Opetussuunnitelmat

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2023

2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Toimintaympäristön tuntija
                                                                       
Energiatekniikan perusteet
                                                                       
Energia-alan toimintaympäristö ja kestävä energiantuotanto 4
     
               
                                         
Sähkö- ja aalto-oppi 5
       
                 
                                     
Mekaniikka- ja lämpöoppi 6
     
               
                                         
Differentiaali- ja integraalilaskenta 5
       
                 
                                     
Luonnonekosysteemien tuntemus
                                                                       
Kartoitus ja paikkatieto 4
     
               
                                         
Vesitalous 5
       
                 
                                     
Kemia 6
       
                 
                                     
Algebra ja geometria 5
     
               
                                         
Tekninen viestintä
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 2
     
               
                                         
Viestintä 5
     
               
                                       
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
               
                                         
CAD-suunnittelu 4
     
               
                                         
Environmental English 2
     
               
                                         
Miljösvenska 2
       
                 
                                     
5800032.525.500000001517.51411.50000000000000000000
Prosessien soveltaja
                                                                       
Energia- ja ympäristöpolitiikka
                                                                       
Ympäristöoikeuden perusteet 4  
         
                         
                         
Energia- ja ympäristöpolitiikka 4  
         
                         
                         
Ilmastoviisas toiminta 3  
         
                         
                         
Miljösvenska för arbetslivet 3  
         
                         
                         
Ammatillinen kasvu 2 1  
         
                         
                         
Resurssitehokkuus
                                                                       
Päästöjenhallinnan erotusprosessit 5  
       
                       
                             
Kiertotalous 5  
       
                       
                             
Energiatehokkuus- ja termodynamiikka 5  
       
                       
                             
Kannattavuus- ja kustannuslaskenta 5  
       
                       
                             
Biokaasu- ja polttotekniikat
                                                                       
Polttotekniikat 5  
         
                         
                         
Biokaasun tuotanto ja metaanipolttoaineet 5  
         
                         
                         
LVI- ja pajaprojektit 3  
         
                         
                         
Vesiekosysteemit ja mikrobiologia
                                                                       
Mikrobiologia 5  
       
                       
                             
Vesiekosysteemit 5  
       
                       
                             
Ympäristöterveys ja -turvallisuus 5  
       
                       
                             
063000035280000000000017.517.514140000000000000
Ammatillinen osaaja
(Valitaan opintoja 43 op)
                                                                       
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot: Energiatekniikka
                                                                       
Kiinteistöjen lämmitys ja lämmönsiirto
                                                                       
Lämmönjako ja -siirtotekniikka 6    
         
                               
                 
Lämpöpumput ja jäähdytysratkaisut 5    
         
                               
                 
Sähkö- ja automaatiotekniikka 4    
         
                               
                 
Uusiutuvan energian tuotanto
                                                                       
Aurinkoenergia 4    
           
                                 
             
Tuulivoimatekniikka ja suunnitteluratkaisut 5    
           
                                 
             
Biomassat ja kiinteät polttoaineet 4    
           
                                 
             
Bioenergian tuotannon työt 2    
           
                                 
             
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot: Ympäristötekniikka
                                                                       
Ympäristöinformatiikka
                                                                       
Ympäristön mittaustekniikka 5    
         
                               
                 
Kulkeumasimulointi 5    
         
                               
                 
Mittausdatan analysointi ja visualisointi 5    
         
                               
                 
Ympäristöjohtaminen ja -viestintä
                                                                       
Yrityksen ympäristöjohtaminen 5    
           
                                 
             
Elinkaarianalyysi 5    
           
                                 
             
Ympäristövastuu ja -viestintä 5    
           
                                 
             
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
                                                                       
Tilastolliset menetelmät 5    
         
                               
                 
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 4    
         
                               
                 
Environmental English for Working Life 3    
           
                                 
             
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                             
             
00730000039.533.500000000000000019.819.816.816.80000000
Energia- ja ympäristötekniikan ammattilainen
                                                                       
Kohti työelämää
                                                                       
Ammatillinen kasvu ja uraohjaus 1      
           
                                       
     
Harjoittelu
                                                                       
Prosessiharjoittelu 10
       
                 
                                     
Työnjohdollinen harjoittelu 10  
         
                         
                         
Insinööriharjoittelu 10    
           
                                 
             
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
         
                               
   
     
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                     
 
Opinnäytetyö, viimeistely 5      
           
                                     
 
101012.513.5010010012.58.550005500005500006.36.3004.34.32.52.50
Täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                                       
Profiloivat täydentävän osaamisen opinnot
                                                                       
Ympäristö- ja yhdyskuntatekniikka
                                                                       
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostaminen 5      
           
                                       
     
Jätevesitekniikka 5      
           
                                       
     
Vesistöjen kunnostustekniikat 5      
           
                                       
     
Uusiutuvan energian jalostaminen ja varastointi
                                                                       
Uusiutuva energia liikenteessä 5      
           
                                       
     
Vetytalous ja energian varastointi 5      
           
                                       
     
CHP- ja voimalaitostekniikat 5      
           
                                       
     
Sustainable Communities in Energy Transition
                                                                       
Energy Policy and Advocacy 5      
           
                                       
     
Life Cycle Analyses of Energy Systems 5      
           
                                       
     
Business Models for Community Energy 5      
           
                                       
     
Applied Research for Energy Transition 5      
           
                                       
     
Language and cultural Awareness of the Host Country 2      
           
                                       
     
Facilitating Community Energy Transition 8      
           
                                       
     
INVEST Living Lab Project 15      
             
                                         
 
Muut täydentävän osaamisen opinnot
                                                                       
000750000006015000000000000000000030307.57.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 687385.513.532.535.5353839.5468.5501517.51916.50017.517.519190019.819.823.123.1004.34.32.52.50

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

OPETUSSUUNNITELMA
Insinööri (AMK) Energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus

Valmistuvalla insinöörillä on syvällinen energia- ja ympäristötekniikan osaaminen. Insinöörinä edistät yhteiskunnallista kestävyyttä, kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä eri toimialoilla kotimaassa ja kansainvälisesti. Vahva teknistaloudellinen osaaminen toimii perustana, jonka avulla suunnittelet ja toteutat mm. uusiutuvan energian, energia- ja materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden ratkaisuja. Ympäristötekniikan ja -johtamisen osaajana edistät organisaatioiden, tuotteiden ja palvelujen kestävyyttä.

Energia- ja ympäristötekniikan erityispiirteitä ovat monipuolisuus, työelämälähtöisyys ja kansainvälisyys. Voit suunnata opintojesi aikana osaamistasi energia- tai ympäristötekniikan osaamisprofiiliin. Asiakaslähtöisissä suunnitteluprojekteissa toimit yhteistyössä koulutuksen työelämäkumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Voit täydentää ja syventää osaamistasi viiden eurooppalaisen kumppanikorkeakoulun (INVEST-allianssi) järjestämässä opintokokonaisuudessa.

Suoritettava tutkinto

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Tutkinnon laajuus: 240 op / 4 v

Osaamisen kuvaus

Valmistuvana insinöörinä osaat energia- ja ympäristötekniikan suunnittelun, jossa huomioidaan teknistaloudellinen kannattavuus ja ratkaisujen kestävyys. Opintojen aikana sinulle muodostuu vahva perusta uusiutuvan energian, ympäristötekniikan, kiertotalouden ja päästöjenhallinnan työtehtäviin.

Energia- ja ympäristötekniikan insinöörinä kehität yritysten toimintatapoja kestävämmiksi, suunnittelet uusiutuvan energian ja resurssitehokkuuden ratkaisuja sekä mittaat ja analysoit ympäristön tilaa. Voit toimia ympäristöasiantuntijana yrityksissä ja osallistua tuotteiden, palveluiden ja tuotantoprosessien suunnitteluun sekä toteutukseen.

Opinnoissa saat valmiuksia toimia energia- ja ympäristöalan suunnittelu-, tutkimus-, tuotekehitys- ja viranomaistehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä. Kansainvälisten opintojen myötä saat valmiuksia myös kansainväliselle uralle. Työnantajiasi ovat esimerkiksi teollisuusyritykset, ympäristö- ja energia-alan palveluyritykset, suunnittelu- ja konsulttitoimistot, kiertotalouden yhtiöt, energia- ja vesilaitokset, julkisen sektorin ympäristö- ja tekniset palvelut sekä ympäristöhallinto.

Työllistymistäsi edesauttaa yhteiskunnallinen tarve kiertotalouden, resurssitehokkuuden ja uusiutuvan energian osaamiselle. Energia- ja ympäristöteknisen osaamisen kysyntä kasvaa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Erikoisosaamista tarvitaan myös toimialoilla, joissa paikallisista uusiutuvista raaka-aineista tuotetaan korkean arvon lisän tuotteita.

Osaamisen rakentuminen ja koulutuksen sisältö

Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto koostuu työelämäläheisistä ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Koulutuksen ydinosaamisen opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja täydentävän osaamisen opintojen laajuus 30 opintopistettä. Ydinosaamisen opintoihin sisältyy 30 opintopistettä harjoittelua ja 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö.

Opintojen alkuvaiheessa rakennat perustaa insinööriosaamiselle ja hankit ongelmanratkaisussa tarvittavia matemaattisluonnontieteellisiä taitoja. Opinnoissa perehdyt energia- ja ympäristötekniikan prosesseihin sekä toimintaympäristöön ja saat valmiuksia osallistua erilaisiin työelämän toimeksiantoihin. Tälle perustalle rakennetaan tutkinnon energia- ja ympäristötekniikan ydinosaaminen, joka syventyy edelleen opintojen edetessä. Opintojen alkuvaiheessa vahvistat myös oppimisvalmiuksia sekä ammatillisia kieli- ja viestintätaitoja.

Tutkinnon ydinosaamista syvennät edelleen energia- ja ympäristötekniikan suuntautumisissa. Kolmannen vuoden opinnoissa valitset suuntaavia opintokokonaisuuksia (15+15 op), joissa perehdyt kiinteistöjen energiaratkaisuihin ja uusiutuvaan energiaan tai ympäristöinformatiikkaan ja -johtamiseen. Suuntaavissa opinnoissa teet yhteistyötä monialaisesti (mm. talotekniikan kanssa) ja voit hyödyntää tutkimus- ja kehittämistoiminnan mahdollisuuksia. Yhteiset tutkimus- ja kehittämisopinnot tukevat opinnäytetyövalmiuksiasi.

Koulutuksen täydentävien opintojen tarjonta ajoittuu neljänteen opintovuoteen. Koulutuksen omana täydentävänä tarjontana järjestetään kokonaisuudet uusiutuvan energian jalostamiseen ja varastointiin sekä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikkaan. Karelia järjestää kansainvälisenä yhteistoteutuksena Sustainable Communities in Energy Transition -kokonaisuuden, jossa voit opiskella energiamurrosta ja paikallisyhteisöjen kestävää kehitystä kansainvälisessä opiskelijaryhmässä.

Voit sisällyttää täydentävän osaamisen opintoihin kilpa- ja huippu-urheilijoille tarkoitettua urheiluakatemiavalmennusta tai opiskelijakunta- ja tuutoritoimintaa korkeintaan 15 opintopistettä. Mikäli edellä mainitut täydentävän osaamisen opinnot eivät vastaa ammatillisia tavoitteitasi, muista vaihtoehdoista voit keskustella oman opettajatuutorin tai opinto-ohjaajasi kanssa.

Työelämäläheinen oppiminen

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus toteutetaan yhteistyössä alueen energiayhtiöiden, kiertotaloustoimijoiden, pk-yritysten ja yhteisöjen kanssa. Opintokokonaisuuksissa toteutetaan projekteja esim. energiaratkaisujen, vesistönsuojelun ja -kunnostuksen sekä ympäristöinformatiikan ja -johtamisen toimeksiantoina, vaiheittain syventyviä harjoitteluja (kolme 10 op:n jaksoa), sekä opinnäytetyö työelämäyhteistyössä.
Karelian tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta mahdollistaa osallistumisesi alueelliseen ja kansainväliseen kehittämistoimintaan. Tutkimus- ja kehittämistoiminta kytkeytyy opintoihin opintojaksojen oppimistehtävissä, harjoitteluissa, neljännen vuoden täydentävissä INVEST Living lab -opinnoissa, sekä opinnäytetöiden toimeksiantoina.

Pedagogiset valinnat

Energia- ja ympäristötekniikan opinnoissa hyödynnetään mm. ongelmanratkaisua edistävää yhteistoiminnallista tutkivaa- ja kehittävää oppimista, tuetaan opiskelijan itsenäisen tiedonhankinnan ja soveltamisen taitoja sekä työelämävalmiuksien kehittymistä opintojen aikana.

Opinnoissa korostuu opiskelijan aktiivinen rooli, johon liittyy oma-aloitteisuus, vahvat yhteistyötaidot ja vastuullisuus. Opettajat ohjaavat kehittymistäsi energia- ja ympäristötekniikan käytäntöihin ja työtehtäviin. Oppimisessa hyödynnetään Karelia-ammattikorkeakoulun oppimisympäristöjä ja -menetelmiä, sekä yhteistyöverkostoja ja kumppanuuksia. Koulutuksessa opiskelijan ja opintoryhmän hyvinvointia ja sujuvaa yhteistyötä tuetaan kaikessa toiminnassa.

Opintojen joustava toteuttaminen

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus perustuu lähiopetukseen, jota tukee siihen kytketty työelämä- ja hankeyhteistyö sekä joustavuutta lisäävät hybridi- ja monimuotomenetelmät. Opinnoissa on joustavuutta myös täydentävien opintojen tarjonnassa, joihin voi sisällyttää myös muiden alojen opintoja. Mikäli haluat nopeuttaa opintojasi, voit hyödyntää esimerkiksi ammattikorkeakoulujen yhteistä verkko-opinto tarjontaa. Aikaisemmin hankittu osaaminen ja työssä oppiminen hyväksytään Karelian AHOT –prosessin ja työn opinnollistamisen prosessin mukaisesti. Opintojen joustavuutta ja sujuvuutta tuetaan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) avulla.

Kansainvälistyminen

Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijana sinulla on mahdollisuus kansainvälistymiseen opintojen, hanketyöskentelyn, kansainvälisen opiskelijavaihdon sekä harjoittelun kautta. Voit vahvistaa kansainvälisyysosaamista myös toimimalla tuutorina kansainvälisille opiskelijoille. Voit suorittaa osan opinnoista kansainvälisissä kumppanikorkeakouluissa tai tehdä jonkun harjoitteluista ulkomailla. Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksella on laaja kansainvälisten yhteistyökorkeakoulujen verkosto, joka mahdollistaa opinnot vaihtokohteissa Euroopassa ja myös muissa maanosissa.

Karelian järjestämän INVEST –kokonaisuuden opetus toteutetaan yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa ja opintojaksoihin osallistuu vaihto-opettajia ja -opiskelijoita. Opiskelija voi hakea INVEST -yhteistyön kautta myös muiden eurooppalaisten korkeakoulujen tarjoamiin opintoihin.
Energia- ja ympäristötekniikan kansainvälisistä yhteistyöverkostoista Unescon MaB -ohjelmaan kuuluva Pohjois-Karjalan biosfäärialue ja Eseia (European Sustainable Energy Innovation Alliance) tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuksia kansanväliseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen, sekä intensiivikoulutuksiin.

Osaamisen arviointi

Arvioinnin ja saadun ohjaavan palautteen avulla seuraat osaamisen kehittymistä ja asetat uusia tavoitteita. Osaamisen arviointi perustuu tutkinnon osaamistavoitteisiin, jotka sisältyvät opintokokonaisuuksiin ja opintojaksoihin. Kareliassa on yhteiset arviointiperusteet, joiden pohjalta määritellään opintojakso kohtaisesti arvioinnin toteutus ja perusteet. Opinnäytetyön arvioinnissa käytetään Karelian yhteisiä arviointiperusteita. Arviointitapoina hyödynnetään myös opiskelijoiden itsearviointia sekä opiskeluryhmän kautta saatavaa vertaisarviointia ja -palautetta. Arvioinnissa hyödynnetään työelämäpalautetta silloin, kun opintoihin liittyy olennaisesti työelämän toimeksianto tai työskentely yrityksessä.

Uramahdollisuudet ja uraohjaus

Energia- ja ympäristötekniikan osaaminen tarjoaa sinulle uramahdollisuuksia mm. teollisuudessa, insinööritoimistoissa, ympäristöhallinnossa ja yrittäjänä. Opintoihin liittyy ammatillisen kasvun ja uraohjauksen opintoja, jotka tukevat sinua oman osaamisesi suuntaamisessa ja työllistymisessä. Säännölliset ja sisällöltään syvenevät harjoittelujaksot ja työelämätoimeksiantona toteutettava opinnäytetyö tukevat työeälämävalmiuksien kehittämistä ja urasuunnittelua.

Työelämän muutokset ja oma urakehitys edellyttävät jatkuvaa oppimista tutkinnon suorittamisen jälkeen. Merkittävä osa oppimisesta tapahtuu työn yhteydessä, mutta sitä voi tehostaa kouluttautumisen avulla. Voit täydentää osaamistasi avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävällä koulutuksella. Ylemmän ammattikorkea-koulututkinnon suorittaminen avaa mahdollisuuksia esimerkiksi esimiestehtäviin, vaativiin asian-tuntija- ja kehittämistehtäviin tai opettajaksi.

TUTKINNON OSAAMISVAATIMUKSET

Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka
Teknologia- ja suunnitteluosaaminen
Valmistuva opiskelija osaa energia- ja ympäristöteknisen suunnittelun kokonaisuuden, huomioiden teknistaloudellisen kannattavuuden ja kestävyysnäkökohdat.
- ymmärtää teknologioiden suunnittelun ja mitoituksen periaatteet.
- osaa arvioida teknologioiden soveltuvuutta käyttökohteeseen ja etsiä asiakaslähtöisesti uusia kestävämpiä ja kustannustehokkaampia ratkaisuja.
- osaa soveltaa suunnitteluohjeita ja laatia teknistaloudellisia arviointeja.
- osaa edistää uusien teknologioiden käyttöönottoa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Uusiutuvan energian osaaminen
Valmistuva opiskelija osaa energiaratkaisujen teoreettiset perusteet ja teknistaloudellisen suunnittelun. Opiskelija osaa edistää uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä.
- tietää uusiutuvien energioiden merkityksen ja käytettävyyden osana energiantuotantoa ja ilmastonmuutoksen hallintaa.
- tuntee energiantuotannon ympäristövaikutukset.
- tuntee alueen uusiutuvat energiavarat ja ymmärtää hajautettujen ja keskitettyjen energiaratkaisujen toimintaedellytykset.
- hallitsee uusiutuviin energiamuotoihin perustuvia tuotantoteknologioita ja -prosesseja.
- ymmärtää palamisen teorian, kiinteän polttoaineen ja kaasutuksen sekä polttotekniikat.
- osaa erilaisten energiantuotantoratkaisujen suunnittelun, mitoituksen ja investointiratkaisujen toteutuksen.
- tietää uusiutuvan energian varastointiratkaisut ja niiden kehitystarpeet.
- tuntee kehittyvät uusiutuvan energian teknologian ratkaisut ja osaa edistää niiden käyttöönottoa eri toimintaympäristöissä

Kiertotalouden osaaminen
Valmistuva opiskelija osaa kiertotalouden periaatteet ja niitä edistävät teknologiat sekä liiketoimintamallit.
- ymmärtää tarvittavat toimintaympäristön muutokset sekä taustalla vaikuttavan poliittisen viitekehyksen siirryttäessä lineaarisesta talousmallista kiertotalousmalliin.
- osaa materiaali- ja energiatehokkuuden käsitteet sekä tuntee niihin soveltuvia teknologioita ja liiketoimintamalleja.
- osaa soveltaa kiertotalouden keskeisiä periaatteita teknisten järjestelmien suunnittelussa pyrkien toimintojen ympäristövaikutusten minimointiin.
- ymmärtää tuotteisiin, sivutuotteisiin ja materiaaleihin sitoutuneen arvon sekä arvon lisän kasvattamisen merkityksen teollisessa tuotannossa.

Ympäristöinformatiikan ja -johtamisen osaaminen
Valmistuva opiskelija osaa edistää yrityksen yhteiskunta- ja ympäristövastuuta hyödyntäen ympäristöjohtamisen ja elinkaariarvioinnin menetelmiä.
- osaa yrityksen ympäristöjohtamisen periaatteet ja menetelmät.
- osaa tarkastella yrityksen toiminnan ympäristönäkökohtia ja arvioida toiminnan ympäristövaikutuksia ja laatia kehittämisehdotuksia.
- osaa hyödyntää erilaisia menetelmiä ympäristötiedon keräämiseksi sekä analysoida ja visualisoida tietoa eri käyttötarkoituksia varten.
- osaa arvioida tuotteiden ja palvelujen elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia.

Ilmastonmuutos ja hiilineutraalisuus
Valmistuva opiskelija ymmärtää ilmastonmuutoksen osana globaalia kestävyyshaastetta ja osaa edistää hiilineutraaleja ratkaisuja.
- kykenee tarkastelemaan ilmastonmuutoksen hillintään hyödynnettäviä keinoja monialaisesta näkökulmasta.
- tietää kestävän kehityksen periaatteet ja tavoitteet sekä osaa etsiä vastauksia kestävyyshaasteisiin.
- osaa laskea organisaation ja tuotteen hiilijalanjäljen ja kykenee suunnit-telemaan ratkaisuja hiilijalanjäljen pienentämiseksi.
- osaa hyödyntää systeemiajattelua hiilineutraalisuuden edistämiseksi ja ennakoida tulevaisuuden tarpeita.

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Valmistuva opiskelija osaa matematiikan ja luonnontieteiden menetelmiä ja kykenee niiden soveltamiseen asiantuntijatehtävissä.
- hallitsee energia- ja ympäristötekniikassa tarvittavat matemaattisset menetelmät ja ongelmanratkaisun
- osaa ratkaista teknisiä ongelmia fysiikan ja kemian lainalaisuuksien pohjalta.
- tuntee tärkeimmät biojalostusprosessit ja palamisen kemiaa.
- hallitsee yleisimmät tieto- ja viestintätekniikan työvälineohjelmat
- osaa käyttää paikkatiedon ja maanmittauksen työvälineitä ja tuntee tarvittavan käsitteistön.

Oppimaan oppiminen
Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisympäristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä.
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Työelämässä toimiminen
Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Eettisyys
Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toiminnastaan ja sen seurauksista ja reflektoimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa‐arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja toimii niiden mukaisesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Kestävä kehitys
Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toimii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimiseen, käyttöönottamiseen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Ennakoiva kehittäminen
Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä
- ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä muiden kanssa.
- osaa työskennellä projekteissa yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa.
- osaa soveltaa kehittämisessä alan olemassa olevaa tietoa ja hyödyntää tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.