Curricula

Degree Programme in Applied Gerontology, Blended Learning, Fall, 2022

2022

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4
Search: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Understanding the Multidisciplinary Knowledge Base
                                                               
Humanity of Ageing – Gerontological Knowledge Base
                                                               
The Foundation of Active and Healthy Ageing 5
     
             
                                   
Sociocultural Gerontological Work and Professional Interaction 5
     
             
                                   
Anatomy and Physiology 4
     
             
                                   
Juridical and Ethical Guidance in an Age-Friendly Society 5
     
             
                                   
Multiple Professional Perspectives on Social and Health Care
                                                               
Promotion of Health, Wellbeing and Functional Capacity 1 2
     
             
                                   
The Client as an Active Agent in Social and Health Care 1 3
     
             
                                   
Reporting and Written Communication 2
     
             
                                   
Multi-Professional Work in Social and Health Care
                                                               
Promotion of Health, Wellbeing and Functional Capacity 2 2
       
               
                               
The Client as an Active Participant in Social and Health Care 2 2
       
               
                               
English at Work for Applied Gerontology 3
       
               
                               
Agency of Older People – Gerontological Care, Nursing and Rehabilitation
                                                               
Promotion of active and healthy ageing 5
       
               
                               
The basics of geriatric, pharmacological and medical care 5
       
               
                               
Promotion of agency in sociocultural gerontological work 5
       
               
                               
480002622000000131311110000000000000000
A Professional in the Welfare of the Older People
                                                               
An Old Person in a Community – the Processes and Methods of Gerontological Work
                                                               
Multidisciplinary Customer Processes and Service Counselling 6  
       
                     
                       
Comprehensive Gerontological Assessment 3  
       
                     
                       
Empowering Working Methods in Supporting Agency 5  
       
                     
                       
An Old Person in Society – Age-Friendly Environments and Gerontechnology
                                                               
Safe, Aesthetic and Accessible Environment 4  
       
                     
                       
Technology in the Daily Life of an Old Person 4  
       
                     
                       
Research, Development and Innovation Activities 1 2  
       
                     
                       
Swedish at Work for Applied Gerontology 3  
       
                     
                       
Quality Services for Old People – Developing Expertise
                                                               
Brain Health and Memory Training 5  
         
                       
                   
Mental Health Work, Social Work with Substance Abusers and Culture Sensitivity 5  
         
                       
                   
A Valuable Life of an Old Person and Palliative Care 2  
         
                       
                   
Research, Development and Innovation Activities 2 4  
         
                       
                   
Finnish: Oral Communication 2  
         
                       
                   
04500002718000000000013.513.5990000000000
A developer in the welfare of the older people
                                                               
Supporting an Old Person’s Life Choices – Deepening the Expertise
                                                               
Family Care, Family Nursing and Work with Disabled People 5    
         
                             
           
Leadership, Entrepreneurship and Finances 5    
         
                             
           
Scientific Writing 1    
         
                             
           
An Old Person as an Active Participant - Developing and Managing Age-Friendliness
                                                               
Impactful Leadership, Quality Management and Development 6      
           
                                     
Medication Safety for Older People 2      
           
                                     
001180000110800000000000005.55.5000044
Practical Training
                                                               
Meeting Older People, Practical Training 5
     
             
                                   
Promotion of Health, Wellbeing and Functional Capacity, Practical Training 2
       
               
                               
Age-Friendly Operational Environments, Practical Training 6
       
               
                               
Guidance and Social Work for the Aged, Practical Training 5  
       
                     
                       
Developing Competence in Ageing, Practical Training 10  
         
                       
                   
Multidisciplinary Customer Processes, Practical Training 12    
         
                             
           
Leadership and Development, Practical Training 13    
           
                               
       
1315250585101213002.52.544002.52.55500666.56.50000
Thesis
                                                               
Thesis Planning 5    
         
                             
           
Thesis Implementation 5    
           
                               
       
Thesis Finalising 5    
           
                               
       
001500000510000000000000002.52.5550000
Complementary Studies
     
           
                                     
Profiling Complementary Studies
(Select 15 ECTS)
     
           
                                     
Other Complementary Studies
(Select 15 ECTS)
     
           
                                     
000600000006000000000000000000003030
ECTS credits per period / semester / academic year 61605183130322828238015.515.51515001616141400141411.511.50044

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

OPETUSSUUNNITELMA
Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Karelia-ammattikorkeakoulun geronomikoulutuksessa painotamme aktiivisen, terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen, ikäystävällisen yhteiskunnan ja sosiokulttuurisen vanhustyön osaamiseen. Ikäosaaminen on ollut Karelian strategisena painopisteenä jo 2000 -luvun alusta alkaen. Geronomikoulutus kytkeytyy tiiviisti ammattikorkeakoulun strategisiin tavoitteisiin ja vahvistaa merkittävästi ikäosaamiseen profiloitumista. Valmistuttuasi sinulla on laaja-alaiset valmiudet gerontologista osaamista vaativiin tehtäviin niin julkiselle, yksityiselle kuin kolmannelle sektorille tai yrittäjäksi. Opinnoissasi käytät monimuotoisia opiskelumenetelmiä ja sinulla on halutessasi mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomailla. Koulutuksemme ohjaavia arvoja ovat eettisyys, esteettömyys ja esteettisyys.

Suoritettava tutkinto

Tutkintonimike: Geronomi (AMK)
Tutkinnon laajuus: 210 op / 3,5 v

Osaamisen kuvaus

Geronomitutkinnon perustana ovat valtakunnalliset geronomin ja ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset osaamisvaatimukset. Geronomi (AMK) on kokonaisvaltaisen vanhustyön osaaja, joka tukee ikäihmisen mielekkään elämän, osallisuuden ja toimijuuden vahvistumista kestävän kehityksen (sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen) periaatteet huomioiden. Geronomi (AMK) kehittää toiminnallaan tulevaisuuden vanhustyötä. Geronomikoulutuksen valtakunnallisia ydinsisältöjä ovat:

- Gerontologinen osaaminen ja eettiset periaatteet
- Voimavaralähtöinen ja kuntouttava työ
- Monialainen osaaminen ja toimiminen vanhustyön eri ympäristöissä
- Palvelujen ja niiden tarpeiden arviointi, koordinointi ja ohjaus hoivan, hoidon ja kuntoutuksen moniammatillisissa toimintaympäristöissä
- Vanhuspalvelujen tuotanto-, johtamis- ja kehittämistehtävät

Karelia-ammattikorkeakoulun geronomikoulutuksessa painopisteet ovat aktiivinen, terve ja toimintakykyisen ikääntyminen, ikäystävällinen yhteiskunta ja sosiokulttuurinen vanhustyö. Syvennät näyttöön perustuvaa, moniammatillista, luontoperustaista ja muistiystävällisyyteen liittyvää osaamistasi.

Osaamisen rakentuminen ja koulutuksen sisältö

Geronomiopinnoissa rakennat osaamistasi ensimmäisenä lukuvuonna monialaisen gerontologi-sen tietoperustan ymmärtäjäksi. Toisena lukuvuonna kehityt vanhustyön ja ohjauksen osaajana. Kolmantena ja neljäntenä lukuvuonna syvennät vanhustyön, johtamisen ja kehittämisen osaamistasi.

Geronomiopintojen lähtökohtana ovat sekä sosiaali- ja terveysalan yhteiset, että ammattialakohtaiset osaamistarpeet. Kaikki sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tarvitsevat työssään esimerkiksi asiakastyön osaamista, palveluiden ja työn kehittämisosaamista sekä työntekijyyden ja yhteistoiminnan muutososaamista. Näitä osaamisalueita rakennetaan sosiaali- ja terveysalojen yhteisillä monialaisilla opinnoilla, joissa opiskelet yhdessä sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, fysioterapia- ja sosionomiopiskelijoiden kanssa. Moniammatillisten opintojen kautta saat valmiuksia moniammatilliseen työskentelyyn ja yhteistyöhön asiakkaana olevan ikäihmisen parhaaksi.

Tutkinto koostuu
• Ydinosaamisen opinnoista (180 op) ja
• Täydentävän osaamisen opinnoista (30 op).

Ydinosaamisen opinnot ovat kaikille opiskelijoille pakollisia opintoja, joiden keskiössä ovat gerontologiseen osaamiseen, monialaiseen arviointiosaamiseen, ohjausosaamiseen, toimijuuden tukemiseen, palvelujärjestelmäosaamiseen ja johtamis-, kehittämis- ja laadunhallintaosaamiseen liittyvät opinnot. Ydinosaamisen opintoihisi sisältyy 53 opintopistettä harjoittelua. Harjoitteluun on integroitu viisi opintopistettä ammatillisen kasvun opintoja. Lisäksi ydinosaamisen opintoihin sisältyy 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö.

Täydentävän osaamisen opintojen avulla voit laajentaa tai syventää osaamistasi hyödyntäen joko Karelian tai muiden korkeakoulun tarjontaa. Voit laajentaa ammattialakohtaista ydinosaamistasi esimerkiksi seuraavilla teemoilla: Green Care, muisti, yrittäjyys, johtaminen, kehittämistyö, kielet tai teknologia.

Työelämäläheinen oppiminen

Geronomiopinnot on suunniteltu ja toteutetaan tiiviissä työelämäyhteistyössä. Työelämäläheinen oppiminen alkaa ensimmäisellä lukukaudella ja jatkuu koko opintojen ajan verkostoitumisen, oppimistehtävien, projektien ja harjoitteluiden kautta. Opintojen loppuvaiheessa teet opin-näytetyön työelämäläheisesti syventäen omaa ammatillista osaamistasi.

Pedagogiset valinnat

Geronomiopinnot perustuvat yhteisölliseen oppimiseen, jossa hyödynnetään monialaista gerontologista ajankohtaista tutkimustietoa ja erilaisia tiedonlähteitä sekä oppimista tukevaa teknologiaa. Yhteisöllisessä oppimisessa keskeistä on tavoitteellinen tiimityöskentely dialogisessa vuorovaikutuksessa. Opintojesi aikana opit hankkimaan, arvioimaan ja soveltamaan tietoa monipuolisesti ja kriittisesti. Saat valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja oman osaamisesi kehittämiseen. Kehität ja syvennät reflektointitaitoasi ja reflektiivistä työotettasi.

Opiskelu tapahtuu lähi- ja etäopetuksena tiimeissä ja itsenäisesti. Koulutuksen aikana opiskelet Karelia-ammattikorkeakoulun moniammatillisissa Tarmo- ja Simula -oppimisympäristöissä sekä työelämän harjoitteluympäristöissä. Opintojen aikana voit hakea Karelia-ammattikorkeakoulun Y-akatemiaan, jossa opiskellaan monialaisissa tiimeissä yrittäjyyttä. Y-akatemiassa opiskellaan Y-akatemian opetussuunnitelman mukaisesti ja niillä korvataan sopimuksen mukaan geronomikoulutuksen opetussuunnitelman opintoja. Geronomiopinnot toteutuvat monimuoto-opetuksena. Saat jokaisena lukuvuonna kokemuksia erilaisissa vanhustyön toimintaympäristöissä toimimisesta projektien, harjoitteluiden ja teoriaopintojen kautta.

Opintojen joustava toteuttaminen

Monimuotototeutus antaa sinulle mahdollisuuden opiskella osin ajasta ja paikasta riippumattomasti. Sinun voi olla mahdollista hyväksilukea aiemmin tai opintojen aikana muualla hankittua osaamista osaksi Karelian geronomitutkintoa. Osaamisen hyväksilukemisessa käytetään AHOT - (aiemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenettely) menettelyä. Voit halutessasi opiskella kesällä kesälukukaudelle tarjottavia opintoja. Täydentävän osaamisen opintoja voit tehdä joustavasti missä tahansa opintojen vaiheessa oman mielenkiintosi mukaisesti.

Kansainvälistyminen

Sinulla on mahdollisuudet kansainvälistymiseen opetustarjonnan, hanketyöskentelyn ja kansainvälisen opiskelijavaihdon sekä harjoittelun kautta sen hetkinen tarjonta huomioiden. Voit vahvistaa ikäystävällisyyden ja aktiivisen ikääntymisen osaamistasi Karelian koordinoiman kansainvälisen EMMA (European Master for Active Ageing and Age Friendly Society) -verkoston myötä. Verkostoon kuuluu viisi eurooppalaista korkeakoulua.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arviointia tapahtuu eri muodoissa koko opiskelun ajan. Arviointi tapahtuu muun muassa opetuksen aikana, ohjaustilanteissa, asiakastilanteissa, tenteissä, käytännön kokeissa sekä raporttien ja oppimistehtävien perusteella. Arvioinnissa hyödynnetään opiskelijoiden itsearviointia sekä opiskelutoverien vertaisarviointia ja -palautetta. Arvioinnissa hyödynnetään myös työelämäpalautetta. Opiskelua tuetaan reflektiotilanteilla, joissa peilaat omaa oppimistasi asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnin ja saamasi palautteen avulla seuraat osaamisesi kehittymistäsi ja asetat uusia tavoitteita. Kareliassa on yleiset arvioinnin perusteet, mutta tarkemmat arviointiperusteet on määritetty opintojaksokuvauksissa.

Uramahdollisuudet

Valmistumisen jälkeen saat pätevyyden toimia laillistettuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä geronomin ammatissa (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015; Valvira 2021). Tutkinto antaa sinulle valmiudet toimia gerontologista osaamista vaativissa asiantuntijatehtävissä. Voit työskennellä julkisella sektorilla iäkkään henkilön palveluntarpeiden selvittämisestä vastaavana työntekijänä (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012). Voit työskennellä esimerkiksi palveluohjaajana, ohjaajana, sosiaaliohjaajana, projektityöntekijänä, vanhuspalvelujen koordinoijana, esimiehenä, suunnittelijana, kehittäjänä tai palveluiden tuottajana. Työpaikkasi voi sijoittua sosiaalialan, kuntoutuksen, hoi-van ja hoidon kentille niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorilla. Geronomina voit työskennellä yksilö- ja ryhmäkohtaisessa asiakastyössä sekä vanhustyön moniammatillisissa työryhmissä. Geronomin osaaminen avaa uudenlaisia uramahdollisuuksia esimerkiksi yrittäjänä tai vanhustyön kehittäjänä monialaisissa toimintaympäristöissä.

Työelämän muutokset ja oma urakehitys edellyttävät jatkuvaa oppimista tutkinnon suorittamisen jälkeen. Merkittävä osa oppimisesta tapahtuu työn yhteydessä, mutta sitä voi tehostaa kouluttautumisen avulla. Voit täydentää omaa osaamista avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävällä koulutuksella. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen avaa sinulle mahdollisuuksia esimerkiksi esimiestehtäviin, vaativiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin tai opettajaksi. Opettajatuutori ja opinto-ohjaaja tukevat sinua urasuunnittelussasi koko opintojen ajan. (not translated)