Curricula

Bachelor of Health Care, Physiotherapy, Full-Time Studies, Fall, 2022

2022

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4
Search: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Becoming Familiar with Physiotherapy Practices
                                                               
Introduction to Physiotherapy
                                                               
Physiotherapy as a Rehabilitation Profession 6
     
             
                                   
Human Development and Functioning 11
     
             
                                   
Multiple Professional Perspectives on Social and Health Care
                                                               
Promotion of Health, Wellbeing and Functional Capacity 1 2
     
             
                                   
The Client as an Active Agent in Social and Health Care 1 3
     
             
                                   
Reporting and Written Communication 2
     
             
                                   
Guiding and Instructing Health-Enhancing Physical Activities 5
     
             
                                   
Multi-Professional Work in Social and Health Care
                                                               
Promotion of Health, Wellbeing and Functional Capacity 2 2
       
               
                               
The Client as an Active Participant in Social and Health Care 2 2
       
               
                               
Promotion of Health, Wellbeing and Functional Capacity, Practical Training 2
       
               
                               
English at Work for Physiotherapy 3
       
               
                               
Client-Centred Counselling and Guidance 6
       
               
                               
Supporting Clients’ Functional Capacity in Physiotherapy
                                                               
Pain Management in Physiotherapy 4
       
               
                               
Assessment and Promotion of Functional Activities 11
       
               
                               
59000293000000014.514.515150000000000000000
Acquiring Skills for Physiotherapy
                                                               
Musculoskeletal Physiotherapy in Various Client Groups
                                                               
Musculoskeletal Physiotherapy 1 7  
       
                   
                         
Professional Development for a Career in Physiotherapy 1  
       
                   
                         
Research, Development and Innovation Activities 1 2  
       
                   
                         
Swedish at Work for Physiotherapy 3  
       
                   
                         
Cardiorespiratory Physiotherapy in Health Promotion
                                                               
Cardiorespiratory Physiotherapy 8  
       
                   
                         
Acquiring Skills for Practising Physiotherapy, Practical Training 8  
       
                   
                         
Neurological Physiotherapy for Rehabilitation
                                                               
Neurological Physiotherapy 1 9  
         
                         
                 
Professional Development in Career Planning 1  
         
                         
                 
Research, Development and Innovation Activities 2 4  
         
                         
                 
Using Research Evidence in Physiotherapy
                                                               
Active Professional in Working Life, Practical Training 7  
         
                         
                 
Musculoskeletal Physiotherapy 2 5    
         
                           
             
Spoken Communication in Finnish 2  
         
                         
                 
0515000292250000000014.514.50011112.52.50000000
Applying Physiotherapy Practices
                                                               
Management of Personal Competencies
                                                               
Wellbeing at Work 4    
         
                           
             
Developing Personal Competencies at Work, Practical Training 8    
         
                           
             
Leadership, Entrepreneurship and Finances 5    
         
                           
             
Scientific Writing 1    
         
                           
             
Applying Personal Competence
                                                               
Thesis Planning 5    
         
                           
             
Neurological Physiotherapy 2 5    
           
                                 
     
Evidence Based Practice
                                                               
Responsible Professional in Working Life, Practical Training 10    
           
                                 
     
Thesis Implementation 5    
           
                                 
     
Professional Development and Employability Skills 1    
           
                                 
     
Active Inclusion of Clients
                                                               
Physiotherapy for Older People 5    
           
                                 
     
005000000242600000000000001212001313000
Advancing Physiotherapy Practices
                                                               
Professional Expertise in Physiotherapy Practices
                                                               
Developing Physiotherapy Practises in Working Life, Practical Training 10      
           
                                   
 
Thesis Finalising 5      
           
                                   
 
00015000000150000000000000000007.57.50
Complementary Studies
()
                                                               
Profiling Complementary Studies
(Select 15 ECTS)
   
         
                               
 
Other Complementary Studies
(Select 15 ECTS)
   
         
                               
 
00151500000151500000000000000007.57.57.57.50
ECTS credits per period / semester / academic year 5951551529302922292615014.514.51515014.514.500111114.514.50013137.57.50

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

OPETUSSUUNNITELMA
Fysioterapeutti (AMK)

Fysioterapeuttikoulutuksemme tarjoaa vahvaan fysioterapian ydinosaamiseen perustuvan tutkinnon. Painotamme erityisesti toimintakyvyn arvioinnin ja edistämisen sekä terapeuttisen harjoittelun ja liikkumisen ohjausosaamista. Karelia-ammattikorkeakoulussa painottuvat monialaisuus ja yrittäjyys sekä ikäosaaminen ja uudistuvien hyvinvointipalveluiden edellyttämä digiosaaminen. Valmistuttuasi omaat laaja-alaiset valmiudet terveyden edistämiseen sekä kuntoutuksen asiantuntijatehtäviin. Opinnoissasi sovelletaan monimuotoisia opiskelumenetelmiä ja sinulla on halutessasi mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomailla.

Suoritettava tutkinto

Tutkintonimike: Fysioterapeutti (AMK)
Tutkinnon laajuus: 210 op / 3,5 v

Osaamisen kuvaus

Fysioterapiakoulutuksen osaamisvaatimukset perustuvat kansallisesti yhdessä määriteltyihin fysioterapian ja eri tutkinnoille yhteisiin osaamisiin. Fysioterapeutin tutkinto antaa valmiudet ihmisten hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja liikkumisen edistämiseen monen tyyppisissä työtehtävissä ja -ympäristöissä. Tutkinto antaa sinulle lakisääteisen pätevyyden toimia fysioterapeutin ammatissa ja sinut rekisteröidään laillistettuna terveydenhuollon ammattilaisena fysioterapeutiksi.

Fysioterapeuttikoulutuksen lähtökohtana ovat sekä oman ammattialan ydinosaamisen että sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamistarpeet. Sote-alan kaikille yhteiset osaamistarpeet koostuvat esimerkiksi asiakastyöosaamisesta, palveluiden ja työn kehittämisosaamisesta sekä työntekijyyden ja yhteistoiminnan muutososaamisesta. Tätä osaamista rakennetaan yhteisillä monialaisilla opinnoilla, joissa opiskelet yhdessä geronomi-, sairaanhoitaja-, sosionomi- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa. Monialaisten opintojen kautta saat valmiuksia moniammatilliseen työskentelyyn asiakkaan parhaaksi koulutuksesi alusta lähtien.

Ammattialakohtaisen ydinosaamisen keskeisiä osaamisalueita ovat fysioterapian tutkimus-, arviointi- ja terapiaosaaminen, eettinen osaaminen sekä ohjaus- ja neuvontaosaaminen. Ammattialakohtainen ydinosaaminen ei kuitenkaan rakennu irrallaan, vaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten osaamisalueiden kanssa. Opintojen aikana opit työskentelemään fysioterapeuttina itsenäisesti ja työyhteisösi jäsenenä, digitalisaation ja teknologisen kehityksen mahdollisuuksia tehokkaasti hyödyntäen.

Opintojen rakenne ja osaamisen rakentuminen

Tutkintosi koostuu työelämälähtöisistä ydinosaamisen (180 op) ja profiloivista täydentävän osaamisen (30 op) opinnoista.

Opintojesi aikana ydinosaamisesi rakentuu vaiheittain. Opintojen alussa perehdyt fysioterapia-ammatissa toimimisen lähtökohtiin, esimerkiksi terapeuttiseen vuorovaikutukseen, ihmisen rakenteeseen ja toimintaan, kasvuun ja kehitykseen, ohjaamiseen sekä liikkumisen ja toimintakyvyn arviointiin ja edistämiseen. Opintojesi edetessä laajennat ja sovellat osaamistasi fysioterapian erityisalueilla kohdatessasi erityyppisiä asiakasryhmiä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opit vastaamaan omalta osaltasi fysioterapian toteutuksesta, arvioinnista ja potilasturvallisuudesta sekä työsi laadusta ja vaikuttavuudesta. Lisäksi hankit valmiuksia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, kansainvälisyyteen, yrittäjyyteen ja johtamiseen ja teet työelämälähtöisen opinnäytetyön.

Profiloivat täydentävän osaamisen opinnot (30 op) koostuvat pääsääntöisesti 15 opintopisteen kokonaisuuksista. Täydennät omaa ammattialakohtaista ydinosaamistasi valitsemalla profiloivia täydentävän osaamisen opintoja. Täydentävän osaamisen opintoja voit valita oman oppilaitoksen tai muiden oppilaitosten opintotarjonnasta. Fysioterapeuttikoulutuksen täydentäviksi opinnoiksi soveltuvat esimerkiksi seuraavat kokonaisuudet Karelia-ammattikorkeakoulun tarjonnasta:

• Teknologia etä- ja kotikuntoutuksessa ja fysioterapiassa 15 op
• Green care- opinnot 15 op
• Kouluikäisten fysioterapia 15 op
• Työkykykoordinaattori 10 op
• Urheiluakatemiaopinnot 15 op

Opinnot toteutuvat useammalla lukukaudella. Opintojen toteutuminen edellyttää riittävää osallistujamäärää. Mikäli edellä mainitut täydentävät osaamisen opinnot eivät vastaa omia ammatillisia tavoitteitasi, voit keskustella muista vaihtoehdoista oman opettajatutorisi tai opinto-ohjaajasi kanssa. Urheiluakatemiaopinnot on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on riittävä urheilullinen taso.

Yrittäjänä tai yrittäjyyttä suunnittelevana sinulla on mahdollisuus saada ohjausta ja tukea opintojen ja yrittäjyyden yhdistämiseen opintojesi aikana. Voit halutessasi suuntautua yrittäjyyteen hakemalla Y-akatemiaan. Y-akatemia on Karelia ammattikorkeakoulun yrittäjyyden oppimisympäristö, jossa opiskellaan monialaisissa tiimeissä yrittäjyyttä sekä omaksutaan tulevaisuuden työelämätaitoja. Y-akatemiassa opiskellaan Y-akatemian opetussuunnitelman mukaisesti ja niillä korvataan sopimuksen mukaan fysioterapiakoulutuksen opetussuunnitelman opintoja.

Työelämäläheinen oppiminen

Koulutuksen aikana opiskelet sekä Karelia-ammattikorkeakoulun omissa oppimis- ja palveluympäristöissä, kuten monialaisesti toimivassa TARMO:ssa ja Simulassa sekä lukuisissa työelämän harjoitteluympäristöissä. Osa opinnoistasi voi toteutua koulutuksen ja työelämän yhteisissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Lisäksi sinulla on mahdollisuus opintojesi aikana suorittaa harjoittelu ulkomailla. Opiskeluaikana pyrimme tukemaan harjoittelujen suorittamista omalla asuinpaikkakunnalla.

Työelämäläheinen oppiminen alkaa heti opintojen alussa. Ensimmäisellä lukukaudella tutustut eri ikäisiin asiakkaisiin ja työympäristöihin sekä ryhmäohjauksiin todellisten asiakkaiden kanssa. Toisella lukukaudella toteutat moniammatillisessa yhteistyössä projektin maakuntien eri toimijoiden kanssa sekä tutustut fysioterapeutin työympäristöön. Kolmannella lukukaudella sinulla alkaa harjoittelu työelämän eri alueilla ja harjoittelut jatkuvat aina viimeiseen lukukauteen saakka. Yksi harjoittelujakso sinun tulee suorittaa oppimisympäristö TARMOssa ja yksi väljästi asutulla alueella. Opettajatutorisi kanssa suunnittelet harjoittelujaksojen sisällöt niin, että ne ovat mahdollisimman monipuolisia ja tukevat sinun ammatillista kasvua. Lisäksi eri opintojaksoilla harjoittelet erilaisten asiakkaiden kanssa opintojaksoon liittyviä asioita.

Pedagogiset valinnat ja oppimisympäristöt

Fysioterapeuttiopinnot perustuvat käsitykseen oppimisesta reflektiivisenä, kokemuksellisena ja sosiaalisesti rakentuvana prosessina. Oppimisessasi korostuvat tällöin omakohtaiset kokemukset, ilmiöiden havainnointi ja tietoinen pohtiminen. Vuorovaikutus, aktiivinen toiminta, itseohjautuvuus, vastuullisuus ja palautteen hyödyntäminen ovat oleellinen osa oppimistasi. Oppiminen ymmärretään sekä yksilön sisäisenä, että sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvana toimintana, jota tukevat tutkivan, kokemuksellisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmät.

Opintojesi aikana opit hankkimaan ja arvioimaan näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti ja kriittisesti. Kykenet soveltamaan hankkimaasi tietoa uusissa ja muuttuvissa yhteyksissä. Yhteiskunnallinen ja työelämän jatkuva muutos edellyttää kykyä jatkuvaan oppimiseen ja oman osaamisesi päivittämiseen. Keskeisiksi nousee jatkuvan oppimisen valmiuksien kehittäminen. Tavoitteena on oppia tekemään oma oppiminen ja osaamisen kehittyminen näkyväksi itselle ja muille. Reflektio on keskeisiä oppimiselle ja kehittymiselle.

Opiskelumuodot ja opintojen joustavat toteutustavat

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka mahdollistaa opiskelun osittain ajasta ja paikasta riippumattomasti. Koulutus sisältää lähiopetusta, verkko-opintoja sekä itsenäistä ja ohjattua opiskelua. Fysioterapeuttikoulutuksessa on monipuolinen testaus- ja mittausvälineistö ja niiden harjoittelu sisältyy opintoihin. Jos sinulla on jo aiempaa osaamista, niin voit AHOT-menettelyn kautta hakea sisällyttämistä tai korvautuvuutta opetussuunnitelman mukaisiin opintoihisi. Halutessasi voit nopeuttaa opiskeluja suorittamalla kesätarjonnassa olevia opintoja. Opintosi voivat lyhentyä jopa puolella vuodella, kun teet täydentäviä opintoja, opinnäytetyötä ja harjoittelua kesäaikana.

Kansainvälistyminen

Sinulla on erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistymiseen englanninkielisen opetustarjonnan, hanketyöskentelyn sekä kansainvälisen opiskelijavaihdon ja harjoittelun kautta. Opintojen aikana kohtaa kansainvälisiä opiskelijoita Kareliassa sekä ulkomailla. Tarjoamme englanninkielisiä opintoja ja harjoittelua kansainvälisessä vaihdossa oleville opiskelijoilla. Samalla omat opiskelijamme opiskelevat kyseisiä opintojaksoja englanninkielellä. Fysioterapian opiskelumateriaali on pääosin englanninkielistä. Sen avulla harjaannutat fysioterapian sanastoa ja kielitaitoa. Opintojaksojen käytännön harjoituksiin on integroitu kielten opetusta. Kielten oppiminen kytkeytyy osaksi fysioterapiatoimintaa. Kansainväliseen vaihtoon ja harjoitteluun voit lähteä, kun sinulla on riittävästi ammatillisia aineita suoritettuna. Tyypillisesti vaihto tapahtuu kolmannen vuoden aikana. Kansainvälisiä kumppanikorkeakouluja on mm. Brasiliassa, Portugalissa, Espanjassa ja Kanadassa. Voit myös lähteä harjoitteluun niin, että hankit itse haluamastasi maasta vaihtokohteen (Free Mover).

Osaamisen arviointi

Osaamisen arviointia tapahtuu eri muodoissa koko opiskelun ajan. Fysioterapeuttikoulutuksessa arviointi tapahtuu muun muassa opetuksen aikana, ohjaustilanteissa, asiakastilanteissa, tenteissä, käytännön kokeissa sekä raporttien ja oppimistehtävien muodossa. Arvioinnissa hyödynnetään opiskelijoiden itsearviointia sekä opiskelutoverien vertaisarviointia ja -palautetta. Opiskelua tuetaan reflektiotilanteilla, joissa peilaat omaa oppimistasi asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnin ja saamasi palautteen avulla seuraat osaamisesi kehittymistäsi ja asetat uusia tavoitteita. Kareliassa on yleiset arvioinnin perusteet, mutta tarkemmat opintojakso kohtaiset arvioinnit on kuvattu opintojaksojen sisällöissä.

Uraohjaus ja uramahdollisuudet

Työelämän muutokset ja oma mielenkiintosi luovat erilaisia uramahdollisuuksia. Fysioterapeutit työllistyvät erilaisiin työtehtäviin. Fysioterapeuttina voit työllistyä esimerkiksi terveydenhuollon julkiselle tai yksityiselle sektorille ja toimia erilaisissa asiantuntija-, konsultti- tai kehittämistehtävissä tai perustaa oman yrityksen. Työpaikkojasi voivat olla terveys-/hyvinvointiasemat ja sairaalat, sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan yritykset tai tutkimuslaitokset. Sinua voivat työllistää myös urheiluseurat, kolmannen sektorin järjestöt ja erilaiset projektit.

Työelämän muutokset ja oma urakehitys edellyttävät jatkuvaa oppimista tutkinnon suorittamisen jälkeen. Merkittävä osa oppimisesta tapahtuu työn yhteydessä, mutta sitä voi tehostaa kouluttautumisen avulla. Voit täydentää omaa osaamista avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävällä koulutuksella. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen avaa sinulle mahdollisuuksia esimerkiksi esimiestehtäviin, vaativiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin tai opettajaksi. Opettajatuutori ja opinto-ohjaaja tukevat sinua urasuunnittelussasi koko opintojen ajan. (not translated)