle itsellesi sekä tuleville työnantajillesi saavutettu osaaminen. Osaamisvaatimukset on johdettu työelämän osaamistarpeista. Insinöörikoulutuksessa osaamista arvioidaan työelämäläheisissä harjoitustöissä, laboratorioharjoituksissa, kirjallisissa ja suullisissa tenteissä sekä raporttien ja oppimistehtävien muodossa. Arvioinnissa hyödynnetään itsearviointiasi sekä opiskelutoverien vertaisarviointia ja -palautetta. Arviointipalaut-teen avulla seuraat osaamisesi kehittymistä ja asetat uusia oppimisen tavoitteita. Kareliassa on yhteiset arviointiperusteet, joiden pohjalta määritellään opintojakso kohtaisesti arvioinnin toteutus ja perusteet.

Uramahdollisuudet ja uraohjaus

Tutkinnon suoritettuasi sijoitut tyypillisesti yksityiselle tai julkiselle sektorille asiantuntijatehtävään. Työkokemuksen karttuessa voit edetä esimerkiksi projektipäällikön tehtävään, jossa vastaat projektikokonaisuuksista. Tuotantotehtävissä voit edetä vastaavaksi työnjohtajaksi, projekti-insinööriksi, hankintainsinööriksi tai rakennuttajatehtäviin. Opintoihisi liittyy ammatillisen kasvun ja uraohjauksen opintoja, jotka tukevat sinua oman osaamisesi suuntaamisessa. Harjoittelu ja yleensä työelämätoimeksiantona toteutettava opinnäytetyö tukevat työelämävalmiuksiasi ja urasuunnitteluasi.

Työelämän muutokset ja oma urakehitys edellyttävät jatkuvaa oppimista tutkinnon suorittamisen jälkeen. Merkittävä osa oppimisesta tapahtuu työn yhteydessä, mutta sitä voi tehostaa kouluttautumisen avulla. Voit täydentää omaa osaamista avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävällä koulutuksella. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen avaa sinulle mahdollisuuksia esimerkiksi esimiestehtäviin, vaativiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin tai opettajaksi. Opettajatuutori ja opinto-ohjaaja tukevat sinua urasuunnittelussasi koko opintojen ajan.

Suunnittelupainotteinen

Suunnittelupainotteinen